logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Cyrill a Method
Autor : Alexander Bizay
Rok : 1864
Číslo : 19
Názov článku : Vestník cirkevný (2)
Text článku : Chrenovec
Výbor cir. Knižnice a nedelnej školy Chrenovskéj za veliku potrebu uznal, všetkých členov knižničných zvolať čo sa 5. Mája uskutočnilo. Na deň totižto slávneho nanebavstúpenie Krista Pána po lítaniach sa držalo veľké zhromaždenie v ktorom predne oznámeno: že velebný pán Ján Bednarovič c.kr. polní kaplán z Verony, cirk. knižnici 9 lib. 16 lotov rozličného semena darom zaslať ráčil začo obdržal hlučné živio! Ďalej zdelene bolo:že každý člen knižnice bude povinný v ovocinárstve sa vzdelávať a každý rok aspoň 4 stromky na svojom pozemku vysadiť.Nič menej sa rokovalo o spolku „miernosti a striezlivosti“, ktorý už od sv. Jura t.r. jestvuje-a napomínalo sa aby spolok knižničný bol všemožne podporovaný a rozširovaný - čo sa radostne prijalo. Nato si členovia vyvolili i predsedu spolku ako tu „odpis“veľ. Čitateľstvo uvedomí,nasledovne: „Od cirkevnej knižnice a nedeľnej školy farnosti Chrenovec Jeho Blahorodéj Milosti pánu Ernestovi Sporzon – okresu prievidského boženokovi v Prievidzi. Cirkevná knižnica Chrenovská s 90 členmi vo valnom zhromáždení 5.mája t.r.- s radosťou prijala po prečítani listu vášho Blahorodú Milosť Vašú do počtu členov, pod číslom 91 Blahorodej Milosti Vašej vykázala.

Členovia cirk. knižnice popritom uznali potrebu úradnictva „predsedy“za ktorého Blahorodú Milosť vašu pri hlasitom výkriku živio a sláva jednoznačne vymenovali a vyvolili – stým výrazom: predsedom knižnice farnosti Chrenovec od dneška bude Blahorodý P. Ernest Sporzon okresu prividzského boženík.Sláva mu, Živio! Pričom i to naloženo, by známosť Blahorodéj Milosti Vašej uvedene bolo že „predseda“ obzvlášte 14-ty stanov knižných na zreteli mať musí ako nasleduje:“Cirkevná knižnica má aj svojho predsedu“,ktorého povinnosť bude na poriadok cirk. knižnicu ako pred úradmi a vrchnosťou tak pred súkromnými osobami zastupovať: ničmenej i spolok miernosti a striezlivosti, v zmysle 4-ho punktu všemožne podporovať a rozširovať.Čo Blahorodej Milosti Vašej s príslušnou poklonou, níže podpisany úradnici knižnični radostne uvádzaju, a v uradováni „predsednictva“ zdarileho blaha s úprimným srdcom praju. Dáno v Chrenovci 6. Mája 1864. Jozef Junás farár a knihovník cirk. knižnice Chrenovskej. Alexander Bizay kaplán a pisár cirk. knižnice Chrenovskej. Pavel Solčány hospodár cirk. kniž. Chrenovskej.

Pisateľ týchto riadkov ako zakladateľ spolku miernosti ma veľkú nádej,že skrze Blahorodého p. Ernesta Sporzon neomylne v podujati svojom, podporovaný bude, tym viacej keď verejne známo,že ľud v tomto okolí, jedine pre tu jedovatú dračicu pálenčenu do nevypočitateľnej biedy upadol tak, že ani krajínsku daň vyplácať neni v stave;a kdeže su potom druhé potrebnosti? Vlastenci! Národovci! Dvíhajme v mene Boha ľud z poroby a kliatby palenčenej. Zakladatelia spolku miernosti a striezlivosti hor sa! Presvedčujme ľud, že inakšieho lieku proti biede niet, ako úplne rozkmotrenie sa s tou smradľavou čertovicou; vyučujme a vzdelavajme ľud dľa slov Jeho Excelencie Osvieteného pana Biskupa bystrického. Jestli to vykonáme, budeme opravdivými priateľmi ľudu, opravdivými a horlivými vlastencami. Boh nám pomáhaj!
Alexander Bizay – zakladateľ spolku miernosti a striezlivosti