logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Kráľovná svätého ruženca
Autor : Imrich Klas
Rok : 1923
Číslo : 4
Názov článku : Alleluja ! Veseľme sa !
Text článku : Zástupy, ktoré videly na hore Golgote vo velikých bolestiach na dreve kríža umierať Ježiša Krista, boly v tom domnení, že touto záverečnou udalosťou skončily sa dejiny života Kristovho. Nemalý o tom ani pomyslenia, čo sa stane o krátky čas v Jeruzaleme. Nečakaly žiadnu zmenu, ba mysleli, že všetko pôjde v riadnej koľaji ďalej. Ale nie tak sa stalo. Nazaretský Ježiš po sobote na ráno vlastnou Božskou mocou vstal z mŕtvych. Udalosť, ktorá prevyšuje všetky udalosti sveta !
Ešte v sobotu večer nakúpily nábožné ženy Maria Magdaléna, Maria matka Jakubová, Salome, matka synov Zebedeových a iné k balzamovaniu tela Kristovho potrebné veci, ale balzamovanie v sobotu vykonať nemohly, lebo deň sobotný túto službu lásky zabraňoval. Preto včas ráno prvý deň po sobote pospiechaly k zahrade na Golgotu a pravily vospolok: „Kto nám odvalí kameň odo dverí hrobových ?" Boly akousi obavou naplnené, lebo vedely, že k hrobu Kristovému bol privalený ťažký kameň. Neboly však ani ony pripravené na to prekvapenie, ktoré ich čakalo. Na hrobovom kameni Pána uzrely anjela v bielom rúchu a na ich dotaz, kde je Pán, odpovedal anjel: „Nebojte sa; Ježiša hľadáte Nazaretského, ukrižovaného ? vstal, niet ho tu; hľa miesto, kde ho boli položili." Ešte pred svitom sostúpil anjel s neba; s hrobového kameňa spadly pečate; kameň bol odvalený, strážnici od strachu zanechali svoje miesto a sami rozniesli zvesť, že Kristus vstal z mŕtvych. Nábožné ženy bez meškania pospiechaly do Jeruzalema oznámiť apoštolom túto radostnú udalosť. Apoštolovia boli tiež prekvapení, lebo ačkoľvek Kristus Pán pred nimi hovoril, že tretí deň vstane z mŕtvych, predsa po toľkom uponížení svojho Majstra nemysleli na zmŕtvychvstanie Krista Pána dľa tela.
Apoštolovia dožili sa tejto radosti. Uzreli svojho Majstra v oslávenom tele, ktorého tvár sa žiarila — ako pred tým na hore Tábor — sťa slnko, rany jeho sa lesklý, ako hviezdy a celá jeho postava žiarila sa nevinnou slávou. Ajhľa ! Kristus teda dobyl svojho víťazstva. Nepriatelia chceli ho zničiť, ba ešte aj pamiatku jeho vykoreniť zo sŕdc ľudských, ale ich plán sa nepodaril. Ešte pred pár dňami škodoradostne sa tešili zo zkazy Kristovej, jediným úmysľom ich bolo: zničiť Krista za všetku cenu, ale víťazné zmŕtvychvstanie Krista Pána zničilo všetko ich očakávanie. Boli docela zranení, uponížení a zahanbení.
Tým viac príčiny majú prívrženci Krista Pána, aby plesali radosťou nad jeho víťazstvom. Kto vzal účasť v jeho útrapách, kto sa zarmucoval s Kristom, teraz začína opravdivú duševnú radosť. Akú radosť pocítil Noe, keď po upadnutí vôd zazrel holuba s olivovou ratolesťou a vstúpil na suchú zem, aby.z povďačnosti oproti Bohu doniesol obeť svoju: nepodobne väčšou radosťou bolo naplnené Božské Srdce Kristovo a s ním plesala i plesať bude po všetky doby celá cirkev katolícka i každý verný úd tejto Cirkve, lebo zmŕtvychvstanie Krista Pána je zárukou života cirkve. Je hlavným zdrojom viery. „Keď nevstal Kristus z mŕtvych — hovorí sv. Pavel daromné je kázanie naše a daromná je viera naša." Keď by nebol Kristus Pán vstal z mŕtvych, akú mienku by sme si utvorili o jeho slovách ? Učenie jeho by bolo učením ľudským a nie slovom Božím. Ba aj skutky, zázraky jeho ztratily by svoju moc, neboly by činmi všemohúcnosti Božej, ale boly by len vymoženosťou obratnosti ľudskej. Kristus Pán teda vydobyl víťazstvo viery a pravdy.
Toto je tá veľkonočná radosť, ktorá sa rozlieha po celom svete katolíckom, aj v tej najmenšej dedinke, po horách i lúčinách ozýva sa nápev vznešenej radosti. Všade sa odráža to vznešené alleluja a nieto pravého kresťana- katolíka ktorý by z tejto víťaznej udalosti nečerpal duševnú radosť. Veď Kristus zase žije a dielo svoje, sv. Cirkev, ochraňuje a ochraňovať bude až do skončenia sveta. A jako Kristus Pán len skrze boj a nevysloviteľné muky zvíťazil, tak aj my len prácou za Krista a bojom so svetom obdržíme korunu života. Držme sa víťazoslávnej zástavy víťazného Krista Pána a nikdy nebudeme zahanbení.