MAREC 2024: Sv. Tomáš Akvinský – Výklad Pánovej modlitby

Kniha mesiaca

Výklad Pánovej modlitby citát - sv. Tomáš Akvinský

V mesiaci marec si pripomíname významné jubiluem. 7. marca uplynie 750 rokov od narodenia pre nebo sv. Tomáša Akvinského. Pri tejto príležitosti vám chceme dať do pozornosti jeho útle, ale hutné dielko s názvom VÝKLAD PÁNOVEJ MODLITBY. Tento krátky spis vás presvedčí, že sv. Tomáš nebol len skvelým teológom, ale aj horlivým učeníkom Ježiša Krista, pre ktorého bola modlitba nevyhnutnou súčasťou života.

Na úvod svojho diela nám sv. Tomáš krátko pripomenie, že každá modlitba by mala mať 5 vlastností:

  • mala by byť bezpečná (v tom zmysle, že má smerovať k Pánovi),
  • správna (prosíme o správne veci),
  • usporiadaná (prosíme najprv o nebeské veci a potom o tie pozemské),
  • nábožná a
  • pokorná.

Následne Tomáš rozoberie, aké dobrá nám modlitba prináša. Po tomto krátkom úvode sa Tomáš pustí do výkladu jednotlivých slov modlitby Otčenáš. Tomáš túto modlitbu, ktorú nás naučil samotný Ježiš, rozoberá z mnohých rôznych pohľadov a odhaľuje tak nesmierne bohatstvo a silu, ktorá je v tak krátkej modlitbe obsiahnutá. Dovolím si povedať, že po prelúskaní sa cez Tomášov Výklad Pánovej modlitby, sa budete modliť túto modlitbu úplne inak: vo slovách Otčenáša totiž rozpoznáte nevídané horizonty Božej lásky k nám ako aj lásky k ľuďom, ku ktorej nás táto modlitba pozýva.

Knihu Výklad Pánovej modlitby od sv. Tomáša Akvinského v preklade od fr. Akvinasa Gaburu OP (z roku 1943) si môžete zadarmo stiahnuť na stránke Dominikánskeho knižného inštitútu.

Úryvky:

“Od tejto modlitby nikdy neodchádzame bez úžitku, bo ona odpúšťa všedné hriechy, ako svätý Augustín podotýka.”

“Modlitba má byť usporiadaná ako túžba, keďže modlitba je tlmočnicou túžby… Toto nás Pán naučil zachovávať v tejto modlitbe; v nej najsamprv prosíme o nebeské veci a potom o pozemské.”

“Modlitba má byť aj nábožná, lebo tuk nábožnosti robí obeť modlitby milou Bohu… Ale nábožnosť býva veľmi často zoslabená príliš preťahovanou modlitbou… Veď nábožnosť skŕsa z lásky, ktorá je milovaním Boha a blížneho.”

“Ak nebývame vypočutí, hľadajme príčinu v tom, že neprosíme naliehavo… Alebo aj preto nebývame vypočutí, že neprosíme o to, čo je nám osožnejšie na spasenie.”

“Po druhé máme ho nasledovať, lebo je Otcom. Jeremiáš hovorí: “Otcom ma budeš nazývať a neprestaneš za mnou chodiť.” To sa trojako uskutočňuje: Láskou: “Buďte božími nasledovníkmi ako najmilší synovia a žite v láske.” A to má byť v srdci. – Milosrdenstvom, lebo láska má byť spojená s milosrdenstvom. “Buďte milosrdní.” A to má byť v činoch. – Dokonalosťou, lebo láska a milosrdenstvo majú byť dokonalé: “Buďte dokonalí, ako aj váš nebeský Otec je dokonalý”.”

“Blížnym sme dve veci podlžní. Predovšetkým lásku, lebo sú naši bratia; veď všetci sú božími synmi… Potom úctu, lebo sú božími synmi.”