KATALÓG ORGANOV

 

 

 

 

 

 

ZOSTAVIL

ANTON ZAREVÚCKY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Obsah

S k r a t k y v texte................................................ 4

Úvodom slovíčko o organoch. 5

D e d i n s k é  o r g a n y 6

O t á z k a  k a n t o r o v 7

S k r a t k y. 7

O r g a n á r i. 7

M e n á   o r g a n á r o v 8

K a t a l ó g 9

Menný register 41

 


 

 

 

 

 

 

O R G A N Y

 

v jednotlivých kostoloch a kaplnkách

 

bansko-bystrického biskupstva.


 

 

 

 

 

 

S k r a t k y  v texte

 

 

 

 

Pre skrátenie často opakovaných vecí zavedené sú do textov jednotné skratky, a síce:

 

BBB   = Banskobystrické biskupstvo

CV    = kanonická vizitácia, listina o revízii farnosti, o duchovnom a hospodárskom      stave.

FA    = farský archív

Fl    = florén, stredoveký zlatý peniaz

EČV   = elektrické čerpadlo vzduchu do mechu organa

HD    = Historia domus, farská kronika

komb = kombinovaný register v organe. Je to zariadenie, že z jedného registra hrajú    samostatne píšťaly o oktávu vo vyššej polohe. Je to ochudobnenie hlasového  fondu.

OAB   = Ostrihomské arcibiskupstvo, arcibiskupstvo

Trm   = transmisia. Je to zariadenie, že niektoré registre sa dajú hrou ovládať na druhom manuáli, alebo pedáli.


 

 

      Úvodom slovíčko o organoch.

 

      Organ je starobylý hudobný nástroj, známy už v dobe Rímskej ríše. Vtedy to bol vodný organ, ktorého funkciu nepoznáme dobre. Neskoršie ho prebudovali na mechmi stlačený vzduch, potrebný pri funkcii píšťale. Taký je doteraz. Organ, ako skvelý hudobný nástroj, „kráľovský“, oplývajúci bohatosťou hlasu, možnosťou kombinovať hlasy a ich zafarbenie, vážnosť hry, dostal sa aj do liturgie západnej Cirkvi. Nie je známe, kedy sa tak stalo, ale v VI. st. bol už bežný v kostoloch v Taliansku.

      Kedy sa v našich krajoch dostal organ do kostolov, nieto dokladov. Slovanská liturgia, prinesená sv. Cyrilom a Metodom, užívala spev bez organu, ako vyžaduje starobylá zvyklosť východnej liturgie. Po Svätoplukovom vyhnaní Metodových žiakov bola zavedená latinská liturgia. Kostoly boli malé, hoci ich bolo dosť, preto tam bol sotva nejaký organ, aplikoval sa len spev.

      Keď prišli Maďari, zničili slovanskú kultúru Veľkomoravskej ríše. Od čias Štefana kráľa boli zakladané kostoly aj ako prostriedok usadenia kočovníkov. Dosť osád malo si postaviť kostol. Slovensko sa len neskoršie vtelilo do zväzku Uhorska. Kraj banskobystrickej diecézy bol málo zaľudnený, bol len okrajovým územím. Hory však oplývali bohatstvom rúd, ktoré lákali baníkov a hutníkov, tí prispeli k rozvoju. Centrá farností boli zriaďované pri hradoch /parochia castrensis/ a pri mestách. Neskoršie, v 12. - 13. st. ich začali zakladať aj po dedinách.

      Mestské kostoly mali už od dávna organy. Domnievam sa, že v dedinských kostoloch organov v stredoveku nebolo. Túto domnienku (potvrdzujú) staré kánonické vizitácie, v ktorých niet zmienky o organoch, ďalej skutočnosť, že sa zachovali len organy z 18. st. a staršie nie. Organová hra bola viazaná na organistu. Dokiaľ nebolo dedinských škôl, nebolo ani organistu. Dedinské školy sa začali zakladať po tridentskom sneme, ale hodne neskoršie, lebo náboženské vojny 17. st. boli prekážkou konsolidovaného života. Iba po ich skončení poslednej, malkotentov, nastal pokoj a finančné prostriedky sa mohli obracať aj na kultúrne ciele. Dedinské kostoly začali dostávať malé pozitívy a učiteľ sa stal organistom.

      V mestách, kde bola vedúca vrstva nemeckej národnosti, boli veľké organy. Napr. Banská Bystrica mala obdivuhodný organ, ktorý zhorel pri katastrofálnom požiari mesta. Mešťania mali styky so zahraničím, a preto si mohli pozvať dobrého majstra organára, ktorý zhotovil zodpovedný nástroj. Boli bohatší ako Slováci, mali na to prostriedky plynúce z priemyselnej a remeselníckej výroby a čo im  zvyšovalo, využili na šírenie slávy Božej pri liturgii. Keďže hudby bolo v tom čase málo, bohoslužba sa využívala aj na potešenie uší veriacich. Okrem organovej hudby jestvovali v popredných mestách aj malé orchestre alebo kapely a spevácke zbory. Čo sa dnes počúva na koncertoch, v rozhlase, to sa v malom rozmere dalo počuť v kostole.

 

D e d i n s k é  o r g a n y

 

      Čo sa týka dedinských organov a ich histórie, môžeme ich éru rozdeliť na tri obdobia. V každej dobe má organ svoje osobitosti:

 

      Prvé obdobie je éra pozitívov, od konca 17. do polovice 18. st.

      Druhé obdobie sú väčšie, kužeľo-mechanické organy, ktoré boli stavané do konca prvej vojny.

      Tretie obdobie je terajšia éra pneumatických organov.

 

      Pozitívy boli malé organy, s piatimi-šiestimi registrami, bez pedálu. Boli postavené stabilne, ale pre ich malé rozmery sa dali ľahko preniesť. V niektorých mestách ich užívali pri procesiách napr. na Božie telo. Pri svojej nepatrnosti mali výbornú dispozíciu založenú na vyšších hlasoch, vedeli preto hlasom preniknúť aj pri väčšom množstve spievajúceho ľudu a viesť spev, ich hlas v speve nezanikol. Mali obyčajne dva registre drevených píšťal: kopula major a kopula minor. Ostatné registre boli principálového radu, kovové, zo zliatiny cínu a olova v 4, 2, a 1 menzúre. Mixtúra nechýbala, bola repetujúca a jej kvinta pekne farbila hlas. Mechy boli obyčajne dva, klinové, bez zásobného mechu a ťahali sa ručne remeňmi. Pozitív zhotovoval majster doma vo svojej dielni. Keďže mal malé rozmery, malú váhu, dal sa ľahko previesť do kostola určenia aj na primitívnych dopravných prostriedkoch toho veku. Tento systém sa volá zásuvkový. Jeden ventil bol spoločný pre jeden tón všetkých registrov, registre sa otvárali leštenou, posuvnou lištou. Výhoda bola, že stlačený vzduch prúdil bezprostredne do píšťaly, nevýhoda, že pri poruche ventilu bolo treba ihneď opraviť chybu, lebo sa ináč nedalo hrať pre stále zaznievanie jedného hlasu. Prospekt bol rozdelený do 2 - 3 travéz s kovovými píšťalami, ozdobený rezbovým dekórom, často zláteným. Boli stavané na nízky tlak, 50-60 stupňov vodného stĺpca, preto mali príjemný hlas. Organár si nástroj sám disponoval aj intonoval, ale robil to dobre, lebo mal dlhoročne skúsenosti.

      Organ je drahý nástroj, stál veľa v minulosti a stojí aj teraz. Pretože kostoly, boli chudobné vo fondovom prameni, farníci takisto a patróni skúpi, preto sa tieto prvotné organy udržali v kostoloch do 20 st., ba v niektorých kostoloch slúžia aj teraz /asi v 7/. Zásluhou dvoch milovníkov starobylých organov, Dr. Otmara Gergelyiho a MUDr. Karola Wurma z pamiatkovej správy sa udržia aj naďalej.

      V druhom období sa do dedinských kostolov dostali už organy rozmernejšie, s viacerými registrami, píšťaly väčších menzúr, s kuželkovými ventilmi a vyšším tlakom. Pri zásuvkovom systéme býval hrací stôl na korpuse organa. Pri týchto bolo možné hrací stôl umiestniť mimo korpus a organista mal dobrý pohľad na oltár. Tieto organy slúžia poväčšine doteraz. Treba o nich povedať, že záležalo na tom, ktorý a aký majster ich zhotovil. Boli majstri, ktorým záležalo na plnom, krásnom hlase nástroja. Iní ich stavali viac na obchodnom podklade, vyrábali nástroje s kombinovanými registrami, z osemstopových registrov „vyťahovali“ štvorstopové hlasy, a to bolo veľké ochudobnenie hlasového fondu organa. /Názorne povedané, je to nalievanie vody do vína./ V tom čase bolo ešte málo teoretikov stavby organov a firmy si preto mohli počínať tak, aby im to finančne vyšlo vo vlastný prospech. Kantori sa často nerozumeli ani do mechaniky organa.

      V tom čase sa začali stavať organy už aj s pneumatickou traktúrou. Hrať na nich je pre ruky ľahšie ako na mechanike, majú veľké možnosti spojkami obohatiť hlasové zafarbenie aj hlasový fond, rozdeliť aj menší nástroj na dva manuály, ale trpia poruchovosťou a potrebovali by údržbára, ktorý by ich aspoň raz ročne prehliadol a upravil.

      Doba po druhej svetovej vojne doniesla veľké možnosti. Veriaci boli schopní toľko obetovať, že aj dedinské farnosti si mohli zaobstarať veľký organ. Dnes nie je nič neobyčajné, že dedinský kostol má organ s 15 – 30 registrami. Niektoré dedinské organy prevýšili mestské.

      Najnovšie sa vracia výroba ku zásuvkovému systému organov. To priniesla snaha znížiť v organe tlak, aby hlas bol jemnejší, prirodzenejší a nie „nafúknutý“. To nie je možné pri pneumatickom systéme, lebo tu je potrebný vysoký tlak, aby všetky technické funkcie organa fungovali normálne.

 

O t á z k a  k a n t o r o v

 

      Mestá, ktoré mali zriadené fondy na vydržiavanie choregentov, udržiavali si dobrých hudobníkov. Títo viedli zbory, orchestre, a bývali aj mestskými učiteľmi hudby a spevu.

      V dedinských kostoloch bol pravidelne kantorom a organistom učiteľ ľudovej školy. Kantorské miesto bolo nerozlučne spojené s učiteľským a trvalo asi do r. 1948.

      V dávnej minulosti sa regrutovali dedinskí učitelia často len ako amatéri z ľudu, remeselníci, gazdovia a pod. V zime vyučovali deti a v lete gazdovali, lebo ich príjmy boli nedostatočné na výživu rodiny. Boli nútení gazdovať. Hrať sa naučili len z nevyhnutnosti a bola to isto len primitívna hra. Ak aj mali vzdelanie z mestskej kapitulskej školy, tak si odbornú pedagogickú i hru na organe mohli získať len vlastnou iniciatívou, lebo odbornej školy na prípravu učiteľov nebolo. Len okolo polovice 19. st. sa začali zakladať učiteľské preparandie. Takáto bola založená v B. Bystrici a v Kláštore pod Znievom. Tu potom bola v rámci učebného plánu zavedená aj výučba organovej hry. Stade vychádzali kvalifikovaní organisti. Títo slúžili pri bohoslužbách a iných liturgických úkonoch spevom a hrou. Boli to dobrí i slabší muzikanti.

      Po druhej vojne, keď bola škola zosocializovaná, oddelená od cirkvi a náboženstva, táto od nepamäti trvajúca prax prestala. Učitelia museli zanechať kantorovanie /hoci by to boli radi robili aj naďalej/. Načas nastala prázdnota, kým sa nenašli noví kantori, ktorí sa regrutovali z ľudu.

 

S k r a t k y.

 

Aby sa práca nerozrastala do šírky, zaviedol som tieto skratky:

 

CV – kánonická vizitácia, listina o revízii farnosti.

HD – historia domus, farská kronika.

FA, fa – firma, výrobca organa.

Flflorén, staršia zlatka.

Zl – zlatka.

 

O r g a n á r i.

 

      Na Slovensku je viac ako 2000 bohoslužobných miest, vybavených vo väčšine organmi. Tieto vždy vyžadovali údržbu, ladenie a opravy. Bolo treba stavať aj nové nástroje. V minulosti, za Uhorska, bol rajón pre organárov omnoho širší. Bolo teda v každom storočí viacej majstrov, ktorí sa touto umeleckou činnosťou zaoberali. Okrem organov opravovali aj iné hudobné nástroje. Rozsah ich dielní bol malý, obyčajná remeselnícka dielňa s 2 – 3 pomocníkmi.

      Malé organy vyrábali doma. Veľké však vždy na mieste objednávky. Tu si vyjednali výrobné priestory, ubytovanie pre pracovníkov a ich rodiny, stravovanie a potrebný materiál. Na veľkom organe pracovali aj niekoľko rokov. Organ bol vždy drahý nástroj, ktorý vyžadoval nielen veľké sumy peňazí, ale aj zdĺhavú, piplavú prácu a presnosť vyrobených súčiastok.

      Z rozličných zápisov v CV, HD a iných listinách som zistil mená niektorých organárov. Uvádzam ich podľa storočí. Je to len zlomok majstrov. Dr. Otmar Gergelyi ich má zapísaných mnoho, od 16. st. až doteraz. Mená uvádzam len pre informáciu. Ocenenie by vyžadovalo zdĺhavé štúdium.

      V 20. st. sa organové objednávky tak rozšírili, že z niektorých dielní sa vyvinula továrenská výroba. Tá sa snažila zaviesť šablónovitú pásovú výrobu asi štyroch typov organov. Pre výrobu by to iste bola veľká výhoda. Narazila však na odpor organových expertov, ktorí každý nástroj disponovali pre určitý priestor, kostol, a preto táto snaha zanikla. Organy sa naďalej vyrábajú každý ako osobitný, unikátny nástroj.

 

M e n á   o r g a n á r o v

 

XVII. st.   Izák Rogelmayer v Kremnici

            Tomáš Padlicius, richtár, učiteľ a organár v Brezne

            Jozef Strofinský v Trenčíne

 

XVIII. st.  Ján Heserer v B. Bystrici, neskoršie v B. Štiavnici

            Martin Zorkovský v Kremnici

            Ignác Fogler

            Arnold Valentín v Trnave

            Jozef Borovecký v Levoči a Prešove

            Martin Podkonický v Sl. Ľupči a B. Bystrici

 

XIX. st.    Štefan Schubny v Kremnici

            František Kolbay v Sp. Podhradí

            Juraj Pažický v Rajci

            Samuel Vágner v Slov. Pravne

            Jozef Demuth v Brezne

            Jan Koukal v Trenčíne

            Ján Kelin

            Vincent Možný v Nitre

            Ján Kiszely v Slov. Ľupči

            Michal Kiszely v B. Bystrici

 

V XX. st. bolo veľa organárov, ich mená neuvádzam. Ich dielne zanikli počas socializácie. V prítomnej dobe sa výrobou organov zaoberajú len schválené národné alebo družstevné podniky.

K a t a l ó g

 

 

Babiná

      Terajší organ má modernú skriňu s píšťalovým prospektom. Postavila ho fa Rieger v Krnove r. 1935 na náklad farníkov.

      Postavený je v tejto dispozícii: Principál 8´, Salicionál 8´, Oktáva 4´, Subbas 16´.

      Manuál má 54 hlasov, pedál dve oktávy. Kuželková pneumatika. Elektrické čerpadlo vzduchu.

      O vyradenom organe niet záznamov.

 

 

Bacúch

      Keď r. 1863 postavili farníci kostol, kúpili z niektorého kostola starší organ, jeho dispozícia nie je známa. Ten slúžil do r. 1921, keď objednali farníci cestou organistu Jána Murániho nový organ u J. Wünscha v Sušiciach na Morave.

      Má túto dispozíciu:

      Principál 8´, Salicionál 8´, Kryt 8´, Flauta 4´, Oktáva 4´, Mixtúra 2 2/3´ 2x, Subbas 16´.

      Manuál má mechanickú traktúru, registre pneumatickú. 54 hlasov, v pedáli dve oktávy. Intonácia je dosť surová.

 

Bacúrov

      Je tu trojherné harmónium, výrobok americkej firmy pekného hlasu. Ako zvláštnosť má jeden ozvučný register.

 

Badín

      Do r. 1940 bol tu pozitív, ktorý zhotovil r. 1738 Martin Zorkovský v Kremnici. Odložili ho na povalu školy, ale za vojny bol zničený.

      R. 1940 kúpili farníci nový organ od Jozefa Hardonyiho z Radvane. Bol to jeho posledný organ. Má obyčajnú skriňu s píšťalovým prospektom.

      Dispozícia:

      Principál 8´, Burdon 8´, Salicionál 8´, Flauta 4´, Fugara 4´,Dubleta 2 2/3´, Subbas 16´.

      54 hlasov v manuáli. Píšťalová traktúra je mechanická, registrová a pedálová pneumatická. Pedál má jednu oktávu, ktorá repetuje na dvojoktávovej klaviatúre. Elektrické čerpadlo vzduch a Tremolo bolo zhotovené r. 1951. 1975 bolo vymenené za nehlučné. Čerpadlo darovala nemecká charita z Pasova. R. 1974 bol zhotovený druhý manuál s piatimi registrami z eklektického harmónia značky Harmona.

 

Kostol Svätého Ducha v Sielnici

      Do r. 1938 bol tu pozitív s piatimi registrami. T. r. postavil J Hardonyi nový organ s touto dispozíciou: Principál 8´, Burdon 8´, Salicionál 8´, Oktáva 4´, Dubleta 2 2/3´. Subbas 16´. Mechanika. Tento organ slúžil do r. 1949, potom bol predaný do kostola do H. Šipíc.

      Nový organ postavil na náklad veriacich Ladislav Hauser v Tepliciach v Čechách. Disponoval ho MUDr. Pavel Hollý. Má jednoduchú skriňu s otvoreným píšťalovým prospektom.

Dispozícia: I. manuál:           II. Manuál:            Pedál:

            Principál 8´         Burdon 16´             Subbas 16´

            Roh kamzičí 8´       Kryt 8´                Burdonbas 16´trm

            Silvestrína       Flauta trub. 8´        Principálbas 16´

            Flauta priečna 4´    Vox celestis        Oktávbas

            Oktáva 4´            Principál ital. 4´      

            Kvinta 1 1/3´        Roh nočný 4´

            Mixtúra 1 1/3´       Flauta zobcová

                                 Sesquialtera

                                 Hoboj

 

57 hlasov. Voľná kombinácia jeden rad, kolektívy, žalúzia pre druhý manuál.

 

Banská Bystrica

Katedrála

      Mechanický, zásuvkový organ s 8 registrami, zhotovený za éry jezuitov okolo r. 1715, slúžil do r. 1880, kedy postavili nový. Starý predali do Očovej. R. 1945 ho vojnová streľba totálne zničila.

      Nový organ postavila fa Rieger. Je delený na dva korpusy, hrací stôl je v strede. Je mechanický, kuželkový, na vysoký tlak. Skriňa je klasicistická. Pôvodne mal túto dispozíciu:

 

I. manuál:                II. Manuál:                Pedál:

Principál 8´              Principál husľový 8´       Subbas 16´

Salicionál             Aeolina                 Violon 16´

Kryt 8´                   Flauta 4´                  Oktávbas

Mixtúra 3x

 

      R. 1948 tento organ prestavala fa Guna z Prešova podľa dispozície MUDr. Pavla Hollého pridaním nových registrov a znížením tlaku. V novej dispozícii mal organ tieto hlasy:

 

I. manuál:                II. Manuál:                Pedál:

Burdon 16´                Principal husľový 8´       Subbas 16´

Principál 8´              Kryt jemný 8´              Echobas 16´

Gamba 8´                  Aeolina                 Oktávbas

Flauta 8´                 Fugara

Salicionál             Flauta priečna 4´

Oktáva 4´                 Kvinta 2 2/3´

Pikola 2´                 Jelení roh 2´

Mixtúra 3x                Tremolo

 

      Traktúra ostala mechanická. Má crescendový valec a kolektívy. Elektrické čerpadlo vzduchu. 56 hlasov v manuáli, 27 v pedáli.

      R. 1973 organ znova prestavali Pavel Baxa a Štefan Gábor, pridali štyri registre. P. Baxa navrhoval prestavať organ na pneumatickú traktúru, čo by sa aj bolo stalo, lebo cirkevná správa a tým súhlasila. Keď zavolali experta Ivana Sokola, ten odporúčal, aby traktúra ostala mechanická, tak ju ponechali.

 

Farský kostol

      Kostol mal v dávnej minulosti dva organy. Veľký mal taký mohutný hlas, že mu nebolo páru v Uhorsku. Oba tieto organy boli zničené pri katastrofálnom požiari r. 1761. Dlho trvalo, kým kostol obnovili, lebo bolo treba zhotoviť novú klenbu. Potom zhotovili nový organ, zásuvkový, s barokovou skriňou, dvoma manuálmi a pedálom, s dvadsiatimi znejúcimi registrami. Tento organ slúžil do r. 1942, kedy cirkevná obec dala postaviť firme Rieger v Krnove nový organ, ktorý mal byť reprezentačný a najväčší na stredom Slovensku. Zo starého organa bola ponechaná skriňa a všetky kovové píšťaly (ktoré sú cínové). Nový organ má elektropneumatickú traktúru, v tom čase novinku, vlastný generátor elektrického prúdu, napätia 12 voltov. Tento poháňa elektromotor napájaný zo siete. Organ disponovali Ján Gajdoš a František Schumera:

 

I. manuál:           II. manuál:           III. manuál:      IV. manuál:

Burdon 16´           Flauta major          Viola 16´         Kryt jemný 8´

Flauta harm. 8´      Princip. flautový 8´  Flauta 8´         Princip. husľový 8´

Silvestrína       Salicionál         Gamba 8´          Flauta trubicová 8´

Burdon            Roh kamzičí 8´        Kvintadena     Flauta vzdialená 8´

Oktáva 4´            Flauta prieč. 4´      Dolce 4´          Aeolina

Flauta tibia      Flauta lesná 4´       Flauta past. 4´   Vox celestis

Oktáva 2´            Akuta 3-4x            Nočný roh 2´      Violino 4´

Kvinta šumivá        Zvonková hra          Dubleta           Pikola 2´

Kornet 4-5x          Tremolo               Cymbal 3x        Harmonia aeterea

Mixtúra 6-8x                               Roh zakrýv. 8´    Fagot 16´

Trompeta                                Sordun         Vox humana

                                           Tremolo           Klarinet 4´

                                                             Tremolo

 

Pedál:

Grand Burdon 32´

Principálbas 16´

Kontrabas 16´

Subbas 16´

Violonbas 16´

Viola 16´trm

Kryt jemný 16´trm

Principál 8´

Violoncello

Chorálbas

Pedál. mixtúra 3x

Bombard 16´

Fagot 16´

Zakrivený rok 8´trm

Sordun 4´trm

Pedálová superkvinta

 

      Tri rady voľnej kombinácie. Spojky. Kolektívy. Žalúzie.

      Mal to byť najväčší a najmohutnejší organ na strednom Slovensku. S jeho hlasom však neboli spokojní hneď na začiatku. Starý organ v pléne znel mohutnejšie. Začal spor s firmou. Cirkev nechcela prebrať organ. Fa poslala iných odborníkov, ktorí ho prestavali, ale ani tak nedáva to, čo od nového stroja očakávali. Elektropneumatický systém je nespoľahlivý, má časté poruchy. Mnoho hlasov je hluchých, neozývajú sa.

      Skriňu maliarsky renovoval J. Weis a Ľ. Kanka z Banskej Štiavnice.

 

Kláštorný kostol sv. Alžbety.

      Od dávna bolo v kostole veľké harmónium. R. 1977 inštalovali mechanický organ, vyradený z ponického kostola, v tom čase, keď ponický kostol pamiatková správa prestavovala do pôvodného stavu. Organ odviezli do Košíc, kde ho majstri Gábor a Baxa vo vonkajšku prestavali. Má túto dispozíciu:

Principál 8´, Burdon 8´, Salicionál 8´, Flauta 4´, Akuta 3x. V pedáli Subbas 16´.

 

 

Kostol sv. Kríža.

      Je tu mechanický organ so štýlovou skriňou od Riegera. Má túto dispozíciu:

Principál 8´, Salicionál 8´, Kryt 8´, Oktáva 4´komb, Dolce 4´komb, Flauta 4´komb, Vakant. Pedál: Subbas 16´, Oktávbas 8´komb.

 

Banská Bystrica – Sásová

Kostol sv. Antona opáta.

      Do r. 1946 bol tu pozitív. T. r. došiel organ so štyrmi registrami, ktorý FÚ objednal u bratislavského organára Bednára. Tento sa však postavenia nedožil. Organ postavil regenschori Ján Gajdoš.

 

Beňuš

      Novopostavený kostol r. 1780 dostal pozitív s piatimi registrami. Tento slúžil do r. 1896. Vtedy Cirkev objednala u firmy Rieger v Budapešti nový organ s touto dispozíciou:

Principál 8´, Kryt 8´, Salicionál 8´, Oktáva 4´, Flauta 4´, Dolce 4´. 4-stopové registre sú kombinácie.

      Tento organ veľmi pekného hlasu slúžil do r. 1949. Vtedy ho predali do Malužinej. FA Jan Tuček a spol v Kutnej Hore postavila nový organ s touto dispozíciou, ktorú disponoval Dr. E. Zavarský:

 

I. manuál:                 II. manuál:              Pedál:

Principál 8´               Burdon 16´               Subbas 16´

Flauta 8´                  Kryt 8´                  Echobas 16´

Silvestrína             Kvintadena            Flauta 8´

Flauta trubicová 4´        Chvenie 8-4              Chorálbas

Principál                Cymbal 3x              

Mixtúra 2´3-4x             Principál 4´

                           Flauta lesná 2´

                           Sesquialtera 1 1/3´

                           Roh nočný 1´

                           Tremolo

      Kolektívy, spojky ako obvykle. Voľná kombinácia. Žalúzie II. manuálu.

      Pneumatická traktúra. Skriňa je rozdelená do dvoch korpusov po stranách chóru. Elektrické čerpadlo vzduchu je na chóre, čo zle pôsobí na pneumatiku. Organ má vynikajúci hlas.

 

Bojnice

      Terajší organ postavil r. 1893 Anton Schönhofer v Bratislave. Je to kužeľo-mechanický organ, skriňa je štýlová.

      Dispozícia:

      I. manuál: Principál 8´, Burdon 8´, Oktáva 4´, Mixtúra 3x.

      II. manuál: Principál husľový 8´, Salicionál 8´, Dolce 4´.

      Pedál: Subbas 16´, Flauta basová 8´, Violoncello 8´.

 

      Starý nástroj obyčajného hlasu.

 

Brehy

      Nie je známe, aký organ zadovážili do novopostaveného kostola r. 1780. Terajší organ postavila fa Rieger koncom minulého (rozumej 19.) storočia. Skriňu má pseudorománsku, je mechanický.

      Dispozícia:

      Principál 8´, Flauta 8´, Oktáva 4´, Mixtúra 2 2/3 2x, Subbas 16´,

Oktávbaskomb.

 

Brezany

      CV 1754 a 1780 uvádzajú, že v kostole bol organ so 4 mutáciami. R. 1780 kúpili organ so 7 mutáciami za 150 fl. 1896 postavili nový chór a vtedy pravdepodobne kúpili nový organ, ktorý slúžil do otvorenia nového kostola. Bol to mechanický organ s touto dispozíciou:

      Principál 8´, Burdon 8´, Burdon 4´, Flauta 4´, Dolce 4´, Kvinta 2 2/3´. Bez pedálu, jeho skriňa stojí ešte teraz v kostole.

      Nový kostol bol dokončený r. 1938. Skoro za tým postavili aj nový organ. Je to veľký nástroj, má dva korpusy. Skriňa je jednoduchá, prospekt píšťalový. Disponoval ho MUDr. Pavel Hollý:

 

I. manuál:                  II. manuál:                Pedál:

Principál 8´                Flauta koncertná 8´        Subbas 16´

Burdon                   Vox celestis               Echobas 16´

Salicionál               Kvintadena              Oktávbas

Flauta trubicová 4´         Principál tal. 4´          Chorálbas

Oktáva 4´                   Roh kamzičí

Mixtúra                  Sesquialtera

                            Akuta 7x

      Organ bol doplnený r. 1957 flautou trubicovou, akutou a tremolom, čím sa dosiahla plnosť hlasu v pléne. Postavila ho fa Rieger v Krnove.

 

Brezno

      Do nového kostola postaveného r. 1786 dali postaviť organ s 20 registrami Jánovi Pažickému v Rajci. Organ slúžil do r. 1925. T. r. postavil Jozef Hardonyi nový organ do starej, štýlovej barokovej skrine, rozdelenej do dvoch korpusov po stranách chóru. Hardonyi pristavil ešte jednu pre pedál. Traktúra je pneumatická. Disponoval Ondrej Gröbl, regenschori a jeho syn Ondrej, t. č. kaplán. Má túto dispozíciu:

      I. manuál: Principál 8´, Burdon 8´, Kryt 8´, Salicionál 8´, Gamba 8´, Flauta minor 4´, Oktáva 4´, Mixtúra 3x.

      II. manuál: Sonor klarinet 8´, Principál husľový 8´, Kryt 8´, Aeolina 8´, Vox celestis 8´, Dolce 4´, Fugara 4´, Tremolo.

      Pedál: Subbas 16´, Violon 16´, Oktávbas 8´, Cello 8´.

      Kolektívy, spojky, žalúzia pre II. manuál. 54 hlasov, pedál 2 oktávy.

 

Kostolík v súdnej budove:

      Malý organ postavila fa Rieger. Má klasicistickú skriňu s píšťalovým prospektom a túto dispozíciu: Kryt 8´, Salicionál 8´, Roh kamzičí 4´. Pedál hrá len v spojke z manuálu. Rozsah hlasov: C – f2, 54 hlasov. Hrací stôl má na korpuse zboku.

 

Kostol sv. Kríža na Bráničke:

      Bol tu starý organ s typickou barokovou skriňou. Píšťaly sú vyrabované.

 

Brusno

      R. 1904 tu postavili na ten čas krásny organ, pneumatický, fa Rieger v Budapešti. Má túto dispozíciu:

      Principál 8´            Dolce 4´

      Gamba 8´                Flauta 4´

      Salicionál           Oktáva 4´

      Flauta 8´               Mixtúra 2´ 4x

      Kryt 8´

                              Subbas 16´, Violoncello 8´, Oktávbaskomb.

      Štvorstopové registre sú kombinácie z osemstopových. Technicky dobrý organ, pneumatika trvá už 75 rokov.

 

Budča

      Mechanický, kužeľový organ s klasicistickou skriňou z r. 1895.

Dispozícia: Principál 8´, Flauta 8´, Salicionál 4´, Mixtúra 3x.

Pedál hrá len spojkou na píšťalách manuálu. Elektrické čerpadlo z r. 1960.

 

Bystričany

      CV 1805 spomína organ s troma registrami. Niet záznamu, kedy tento organ odložili a nový postavili, ktorý slúžil do r. 1950. Dispozícia tohto organu tiež nie je známa.

      Terajší organ je z r. 1950. Skriňu má jednoduchú, prospekt z píšťal pekného usporiadania. Postavila ho továreň na organy v Krnove. Disponoval Dr. Ernest Zavarský.

      I. manuál: Principál 8´, Silvestrína 8´, Flauta trubicová 4´, Principál 2´, Mixtúra 2-3x.

      II. manuál: Kryt 8´, Kvintadena 8´, Chvenie 8-4´, Principál 4´, Nasard 2´2/3, Flauta zobcová 2´, Sesquialtera.

      Pedál: Subbas 16´, Echobas 16´, Oktávbas 8´.

      Kolektívy, spojky, crescendový valec, žalúzie pre II. manuál, vypínač ručných registrov, anulátor pedálu, jeden rad voľnej kombinácie. Dobrý organ, krásneho hlasu.

 

Filiálka Chalmová

 

      V kostole sv. Anny sa spomína r. 1903 pri oprave kostola aj oprava organa. Niet spomienky, aký bol, ani kedy ho odstránili. Potom tam bolo harmónium. R. 1969, keď opravovali kostol, kúpili elektrofonický organ, prvý, akoby na skúšku v kostole a v BBB.

 

Čierny Balog

      Kostol bol postavený r. 1804. Nie je známe, aký organ do neho postavili. Do r. 1950 súžil pneumatický organ, pochádzajúci zo začiatku tohto storočia. Ten premiestnili do dobročského kostola.

      R. 1950 postavila továreň na organy v Krnove na náklady farníkov nový organ. Obvyklá skriňa chýba a prospekt je zhotovený z kovových a drevených píšťal rozmiestnených tak, že tvoria pekný vzhľad. Traktúra je pneumatická, systém kuželkový. Disponoval Jozef Poláček, miestny farár.

      I. manuál: Burdon 16´, Principál 8´, Gamba 8´, Flauta dutá 8´, Flauta trubicová 4´, Oktáva 4´, Nasard 2´2/3, Flauta lesná 2´, Mixtúra 4x.

      II. manuál: Kvintadena 8´, Salicionál 8´, Flauta oktávová 8´, Roh kamzičí 8´, Principál tal. 4´, Violino 4´, Roh nočný 2´, Flauta terciová 1´3/5, Kvinta 1´1/3, Flautino 1´, Cymbál 4x, Carilon, Tremolo.

      Pedál: Principálbas 16´, Subbas 16´, Burdonbas 16´trm, Cello 8´trm.

      Spojky, kolektívy, dva rady voľnej kombinácie, žalúzia II. manuálu.

      Organ vynikajúcich hlasov tak sólových, ako aj miešaných. Pleno mohutné. Chybu má, že píšťaly prvého manuálu zakrývajú píšťaly druhého. Tie by mali byť o stupeň vyššie, ale výška klenby to nedovolila. Hlas sa stráca v žalúziovej skrini, tá sa mala otvárať aj v zadnej časti.

 

Detva

      Koncom minulého storočia postavili pneumatický organ s touto dispozíciou:

      I. manuál: Principál 8´, Gamba 8´, Burdon 8´, Oktáva 4´, Mixtúra 2´ 2/3 4x.

      II. manuál: Roh kamzičí 8´, Vox celestis 8´, Flauta tibia 8´, Salicet 4´.

      Pedál: Subbas 16´, Cello 8´.

Tento organ r. 1968 prestavali Štefan Gábor a Pavel Baxa s touto dispozíciou:

      I. manuál: Burdon 16´, Principál 8´, Gamba 8´, Flauta koncertná 8´, Kvintadena 8´, Flauta lesná 4´, Oktáva 4´, Tercia, Salicionál 4´, Mixtúra 5-6x.

      II. manuál: Roh nočný 8´, Kryt rúrkový 8´, Vox celestis 8´, Roh kamzičí 4´, Flauta nočná 4´, Kvinta 2´2/3, Šalmaj 2´, Sesquialtera, Akuta 1´, Mixtúra 3-4x, Tremolo.

      Pedál: Burdonbas 16´, Subbas 16´, Oktávbas 8´, Flauta basová 4´.

Spojky, kolektívy, crescendový valec. Hrací stôl je zboku.

 

Detvianska Huta

      R. 1960 zrušili mechanický organ so 7 registrami. T. r. kúpili zánovný organ z kostola vo Frýdlante na Morave. Je mechanický, má vkusnú, rezbami ozdobenú skriňu a túto dispozíciu:

      Hlavný stroj: Principál 8´, Gamba 8´, Flauta 8´, Burdon 16´, Salicionál 8´, Oktáva 4´, Roh 4´, Kvinta 2´2/3, Mixtúra.

      Prsný stroj: Salicionál 8´, Flauta 4´, Kryt 4´, Principál 2´.

      Pedál: Subbas 16´, Oktávbas 8´, Cello 8´, Chorálbas 4´.

Prsný stroj je spojený s hracím stolom. Hlas má obyčajný, sólo registre nevynikajú osobitosťou hlasu, v pléne znie dostatočne. Mechanika ide veľmi ťažko, hra je namáhavá, o rýchlej hre sa nedá hovoriť.

 

Dobrá Niva

      Do r. 1936 bol tu pozitív s piatimi registrami. T. r. postavila fa Rieger nový organ. Je rozdelený do dvoch korpusov po stranách chóru, v strede je hrací stôl. Skriňa je jednoduchá s píšťalovým prospektom. Pneumatická traktúra. Disponoval ho ThDr. Tibor Špilka OPraem, takto:

I. manuál: Principál 8´, Kryt jemný 8´, Flauta 4´, Vox celestis 8´trm.

II. manuál: Vox celestis 8´, Kryt 8´, Principál tal. 4´, Roh nočný 4´, Hoboj 8´.

Pedál: Subbas 16´.      Kolektív, spojky.

      Registre vox celestis a kryt sú transmitované, znejú na prvom i druhom manuáli nezávisle. Menzúry sú veľké, hlasy silné, prenikavé, v pléne znie mohutne. Keď ho Dr. Špilka intonoval, snažil sa spojiť slabé finančné možnosti farnosti s dobrým nástrojom. Transmitovaním sa síce ušetrili píšťaly a vytvorila väčšia možnosť miešania hlasov, vytvorenie pekných zvukových efektov, ale je to málo platné, lebo sa tým pneumatika tak skomplikovala, že niekedy pri hre nezapne register alebo transmisiu.

 

Dobroč

      Do r. 1960 bolo v kostole harmónium. Vtedy prevzali z kostola v Čiernom Balogu organ, postavený okolo r. 1900. Organ odborne opravila a postavila fa továreň na organy v Krnove. Organ je dielo tej istej firmy, dokiaľ nosila meno Rieger. Má pseudorománsku skriňu.

      Pneumatika s touto dispozíciou: Principál 8´, Salicionál 8´, Dolce 4´, komb. Oktáva 4´, komb. Mixtúra 4x.

      Pedál: Subbas 16´, Oktávbas 8´komb.

Kolektívy, pedál, spojka , EČV.

      Píšťaly sú stavané na silný hlas, znejú prenikavo, v pléne organ hučí. Chyba  – sú kombinované 4´ registre, organu chýba jasnosť hlasu.

 

Donovaly

      Organ s peknou empírovou skriňou, zhotovený okolo r. 1830-40. Niet v HD záznamov o tom, ktorý majster ho postavil. Možnože bystrický organár. Korpus je rozdelený do dvoch častí, v strede je hrací stôl na korpuse. Zásuvkový systém. Dispozícia:

      Principál 8´, Kryt 8´, Salicionál 8´, Oktáva 4´, Fugara 4´, Pikola 2´, Mixtúra 2´2/3.

      Pedál: Subbas 16´, Oktávbas 8´.

      Hlas je krásny, jemný, povznášajúci. Niet veľa malých organov s takým jasným, príjemným hlasom. Zvlášť jemne vyznieva v pléne. Mechanika nie je dobrá, ťažko sa hrá.

 

Dražkovce – Svätá Helena

      R. 1763 Ján Pažický tu postavil pozitív. Bol viackrát opravovaný, naposledy r. 1971 opravený a konzervovaný Pavlom Baxom. Má túto dispozíciu:

      Kopula major 8´, Kopula minor 8´, Principál 4´, Oktáva 2´, Kvinta 1´1/3, Superoktáva 2´, táto repetuje o f1 a f2.

 

Dubová

      Terajší organ je kombinácia starého mechanického organu, ktorý prestavali na pneumatiku a rozšírili o druhý manuál. Prestavbu previedla fa Organa v Kutnej Hore v tejto dispozícii:

      I. manuál: Principál 8´, Flauta tibia 8´, Salicionál 8´, Silvestrína 8´, Flauta dolce 4´, Oktáva 4´, Mixtúra 2´2/3.

      II. manuál: Pileata dolce 8´, Vox celestis 8´, Principál 4´, Roh nočný 2´, Sesquialtera 2´2/3 – 1´1/6.

      Pedál: Subbas 16´, Oktávbas 8´.

Zvláštnosťou organa je, že má len dve spojky M/M, M/P. Organ je dokonalý, krásne znie sólovo aj v pléne. Hrací stôl je starší, vyradený z kostola v Hronci, keď organ v ňom rozširovali a postavili nový hrací stôl.

 

Háj

      Organ postavila fa Rieger r. 1900 s touto dispozíciou:

      Principál 8´, Salicionál 8´, Burdon 8´, Dolce 4´komb. Pedál nemá.

 

Turčianske Teplice

Je tu harmónium.

 

Dolná Štubňa

      Je tu barokový pozitív tejto dispozície:

      Kopula major 8´, Kopula minor 4´, Principál 4´, Oktáva 2´, Kvinta 1´1/3, Mixtúra. Spodná oktáva je neúplná.

 

Handlová

      CV a HD spomínajú, že do r. 1672 bol v kostole klavichord. T. r. Izák Rogelmayer, organár v Kremnici postavil organ za 60 imperiálov. Ten slúžil do r. 1725, kedy Martin Zorkovský z Kremnice postavil zase iný, nový organ, ktorý slúžil do r. 1908. Niet zmienky o jeho dispozícií.

      R. 1908 fa Rieger postavila organ za 2 940 k. Tento organ bol zničený na jar 1945, keď bol kostol zasiahnutý bombou.

      Terajší organ je kužeľo-pneumatický. Vyrobila ho továreň na organy v Krnove r. 196.. Skriňu má jednoduchú s prospektom píšťal. Stojí na druhom chóre. Dispozíciu navrhla továreň:

I. manuál:                   II. manuál:                  Pedál:

Pommer krytý 16´             Kryt 8´                      Subbas 16´

Principál 8´                 Salicionál                Pommer krytý 16´trm

Flauta dutá 8´               Vox celestis              Oktávbas

Kryt 8´                      Principál 4´                 Chorálbas

Flauta zobcová            Roh nočný 4´                 Píšťala šumivá 5´1/2

Superoktáva               Flauta lesná 2´

Mixtúra 5-7x                 Akuta 6x

      Spojky, kolektívy, crescendový valec, žalúzie pre II. manuál EVČ.

 

Hliník

      Organ je mechanický, od neznámeho majstra, r. cca 1900.

      Dispozícia: Principál 8´, Salicionál 8´, Kryt 8´, Oktáva 4´.

 

Bzenica

      Nový organ z doby postavenia kostola. Keď som bol na prehliadke, organ bol zatvorený a nemohli sme nájsť kantora, ktorý ho mal. Podľa odhadu zvonku môže mať asi 8 registrov.

 

Horná Lehota

      Mechanický organ od neznámeho majstra s touto dispozíciou:

Principál 8´, Burdon 8´, Salicionál 8´, Oktáva 4´, Superoktáva 2´, Subbas 16´.

      R. 1954 organ opravili a opatrili EVČ.

 

Horná Štubňa

      Má mechanický organ bez pedálu s touto dispozíciou:

Principál 8´, Burdon 8´, Salicionál 8´, Dolce 4´, Oktáva 4´, Mixtúra 3x.

 

Horná Ves

      Pri zriadení farnosti do kaplnky sv. Vincenta, ktorá nahradzovala kostol, kúpili starý organ z N. Lehoty zo 60 zl. Tento r. 1837, keď bol posvätený nový, bol do neho prenesený. Bol už zašlý, preto r. 1843 objednali nový organ u Michala Kiszelyho v B. Bystrici. Mal 5 mutácií a stál 500 zl. Slúžil 80 rokov.

      R. 1927 objednali u Júliusa Gunu v Prešove organ za 20 400 korún. Zaplatenie narážalo na veľké nedostatky, preto robili zbierky po celom Slovensku, výzvy v novinách, až sa im podarilo zaplatiť.

      Organ je pneumatický a má túto dispozíciu:

      Principál 8´, Kryt 8´, Salicionál 8´, Fugara 4´, Oktáva 4´, Kvinta 2´2/3.  V pedále Subbas 16´.

      Keď som organ pozeral, bol mimo prevádzku. Hovorili, že má popukané vzdušnice. Opravovali ho amatéri, ale oprava sa nepodarila. Keďže sa na ňom nedá hrať, kúpili za 8 200 korún harmónium, ktoré používajú pri liturgii.

 

Horná Ždaňa

      Malý mechanický organ s touto dispozíciou:

      Principál 8´, Kryt 8´, Salicionál 8´, Roh kamzičí 4´.

 

Horné Hámre

      Pneumatický organ od Riegera z doby okolo r. 1900. Skriňa je pseudorománska. Má túto dispozíciu:

      Principál 8´, Gamba 8´, Salicionál 8´, Kryt 8´, Dolce 4´, Oktáva komb. 4´,  Mixtúra komb. 2x. V pedáli Subbas 16´. 54 hlasov, v pedáli dve oktávy.

 

Hriňová

      R. 1955 postavila továreň na organy v Krnove organ. Pneumatická traktúra. Skriňu nemá, prospekt je postavený z kovových a drevených píšťal do girlánd, čo pôsobí pekným dojmom. Dispozíciu navrhol Anton Cíger, profesor. Náklad 220 000 Kčs.

      I. manuál: Burdon 16´, Principál 8´1-2x, Flauta portunál 8´, Roh kamzičí 8´, Oktáva 4´, Flauta zobcová 4´, Superoktáva 2´, Kornet 4-6x, Mixtúra 1´1/3 6-8x, Trompeta 8´.

II. manuál: Kvintadena 8´, Kryt 8´, Salicionál 8´, Vox celestis 8´, Principál 4´, Roh nočný 4´, Flauta lesná 2´, Flageolet 1´, Tercián, Cymbál septimový, Akuta 1´ 6x, Šalmaj hobojová 8´, Nasard 2´2/3.

      Pedál: Subbas 16´, Principálbas 16´, Burdonbas 16´trm., Oktávbas 8´, Kryt basový 8´, Chorálbas 4´, Kvintbas 10´2/3, Mixtúra veľká 7x, Pozauna 16´.

      Dva rady voľnej kombinácie, kolektívy, spojky, žalúzia pre II. manuál, crescendový valec, EČV. Krásny nástroj skvelého hlasu.

 

Hronec

      CV 1788 píše, že v starom drevenom kostole bol organ s piatimi registrami. O ňom miestna tradícia tvrdila, že to bol organ z františkánskeho kostola v Kremnici, ktorý dal postaviť ostrihomský arcibiskup Lippay. Keď drevený kostol doslúžil, preniesli organ do nového kostola a tu slúžil do r. 1869.

      T. r. postavil Samuel Vágner zo Sl. Pravna nový organ. Mal osem registrov v manuáli a dva v pedáli. Stál 1 000 zl. Zaplatili ho z kostolnej pokladnice, milodarov veriacich a bratskej pokladnice. 1897 už neboli s ním spokojní a predali ho do valaštianskeho kostola.

      J. Angster v Päťkostolí postavil nový organ s 13 registrami, ktorý vo svojom jadre slúži v kostole dodnes.

      R. 1948 plánovali prestavbu organa podľa návrhu MUDr. P. Hollého. Postavili však len nový hrací stôl. Zhotovil ho Jan Tuček v Kutnej Hore. Má tieto registre:

I. manuál:               II. manuál:               Pedál:

1. Principál 8´          10. Flauta 8´             19. Subbas 16´

2. Flauta 8´             11. Gamba 8´              20. Apertabas

3. Salicionál         12. Silvestrína        21. Kvintbas 5´2/3

4. Oktáva 4´             13. Flauta priečna 4´     22. Chorálbas

5. Flauta milá 4´        14. Principál tal. 4´     23. Fagot 16´

6. Mixtúra 1´4x          15. Sesquialtera

7. Kvintadena 16´        16. Roh nočný 2´

8. Nasard 2´2/3          17. Flauta lesná 2´

9. Superoktáva        18. Mixtúra 3x

      Dva rady voľnej kombinácie, kolektívy, spojky, crescendový valec, žalúzia pre II. man. EČV.

      Z uvedených registrov č. 7,8,9,14,15,16,17,18,21,22,23 sú len projektované registre, v korpuse niet pre ne vzdušnice, treba ich postaviť. Len ostatné registre znejú.

 

Osrblie

      Do r. 1947 bolo tu harmónium. T. r. postavil Ladislav Hauser nový organ podľa dispozície MUDr. Pavla Hollého. Organ je kužeľo-pneumatický, malý, s modernou skriňou a píšťalovým prospektom. Zaplatili ho veriaci. Dispozícia:

      I. manuál: Principál 8´, Kryt hrubý 8´

      II. manuál: Salicionál 8´, Flauta trubicová 4´, Roh nočný 2´

      Pedál: Subbas 16´, Oktávbas 8´.

Crescendový valec, žalúzia, kolektívy, EČV.

Výborne disponovaný malý organ.

 

Chrenovec

      V novom kostole je postavený nový organ, vyrobený továrňou na organy v Krnove. Je to krásny stroj, skvelej dispozície a krásneho vonkajšieho vzhľadu. Organový chór je architektonicky tak usporiadaný, že tvorí uzavretý celok, továreň preto nemala ťažkosti s priestorom a mohla vytvoriť krásny nástroj. Prospekt nie je uzavretý do skrine, ale voľne postavené kovové a drevené píšťaly vytvárajú nevšedný pohľad. Aj zvukovo je dielo dokonalé. Továreň ho chcela vystaviť na jednej svetovej výstave, ale ani na viaceré naliehania farníci nedovolili demontáž a vystavenie. Továreň sama organ disponovala:

I. manuál: Burdon 16´, Principál 8´, Flauta dutá 8´, Roh kamzičí 8´, Oktáva 4´, Roh nočný 4´, Superoktáva 4´, Kornet 8´, Mixtúra 1´1/3, Trompeta 8´.

      II. manuál: Kryt hrubý 8´, Kvintadena 8´, Salicionál 8´, Vox celestis 8´, Prestant 4´, Flauta trub. 4´, Nasard 2´2/3, Flauta lesná 2´.

      Pedál: Principálbas 16´, Subbas 16´, Burdonbas 16´trm. Oktávbas 8´, Kryt basový 8´, Chorálbas 4´, Mixtúra 5 ´1/3, Pozauna 16´.

      Dva rady voľnej kombinácie, spojky, kolektívy, crescendový valec, EČV. Jazýčkové registre sú neobsadené. Továreň by ich bola dodala, keby boli cirkevníci povolili poslať organ na výstavu.

 

Janova Lehota

      Organ postavený J. Melcerom v Kutnej Hore je usporiadaný do dvoch korpusov. Hrací stôl je v prostriedku. Skriňa je ozdobená rezbami. Má túto dispozíciu:

      Principál 8´, Burdon 8´, Salicionál 8´, Oktáva 4´, Roh kamzičí 4´, Mixtúra 2´2/3.

      Pedál: Subbas 8´, Cello 8´.

      Pneumatická traktúra, spojky, kolektívy. 54 hlasov v man., 24 v ped. Organ je v zlom stave, za vojny sa mnohé píšťaly stratili.

 

Jastrabá

CV uvádza, že tu bol organ s piatimi registrami. Terajší organ je kužeľo-pneumatický. Postavil ho po prvej vojne J. Melcer z Kutnej Hory. Má túto dispozíciu:

      Principál 8´, Flauta 8´, Kryt 8´, Salicionál 8´, Oktáva 4´, Subbas 16´.

 

Bartošova Lehôtka

      Je tu starobylý barokový organček, pozitív z polovice 18. st. Skriňa je ozdobená rezbami, nová klaviatúra je na korpuse vzadu. Nástroj je chránená pamiatka. Dispozícia:

      Principál 4´, Kopula major 8´, Kopula minor 4´, Principál 2´, Kvinta 1´1/3, Mixtúra.

      Spodná oktáva je neúplná. Organ je v dobrom stave, má pekný, jasný hlas.

 

Kamenec pod Vtáčnikom

      Je tu malé harmónium.

 

Kľačno

      Do r. 1928 bol tu organ neznámej dispozície. Viackrát ho opravovali, ale r. 1922 bol na rozpadnutie. Začali robiť zbierky na nový organ, ktorý sa podarilo postaviť r. 1928. Má túto dispozíciu:

      Principál 8´, Kryt 8´, Salicionál 8´, Flauta harmonická 4´, Oktáva 4´, v pedále Subbas 16´.

      Je kužeľo-pneumatický. Postavil ho Otokar Vážanský v Nitre. Stál 26 000 K. Za vojny bol poškodený a mnoho píšťal sa stratilo. R. 1948 ho opravil O. Vážanský a doplnil za 32 400 K.

 

Kláštor pod Znievom

 

Farský kostol

      CV píše, že tu bol r. 1721 organ so 7 registrami. Terajší organ postavil J. Tuček. Je to kužeľo-pneumatický nástroj so skriňou moderných tvarov. Má túto dispozíciu:

I. manuál: Burdon 16´, Principál 8´, Flauta milá 8´, Salicionál 8´, Oktáva 4´, Kornet 2´2/3.

      II. manuál: Kryt tichý 8´, Principál husľový 8´, Gamba 8´, Aeolina 8´, Vox celestis 8´, Flauta lesná 2´.

      Pedál: Subbas 16´, Vox celestis 8´, Flauta lesná 2´.

Voľná kombinácia, kolektívy, spojky, EČV.

 

Prepoštský kostol

      Terajší organ postavil J. Angster r. 1901 za 2 060 K. Z toho 1 600 K prispel patrón, ostatné hradili zo zbierky. Je to mechanický organ, skriňa pseudogotická. Má túto dispozíciu:

      Principál 8´, Kryt 8´, Salicionál 8´, Oktáva 4´, Mixtúra. Subbas 16´.

      Do prepoštského kostola je to chudobný organ. R. 1904 pri požiari začal horieť, ale farár ho vlastnou rukou zahasil.

 

Kopernica

      Keďže všetky archívne dokumenty fary počas vojny zhynuli, nevie sa, aké boli v minulosti organy.

      Terajší organ je moderný, zhotovený okolo r. 1935, ako prvé dielo organára Klossa z Krnova, ktorý sa oddelil od firmy Rieger a založil si vlastnú dielňu. Má túto dispozíciu:

      I. manuál: Principál 8´, Burdon 8´, Salicet 8´, Flauta trub. 4´, Mixtúra 3x.

      II. manuál: Aeolina 8´, Kryt milý 8´, Principál malý 8´, Flauta kvintová 4´, Roh nočný 2´.

      Pedál: Subbas 16´, Jemný bas 16´.

      Pneumatická traktúra, spojky, kolektívy, EČV. Organ by bol dobrý aj po stránke technickej, aj hlasovej, ale v tom čase, r. 1963, keď som ho prehliadal, bol nemožne rozladený a niektoré hlasy stále zneli.

 

Koš

      R. 1902 kúpila farnosť od Júliusa Szalaya organ za 2 200 K. Bol to mechanický organ nízkej stavby, nech mal mimo organového korpusu. R. 1948 ho opravili a pristavali Salicionál. Mal túto dispozíciu:

      Principál 8´, Burdon 8´, Flauta dolce 4´, Salicionál 8´, Superoktáva 2´, Mixtúra 2x. V pedále Violon 8´.

      V starom kostole bol dostatočný, ale v novom sa strácal. R. 1964 Dr. Mečiar kúpil vyradený, kužeľo-pneumatický organ z baziliky vo Velehrade. Má túto dispozíciu:

I. manuál:                 II. manuál:              Pedál:

Principál 8´               Burdon 16´               Subbas 16´

Gamba 8´                   Principál husľový 8´     Violonbas 16´

Salicionál              Flauta jemná 8´          Burdonbas 16´

Roh kamzičí 8´             Kvintadéna            Apertabas

Kryt 8´                    Aeolina               Oktávbas

Dolce 8´                   Vox celestis          Kvintbas 10 2/3´

Flauta harmonická 8´       Flauta vzdialená 4´

Oktáva 4´                  Oktáva 4´

Flauta trubicová 4´

Fugara

Oktáva 2´

Mixtúra 2 2/3´

      Kolektívy, spojky, tremolo, EČV. Keď som robil popis organa, práve ho stavali. Starý organ predali do niektorého ev. kostola.

       

Krahule

      Organ postavila firma Rieger r. 1899. Má túto dispozíciu:

      Principál 8´, Kryt 8´, Salicionál 8´, Dolce 4´, Oktáva 4´, Subbas 16´.

      Mechanika. Štvorstopové registre sú skombinované z osemstopových.

 

Kremnica

Farský kostol sv. Kataríny na zámku

      Keď po zemetrasení zbúrali kostol Nanebovzatej na námestí, zámocký kostol sa stal farským. Vtedy dali postaviť firme Rieger nový organ. Má dva korpusy v štýlových gotických skriniach. Je kužeľo-mechanický a má túto dispozíciu:

I. manuál:                II. manuál:                Pedál:

Burdon 16´                Salicionál              Principálbas 16´

Principál 8´              Husľový principál 8´       Subbas 16´

Gamba 8´                  Kryt milý 8´               Pozauna 16´

Aeolina                Physharmonika           Burdon 16´

Kryt 8´                   Roh kamzičí 4´             Oktávbas

Oktáva 4´                 Dolce 4´

Flauta 4´                 Flageolette

Oktáva 2´                 Vakant

Mixtúra 5x

Spojky, žalúzia pre II. manuál.

      R. 1956 podľa dispozície MUDr. Pavla Hollého bol organ prestavaný takto:

      V I. manuáli bola zrušená Aeolina a zavedená Kvinta 2 2/3´.

      V II. manuáli bol prestavaný Husľový principál na 4´, zrušená bola Physharmonika a zavedená Sesquialtera, Vakant bol zaplnený Mixtúrou 1 1/3´. Kombinovaný register dole bol zrušený. V pedáli bol zrušený Violon 16´a zavedený Chorálbas 4´, z Burdonu 16´bol postavený Aperton po odstránení štupľov. Zavedený bol register Vibrato.

 

Rotunda sv. Ondreja

      CV 1820 píše, že tu bol pozitív. Teraz tu nie je žiaden organ.

 

Kalvársky kostolík

      CV píše, že hutníci venovali r. 1803 do tohto kostola organček, ktorý je tam aj teraz.

 

Kostol sv. Alžbety, špitálsky

      R. 1888 dal patrón postaviť fa Rieger kužeľo-mechanický organ s novogotickou skriňou a touto dispozíciou:

Principál 8´, Kryt 8´, Salicionál 8´, Oktáva 4´, Kvinta šumivá 2 2/3´, Subbas 16´.

 

Františkánsky kostol

      Prvý organ dal postaviť OAB Lippay spolu s kostolom. (Tento údajne predali do hrončianskeho kostola.) Ďalší organ postavil fráter Werner priamo v kláštore. Mal barokovú, krásne zdobenú skriňu, ktorú zachovala firma Rieger, keď r. 1936 postavila nový organ s touto dispozíciou:

      I. manuál: Principál 8´, Gamba 8´, Vox celestis 8´, Salicionál 8´, Flauta harmonická 8´, Prestant 4´, Mixtúra 3-5x.

      II. manuál: Principál 8´, Gamba 8´, Vox celestis 8´, Kryt trub. 8´, Flauta oktávová 4´, Oktávina 2´, Plein jeu 4x.

      Pedál: Kontrabas 16´, Subbas 16´, Burdonbas 8´ trm, Oktávbas 8´.

      Dva rady voľnej kombinácie, kolektívy, spojky, žalúzia pre II. manuál, EČV. Organ vynikajúceho hlasu.

 

Kremnické Bane

Kostol sv. Jána

      Je tu organ postavený fa Rieger. Dispozícia:

Principál 8´, Salicionál 8´, Flauta 8´, Oktáva 4´ komb., Flauta 4´ komb., Mixtúra 2 2/3´ 3x.

      Pedál: Subbas 16´, Oktávbas 8´, komb.

 

Kaplnka Narodenia Panny Márie

      Organček s týmito registrami: Burdon 8´, Salicionál 8´, Dolce 4´.

 

Dolný Turček

      V kaplnke je harmónium.

 

Horný Turček

      Po postavení kostola r. 1935 fa Rieger postavila organ s modernou skriňou s prospektom. Dispozícia:

      Principál 8´, Gamba 8´, Burdon 8´, Salicionál 8´, Flauta 4´, Oktáva 4´, Mixtúra 2x. Subbas 16´.

 

Krupina

R. ?  f. Neusser v Novom Jičíne postavila organ s touto dispozíciou:

      Burdon 16´, Principál 8´, Kryt 8´, Gamba 8´, Flauta 8´, Oktáva 4´, Roh kamzičí 4´, Mixtúra 2 2/3´.

      Subbas 16´, Cello 8´, Oktávbaskomb., Viola 4´ komb.

Organ prestavali.

 

Kunešov

      Organ je mechanický s touto dispozíciou:

      Principál 8´, Salicionál 8´, Kryt 8´, Oktáva 4´, Roh kamzičí 4´, Subbas 16´.

 

Ladomerská Vieska

      Organ je mechanický s novogotickou skriňou, postavený r. 1903 J. Neusserom v N. Jičíne za 2050 K. Má túto dispozíciu:

      Principál 8´, Salicionál 8´, Burdon 8´, Oktáva 4´, Dubleta.

 

Lazany

      CV 1821 píše, že v kostole bol organ, postavený r. 1790. Tento 1822 zhorel. R. 1828 kúpili z prepoštského kostola v Bojniciach terajší organ. Je mechanický, má barokovú skriňu a túto dispozíciu:

      Principál 8´, Salicionál 8´, Burdon 8´, Flauta 4´, Superoktáva 2´, Mixtúra 1 1/3´.

      Organ je dosť zašlý.

 

Poruba (filiálka)

      CV 1821 píše, že tu bol organ so 6 mutáciami. Terajší organ postavil O. Vážanský v Nitre r. 1952, pneumatický. Dispozícia:

      Principál 8´, Salicionál 8´, Oktáva 4´, Mixtúra 2 2/3´. Subbas 16´. Superoktávová a pedálová spojka.

      Skriňa moderných línií, hlasový charakter veľmi pekný.

 

Kanianka (filiálka)

      V kostolíku, postavenom r. 1902, je harmónium.

 

Lovča

      R. 1904 do novopostaveného kostola dodala f. Rieger pneumatický organ s touto dispozíciou:

      Principál 8´, Salicionál 8´, Gamba 8´, Flauta trubicová 8´, Oktáva 4´, Flauta 4´, Mixtúra 4x. Pedál: Subbas 16´, Oktávbas 8´.

      Oktáva, Flauta a Oktávbas sú kombinované registre.

      Tento organ slúžil do r. 1963, kedy ho od základu prestavali a vytvorili nový organ s touto dispozíciou:

      I. manuál: Principál 8´, Flauta 8´, Dolce 8´, Gamba 8´, Oktáva 4´, Flauta 4´, Superoktáva 2´, Mixtúra 3x.

      II. manuál: Kryt 8´, Vox celestis 8-4´, Principál 4´, Flauta lesná 4´, Sesquialtera, Roh nočný 2´.

      Pedál: Subbas 16´, Oktávbas 8´, Flauta basová 4´, Chorálbas 4´.

      Jeden rad voľnej kombinácie, kolektívy, spojky, crescendový valec, žalúzie pre II. manuál. EČV. Organ je usporiadaný do dvoch korpusov. Prospekt usporiadaný z píšťal. Prestavbu previedol Pavol Baxa za pomoci kantora Rečlu a miestnych stolárov.

 

Ľubietová

      CV z r. 1822 píše, že tu bol organ s 10 mutáciami. Okrem neho mal kostol ešte hudobné nástroje, a to 2 tuby, 2 pozauny a 2 tympany. O hudobníkoch a kapele niet zmienky.

      Terajší organ postavil C. L. Wegenstein v Temešvári. Skriňa je bohato členená, ozdobená rezbami barokového štýlu. Má túto dispozíciu:

      I. manuál: Principál 8´, Burdon 8´, Fugara 8´, Salicionál 8´, Oktáva 4´, Mixtúra 2 2/3´ 4x.

      II. manuál: Principál husľový 8´, Flauta 8´, Aeolina 8´, Vox celestis 8´, Dolce 4´.

      Pedál: Subbas 16´, Oktávbas 8´, Violoncello 8´.

      Spojky, kolektívy, EČV. Zvukový charakter jednotlivých hlasov je prvotriedny. Pléno dobré, cítiť však nedostatok štvor- a dvojstopových registrov.

 

Lúčky

Je tu harmónium.

 

Lutila

      Organ bol postavený r. 1900 Sándorom Országhom z Rákospaloty. Dispozícia:

      Principál 8´, Burdon 8´, Salicionál 8´, Flauta 4´, Oktáva 4´. Subbas 16´.

 

Malé  Kršteňany

      CV 1713 uvádza, že v kostole je organ s piatimi mutáciami. Ďalší organ postavil S. Wagner za 450 zl. Mal 6 registrov. Bol to stroj od vynikajúceho majstra, ale dlho neslúžil, lebo r. 1902 píše HD, že je vlhkosťou natoľko poškodený, že sa na ňom vôbec nedá hrať. Do nového kostola ho nepostavili a je tu harmónium.

 

Veľké Kršteňany

      Tu je tiež harmónium.

 

Malinová

      Organ má barokový, starobylý, ktorý bol pravdepodobne v dobe stavby nového kostola (1894) prestavaný a doplnený pedálom. Vtedy zhotovili aj nový hrací stôl, ktorý bol pôvodne na organovom telese. Je mechanický, zásuvkový. Prospektové píšťaly sú zinkové, nahradené po rekvirácii cínových píšťal pre vojnové ciele za prvej vojny. Dispozícia:

      Burdonflauta 16´, Flauta major 8´, Flauta minor 4´, Gamba 4´, Oktáva 2´. V pedáli Oktávbas 8´.

      Zvuk má neobvyklý, krásny. Potrebuje opravu a ladenie.

 

Chvojnica, kostol sv. Kríža

      Je tu harmónium.

 

Močiar

      Je tu harmónium.

 

Martin

      R. 1762 kúpili organ za 193,50 fl. Mal 6 mutácií. R. 1890 bol už zašlý a pomýšľali zadovážiť nový. Farár žiadal, aby patrón Révay dovolil preniesť organček do priekopského kostolíka, ale ten nesúhlasil. Preto robili zbierku a bez príspevku patróna r. 1901 dali postaviť organ fa Rieger za 2250 zl.

      R. 1960-61 postavili nový organ svojpomocnou akciou. Jeho staviteľ je odborný organár Pavel Baxa a miestny regenschori Jozef Andrášik. Pri stavbe použili píšťaly a súčiastky zo starého organa a z organov vyradených vo Vrútkach a Mošovciach. Mošovský organ z ev. kostola bol postavený S. Wagnerom a mal výborný píšťalový materiál. Z vrútockého použili vzdušnice a hrací stôl, vyrobený Boh. Tučkom a Em. Steinom. Z tohto materiálu postavili nový organ, kužeľo-pneumatický s dvoma manuálmi. Zvláštnosťou organa je stroj v zábradlí, v ktorom sú píšťale II. manuálu. Oba stroje majú iný tlak. Hrací stôl je umiestnený na boku chóru. Prospekt organ je vytvorený z kovových a drevených píšťal, v modernom štýle. Dispozícia:

      I. manuál: Principál 8´, Regál 8´, Pileata 8´, Gamba 8´, Prestant 4´, Hildina 4´, Nasard 2 2/3´, Principál 2´, Tercia 1 2/3´, Pikola 1´, Cimbal 3x.

      II. manuál: Burdon 16´, Principál 8´, Flauta 8´, Salicionál 8´, Oktáva 4´, Flautino 4´, Kvinta 2 2/3´, Oktávina 2´, Mixtúra 3x, Tremolo.

      Pedál: Subbas 16´, Kopula 8´, Aperta 8´, Fugara 4´, Kornet 3x.

      Jedna rada voľnej kombinácie. Spojka super. Plen. EČV.

      Intonácia v jednotlivých hlasoch a v pléne je prevedená skvele. Principálové rady sú vyrovnané k ostatným jemnejším registrom a dajú sa dobre kombinovať. Hoci je kostol priestorovo malý, všetok hlas sa do neho „vmestí“. Nie je prekričaný, hučiaci, ale jasavý, jasný, cvendžiaci ako striebro. Taký organ kostol už dávno potreboval.

 

Mošovce

      CV 1821 uvádza: Habet organum, praeter tremulam et zubas (sic) 6 mutationum. Ďalej sa píše, že tu boli aj hudobné nástroje – 2 tuby a 4 klarinety s dvoma tympanmi. Teraz je tu nový kostol.

 

Moštenica

      Organ je na chóre umiestnený medzi dvoma piliermi, ktoré nesú vežu. Postavil ho v dobe stavby kostola (1846) banskobystrický organár Ján Kiszely. Skriňa je klasicistická. Systém zásuvkový. Hrací stôl je na chrbte organového telesa. Dispozícia:

      Principál 8´, Principál krytý 8´, (dve oktávy), Portunál 8´, Flauta 8´, Flauta 4´, Oktáva 4´, Dulciana 4´, Kvinta 2 2/3´, Superoktáva 2´, Mixtúra.

      Pedál: Subbas 16´, Oktávbas 8´.

      Nástroj znamenitého hlasu.

 

Motyčky

      CV 1804 píše, že v kostole bol organ so 6 mutáciami. Terajší organ je pneumatický, postavený C. L. Wegensteinom v Temešvári na začiatku tohto storočia.      Dispozícia:

      Principál 8´, Burdon 8´, Salicionál 8´, Roh kamzičí 4´. Subbas 16´.

 

Nitrianske Pravno

      V starom kostole bol organ postavený Martinom Zorkovským. Mal dva manuály a 17 mutácií. Pri stavbe nového kostola ho rozobrali a uložili do skladu s úmyslom postaviť ho v novom kostole. Nestalo sa tak, lebo tit. biskup, Jozef Lányi, rodák z N. Pravna, dal postaviť na svoj náklad nový organ. Má novogotickú skriňu, je pneumatický s touto dispozíciou:

      I. manuál: Principál 8´, Gamba 8´, Kryt 8´, Oktáva 4´, Flauta 4´, Mixtúra 3x.

      II. manuál: Salicionál 8´, Flauta trubicová 8´, Dolce 4´ komb.

      Pedál: Subbas 16´, Oktávbas 8´, Cellokomb.

      Štvorstopové registre sú vykombinované. Kolektívy, spojky, EČV.

 

Nová Baňa

Dispozícia starého organa nie je známa. Zostala z neho baroková skriňa, bohato zdobená pozlátenými rezbami. Zachovaná je aj skriňa pozitívu v zábradlí chóru, ale prázdna. Nový organ postavil J. Tuček. Je pneumatický, s touto dispozíciou:

      I. manuál: Burdon 16´, Principál 8´, Salicionál 8´, Flauta dutá 8´, Oktáva4´, Mixtúra 2 2/3´.

      II. manuál: Gamba 8´, Aeolina 8´, Lesný roh 4´, Pikola 2´.

      Pedál: Subbas 16´, Burdonbas 16´ trm, Cello 8´.

 

Nová Lehota

      Prvý organ sa spomína v novom kostole. Nie je známa jeho dispozícia, ale je zapísané, že r. 1803 ho predali za 60 fl. T. r. J. Heiser z B. Štiavnice postavil nový organ s 8 mutáciami, za 280 fl. Tento slúžil do r. 1930, kedy J. Melzer postavil mechanický organ za 16500 K. Má túto dispozíciu:

      Principál 8´, Salicionál 8´, Kryt 8´, Pikola 4´.

 

Očová

      Prvý organ sa spomína za kuruckého povstania, kedy miestny zeman Holecz hral na ňom na zlosť ev. veselé tanečné pesničky. Či to bol ten organ, ktorý r. 1880 predali do Hr. N. Vsi, nie je známe, ale t. r. kúpili zánovný organ z katedrálneho kostola v BB za 300 zl. Keďže sa organ pre tesnosť chóru nevmestil, organár Vincent Možný z neho vypustil dva registre. Ostalo potom 8 registrov. Z prvej vojny zrekvirovali z neho prospektové cínové píšťaly. R. 1944 ho generálne opravili, ale nasledujúceho roku za ťažkých bojov bol úplne zničený. Začas mali harmónium.

      Potom si vypožičali od saleziánov zo Sv. Kríža dvojmanuálový izbový organ. Tento im slúžil do r. 1951, kedy ho dali prestaviť a doplniť, a tak povstal terajší organ. Je to zásuvkový systém. Prestavala ho Organa v Kutnej Hore. Má túto dispozíciu:

I. manuál: Principál 8´, Roh nočný 8´, Salicionál 8´, Oktáva 4´, Nasard 2 2/3´, Mixtúra 3x.

II. manuál: Flauta trubicová 8´, Vox angelica 8´, Roh kamzičí 4´, Principál 2´, Sesquialtera 1 1/3´, Flauta priečna 1´.

Pedál: Subbas 16´, Kryt 8´, Chorálbas 4´, Kvinta 5 1/3´, Flauta 2´.

      Registre sú pneumatické. Jeden rad voľnej kombinácie. Kolektívy, spojky, tremolo II. man. EČV.

 

Očovské Dúbravy

      Pri posviacke kostolíka r. 1836 venovala manželka provizora vígľašského panstva organček za 150 fl. Dokedy slúžil, nie je poznačené. R. 1934 už tam nebol. Teraz hrajú na harmóniu.

 

Oslany

      V CV sa píše, že keď r. 1768 postavili nový kostol, premiestnili tam organ zo starého kostola. R. 1856 tento organ prestaval Samuel Vágner tak, že starý organ ostal druhým manuálom a prvý manuál bol novo zhotovený. Tento organ slúžil do r. 1963, kedy Organa v Kutnej Hore dodala nový pneumatický organ, s touto dispozíciou:

      I. manuál: Principál 8´, Flauta major 8´, Salicionál 8´, Oktáva 4´, Flauta lesná 2´, Mixtúra 2´ 5x.

      II. manuál: Principál rohový 8´, Kryt 8´, Gamba 8´, Unda maris 8´, Principál tal. 4´, Flauta priečna 4´, Kvinta 2 2/3´, Tercia 1 3/5´, Cimbal 3-5x 1´, Tremolo.

      Pedál: Principálbas 16´, Subbas 16´, Burdonbas 16´, Oktávbas 8´, Kryt 8´, Flauta šumivá 2x, Flauta dutá 4´.

      Dva rady voľnej kombinácie, kolektívy, spojky, EČV.

      Disponoval prof. Šimko Juhás, prospekt navrhol Dr. E. Zavarský.

 

Filiálka Čereňany

      CV 1803 uvádza, že tu bol organ so 6 mutáciami. Okolo r. 1950 kúpili z jedného kostola na Morave zánovný organ, mechanický, kužeľový, s touto dispozíciou:

      Principál 8´, Burdon 8´, Gamba 8´, Salicionál 8´, Kryt 8´, Dolce 4´, Violino 4´, Oktáva 4´, Mixtúra 2 2/3´.

      Pedál: Subbas 16´, Oktávbas 8´.

      Organ mal pôvodne aj prsný stroj.

     

Partizánske

      Organ do nového kostola postavila fa Rieger-Kloss r. 1950. je elektropneumatický, postavený na dvoch chóroch nad sebou. Skriňu má modernú s píšťalovým prospektom. Podľa veľkosti je druhý organ v BBB. Má túto dispozíciu:

 

I. manuál:         II. manuál:         III. manuál:        Pedál:

Burdon 16´         Kopula 8´           Kvintadena 16´      Principálbas 16´

Principál 8´       Kvintadena       Principál 8´        Subbas 16´

Flauta 8´          Principál tal. 8´   Kryt trub. 8´       Echobas 16´

Salicionál      Violino 4´          Aeolina          Kvintadena 16´

Oktáva 4´          Roh nočný 2´        Vox celestis     Kvintbas 16 2/3´

Flauta 4´          Kvinta 1 1/3´       Roh kamzičí 4´      Oktávbas

Superoktáva     Mixtúra 3x          Nasard 2 2/3´       Krytý bas 8´

Mixtúra 5-7x                           Flauta kl. 2´       Chorálbas

Trúbka 8´                              Tercia 1 1/3´       Flauta 2´

                                       Flauta konc. 1´     Mixtúra 6x

                                       Mixtúra 4-5x        Pozauna 16´

                                       Cimbal 3x           Trúbka 8´

                                       Hoboj 8´

                                       Tremolo

                                       Zvony

 

      Tri rady voľnej kombinácie. Kolektívy, spojky, EČV. Žalúzia pre II. manuál.

 

Partizánske III. Šimonovany

      R. 1772 postavili 7-registrový organ. R. 1923 vložili do neho mech z vyradeného organa v Ráztočne. Takto slúžil do r. 1950. T. r. postavil Pavel Žúr z Chrastavy pri Liberci nový organ. Má túto dispozíciu:

      I. manuál: Principál 4´, Kryt 8´, Flauta zobcová 2´.

II. manuál: Silvestrína 8´, Kvintadena 8´, Flauta trubicová 8´, Kvinta 2 2/3´, Oktáva 2´, Mixtúra 3-4x.

      Pedál: Subbas 16´, Burdon 8´.

      Spojky I/II manuál, pedál/manuál. Hrací stôl je spojený s korpusom organa, ale výhľad na oltár je dokonalý. Registre sú ovládateľné bowdenovými lankami, čo je zlé, lebo treba značnú námahu pri otváraní a zatváraní. Organ intonoval prof. Tomšú, znie krásne.

 

Malé Uherce – filiálka

      V kostolíku je harmónium, ktoré zakúpil ružencový spolok za 5382 K.

 

Píla

      kužeľo-mechanický organ s touto  dispozíciou:

      Principál 8´, Salicionál 8´, Burdon 8´, Oktáva 4´, Flauta 4´, Mixtúra 2 2/3´. V pedáli Subbas 16´.

 

Pitelová

      HD píše, že najstarší organ vyložili r. 1888. T. r. kúpili zo špitálskeho kostola v Kremnici starší organ za 100 zl. Tento slúžil do r. ?, keď J. Melzer z Kutnej Hory postavil nový organ, mechanický, s touto dispozíciou:

      Principál 8´, Salicionál 8´, Kryt 8´. Subbas 16´.

 

Podbrezová – Lopej

      Mechanický organ od Riegera s touto dispozíciou:

      Principál 8´, Kryt 8´, Salicionál 8´, Dolce 4´, Oktáva 4 ´ (komb.), Mixtúra 2 2/3´. Pedál: Subbas 16´, Cello 8´.

 

Podbrezová

      Pneumatický organ, postavený J. Angsterom v Päťkostolí r. 1907. Skriňa je novogotická. Má túto dispozíciu:

      I. manuál: Principál 8´, Burdon 8´, Gamba 8´, Principál oktávový 4´, Mixtúra 2 2/3´.

      II. manuál: Roh kamzičí 8´, Aeolina 8´, Flauta tibia 4´.

      Pedál: Subbas 16´, Cello 8´.

 

Dolná Lehota

      V kostolíku je harmónium.

 

Podkonice

      V CV 1802 sa píše, že v kostole je organ so 4 mutáciami. Terajší organ postavil Otto Rieger v Budapešti r. 1892. Stál 1 300 zl. Mechanický s touto dispozíciou:

      Principál 8´, Kryt 8´, Salicionál 8´, Dolce 4´, Flauta 4´, Oktáva 4´, Kvinta šumivá 2 2/3´. Subbas 16´.

      Štvorstopové registre sú vykombinované z osemstopových.

 

Priechod – filiálka

      Do nového kostola postavila organ Továreň na organy v Krnove r. 1971. Je to mechanický organ, zásuvkovej sústavy. Stojí vo výklenku chóru, na to postavenom, nemá skriňu, fasádny pohľad tvoria píšťaly. Dispozícia:

I. manuál: Principál 8´, Flauta trubicová 8´, Oktáva 4´, Flauta 2´, Mixtúra 1 1/3´.

II. manuál: Kryt 8´, Salicionál 8´, Flauta kopul. 4´, Nasard trubicový 2 2/3´, Principál 2´, Akuta 1´ 4x.

Pedál: Subbas 16´, Apertabas 8´, Burdonbas 2´, Chorálbas 4´.

      Organ je výsledok snahy staviteľov vrátiť sa k systému barokových organov, v ktorých prívod vzduchu zo vzdušnice do píšťaly je bezprostredný. Poruchovosť je menšia ako v pneumatike.

 

Polhora

      Organ postavila f. Otto Rieger v Budapešti. Má krásne zdobenú novorománsku skriňu. Mechanický s takouto dispozíciou:

      Principál 8´, Kryt 8´, Salicionál 8´, Dolce 4´, Oktáva 4´, Mixtúra 2´3x.     Pedál: Subbas 16´.

      Štvorstopové registre sú vykombinované z osemstopových. V prospekte má pôvodné cínové píšťaly.

 

Poniky

      V CV 1783 a 1822 sa píše, že kostol mal organ s 5 mutáciami. J. Hardonyi postavil organ s touto dispozíciou:

      Principál 8´, Salicionál 8´, Burdon 8´, Flauta 4´, Akuta 2´, Subbas 16´.

      Pri rekonštrukcii kostola organ rozobrali, dali prestavať a postavili do bývalého kláštorného kostola v Banskej Bystrici.

 

Predajná

      V CV 1713 sa píše, že tu bol organ so 7 mutáciami. CV 1805 píše o organe s 8 mutáciami. 1875 prestavovali organ s pridaním 2 registrov a Physharmoniky. Práca stála 390 zl.

      Terajší organ má túto dispozíciu:

I. manuál: Principál 8´, Burdon 8´, Gamba 8´, Oktáva 4´, Flauta trubicová 4´, Mixtúra 4x.

II. manuál: Salicionál 8´, Aeolina 8´, Vox celestis 8´, Dolce 4´.

Pedál: Subbas 16´, Cello 8´.

Pneumatika. Spojky, kolektívy. Postavil ho Otto Rieger v Budapešti okolo r. 1910.

 

Jasenie – filiálka

      R. 1805 bol v kostole organ s 5 mutáciami. R. 1875 postavil Matej Vavro zásuvkový organ s touto dispozíciou:

      Principál 8´, Salicionál 8´, Burdon 8´, Portunál 8´, Principál 4´, Oktáva 2´, Kvinta 2 2/3´, Mixtúra 2 2/3´.

      Tento organ, už zašlý, chceli nahradiť novým. R. 1947 kúpili starý barokový organ s 13 registrami, vyradený z kostola v Senci. Nepostavili ho však, lebo bolo treba prestavať chór. Organ sa prenášaním a zlým skladovaním tak poškodil, že bol neupotrebiteľný. Ponechali ho osudu. R. 1964 kúpili od f. Organa v Kutnej Hore zánovný organ. Má neštýlovú skriňu, je pneumatický, a túto dispozíciu:

      Principál 8´, Kryt 8´, Salicionál 8´, Oktáva 4´, Flauta trubicová 4´, Roh nočný 2´, Mixtúra 2x, opakovaná. V pedáli Subbas 16´.

 

Príbovce

      V CV 1803 sa píše, že tu bol pozitív so 4 mutáciami. Začiatkom 20. st. tento nahradili novým organom od Riegera, pneumatickým, s cínovými píšťalami v prospekte a s touto dispozíciou:

      Principál 8´, Kryt 8´, Flauta 4´. Superoktávová spojka.

      Tento organček predali a postavili veľký, ktorý kúpili z kostola v Kysuckom Novom Meste. Organ postavil Vincent Možný v Bratislave koncom 19. st. Je mechanický s touto dispozíciou:

      Principál 8´, Kryt 8´, Salicionál 8´, Flauta 4´, Oktáva 4´, Mixtúra 3x.       Pedál: Subbas 16´, Oktávbas 8´.

 

Prievidza

      Organ postavil Otokar Vážanský v Nitre okolo r. 1930.

I. manuál:                II. manuál:                 Pedál:

Principál 8´              Principál husľový 8´        Violonbas 16´

Burdon 16´                Aeolina                  Subbas 16´

Gamba 8´                  Vox celestis             Cello

Kryt 8´                   Flauta jasná 8´

Fugara                 Dolce 4´

Oktáva 4´                 Tremolo

Mixtúra 2 2/3´

      Kolektívy, spojky, crescendový valec, EČV.

 

Prievidza – piaristický kostol

      Kostol mal organ so 16 registrami. Tento dali r. 1939 prestavať na 24 registrový. (Organ bol zatvorený a nebolo možné dostať kľúče.)

 

Prievidza – kostol Panny Márie na cintoríne

      Tu je zaujímavý malý pozitív s 5 mutáciami, barokový, z 18. st., na ktorom sa normálne hráva pri pohreboch. Je to chránená hudobná pamiatka.

 

Prochot

      Pneumatický organ, postavený r. 1922 J. Melcerom v Kutnej Hore. Má túto dispozíciu:

      Principál 8´, Gamba 8´, Salicionál 8´, Kryt 8´, Oktáva 4´. Subbas 16´.

 

Radvaň

      Mechanický organ, postavený J. Hardonyim s touto dispozíciou:

      Principál 8´, Burdon 8´, Salicionál 8´, Flauta 4´, Oktáva 4´, Kvinta šumivá 2 2/3´.

      Pedál: Subbas 16´.

      Štvorstopové registre sú vykombinované z osemstopových.

 

Riečka

      Barokový organ s touto dispozíciou:

Burdon 8´, Portunál 8´, Flauta špicatá 8´, Oktáva 4´, Kvinta 2 2/3´, Mixtúra 1´.

      Hrací stôl bol pôvodne na korpuse, potom ho prestavali na bočnú stenu. Mech je na povale a má EČV.

      Organ je chránená pamiatka, má pekný, jasný hlas. Uvedený je už aj medzi zbierkou medzinárodného záujmu. (Acta organologica Band 9, Verlag Merserburger, Berlin 1975 zásluhou Dr. O. Gergelyiho)

 

Rudno

      R. 1943 postavili nový organ s touto dispozíciou:

      I. manuál: Principál 8´, Roh kamzičí 8´, Flauta trubicová 4´, Mixtúra 3x.

      II. manuál: Kryt 8´, Vox celestis 8´, Prestant 4´, Flauta zobcová 2´, Sesquialtera.

      Pedál: Subbas 16´.

      Pneumatika, spojky, kolektívy.

      Dispozíciu navrhol prof. Š. L. Németh. Postavil Otokar Vážanský. Náklad 68 226 Ks a starý organ na protiúčet. Nie je poznačená dispozícia starého organu, ale nebol to pozitív, lebo by ho organár nebol vzal.

 

Sása

      V CV 1828 sa píše, že v kostole bol organ s piatimi mutáciami. R. 1828 ho preniesli z horného chóru na dolný.

      Teraz má kostol mechanický organ, postavený J. Melcerom z K. Hory r. 1923 za 18 340 Kčs. Má túto dispozíciu:

      Principál 8´, Salicionál 8´, Kryt 8´, Oktáva 4´. Subbas 16´.

      R. 1970 pripojili k nemu ústnu harmoniku s klaviatúrou, na ktorej sa dá sprevádzať hra na organe.

 

Sebedražie

      V CV 1821 sa píše, že tu bol organček s piatimi mutáciami. Teraz je tu mechanický organ, asi z konca 19. storočia. Má túto dispozíciu:

      Principál 8´, Salicionál 8´, Kryt 8´, Oktáva 4´, Mixtúra. Subbas  16´.

 

Cígeľ – filiálka

      CV 1821 píše, že tu nebolo organa. Terajší organ postavil Sándor Országh v Rákospalote okolo r. 1900. Dispozícia:

      Principál 8´, Kryt 8´, Salicionál 8´, Gamba 8´, Oktáva 4´, Mixtúra.  Subbas  16´.

 

Selce

      Terajší organ postavil J. Tuček r. 1932. Je pneumatický a má túto dispozíciu:

I. manuál: Burdon 16´, Principál 8´, Flauta dutá 8´, Salicionál 8´, Oktáva 4´, Mixtúra 2 2/3´.

II. manuál: Flauta špicatá 8´, Kryt 8´, Gamba 8´, Vox celestis 8´, Principál flautový 4´, Kornet.

Pedál: Subbas 16´, Burdonbas 16´ trm, Cello 8´.

      Jedna rada voľnej kombinácie. Kolektívy, spojky, crescendový valec. Žalúzie pre II. manuál. EČV.

 

Sklené

      V CV sa píše, že r. 1698 dali zhotoviť pozitív za 114 imperiálov. Tento nástroj slúžil do r. 1875, kedy dali postaviť terajší organ za richtára Mateja Wágnera. Je zásuvkový s touto dispozíciou:

      Principál 8´, Burdon 8´, Silvestrína 8´, Fugara 4´, Oktáva 4´, Kvinta 2 2/3´, Superoktáva 2´. V pedáli: Subbas 16´, Oktávbas 8´.

 

Slaská

      Tu je pneumatický organ, ktorý prestaval r. 1962 Pavol Baxa s dispozíciou:

Principál 8´, Flauta zobcová 8´, Gamba 8´, Oktáva 4´, Dolce 4´, Mixtúra 2 2/3´.

 

Sliač

      Do r. 1942 bol tu pozitív väčších rozmerov so 6 registrami. V prospekte mal obdobne točené píšťaly. Mal byť uskladnený v bývalom karneri, ale r. 1945 som tam pátral a nebolo tam nič. Nie je známe, kde ho odpratali.

      R. 1942 fa Rieger-Kloss postavila nový organ, pneumatický, s touto dispozíciou:

Principál 8´, Salicionál 8´, Kryt 8´, Flauta dutá 4´, Oktáva 4´, Mixtúra 2 2/3´.

Pedál: Subbas 16´, Cello 8´.

 

Slovenská Ľupča

      Ako popredná farnosť, bola vždy zaopatrená organmi aj inými hudobnými nástrojmi. CV aj inventár z r. 1682 spomína organ, ktorý mal medené píšťaly. Čiastočne boli vyrabované Betlenovcami.

      V CV 1713 sa píše, že organ má pedál a samostatného organistu. 1754 tu bol organ s pedálom a 12 mutáciami. Počas CV 1803 tu bol organ s pozitívom a mal 13 mutácií. Okrem toho tu boli aj hudobné nástroje: dva tympany, tuby, horny. 1898 sa zrútil hlavný stroj organa, a preto objednali u Riegera v Budapešti nový organ za 1410 zl. Dodal ho r. 1899. Je to najbiednejší organ, aký bol v kostole. Je mechanický, s touto dispozíciou:

      Principál 8´, Kryt 8´, Salicionál 8´, Dolce 4´, Oktáva 4´, Mixtúra 2 2/3´.   Pedál: Subbas 16´, Oktávbas 8´.

      Štvorstopové registre a Oktávbas sú kombinácie z osemstopových.

     

Slovenské Pravno

      V CV 1704 sa píše o organe so 4 mutáciami. V CV 1779 zase o dobrom organe so 6 mutáciami. Terajší organ je asi z polovice 19. st. Postavil ho miestny organár Samuel Wagner. Má empírovú skriňu. Hrací stôl je na korpuse organa. Je to zásuvkový stroj s touto dispozíciou:

      Principál 8´, Burdon 8´, Fugara 4´, Oktáva 4´, Superoktáva 2´, Flauta 2´, Mixtúra cimbalová.

      Majster organár Samuel Wagner je pochovaný pri kostole.

 

Rudno – filiálka

      V cintorínovom kostolíku, drevenom, bol tiež organ, dielo Vágnera. Pre zošlosť kostola musel byť organ rozobratý a uskladnený vo farskom kostole.

 

Socovce – Svätá Mária

      Terajší organ postavil r. 1922 Jozef Melcer z Kutnej Hory. Náklad uhradili zo zbierky, ktorá ktorú v Amerike usporiadal Fraňo Zachar, rodák zo Sv. Mary, a z milodarov farníkov. Je pneumatický, s touto dispozíciou:

      Principál 8´, Salicionál 8´, Kryt 8´, Oktáva 4´. Subbas 16´.

 

Staré Hory

      Neskorobarokový organ, prestavaný, s touto dispozíciou:

      Principál 8´, Burdon 8´, Kryt 8´, Flauta minor 4´, Mixtúra 2 2/3´.

 

Staré Hory – kaplnka sv. Anny

      Tu je maličký, barokový organček, postavený banskobystrickým organárom Michalom Kiszelyim r. 1836. Skriňa je klasicistická. Dispozícia:

      Burdon 8´, Flauta 4´, Principál 2´, Kvinta 1 1/3´, Superoktáva 1´.

 

Sučany

      Najstarší organ, spomínaný v CV, mal 6 mutácií. Slúžil do konca minulého storočia, kedy zadovážili nový. Dispozícia bola:

      Principál 8´, Burdon 8´, Salicionál 8´, Oktáva 4´, Flauta 4´, Mixtúra. Subbas 16´.

      Štvorstopové registre boli vykombinované.

      R. 1962 dali organ prestavať firme Organa v Kutnej Hore a firma sama disponovala zostavu a teraz je tento organ:

I. manuál:               II. manuál:              Pedál:

Principál 8´             Kryt 8´                  Subbas 16´

Burdon                Kvintadena            Oktávbas

Salicionál            Chvenie 8´               Chorálbas

Oktáva 4´                Principál 4´

Superoktáva           Tercián 1 1/3´

Mixtúra 2 2/3´           Cimbal 1´

                         Tremolo

      Jedna rada voľnej kombinácie. Kolektívy, spojky. Žalúzia pre druhý manuál. Crescendový valec. EČV. Stará skriňa v prospektovej časti.

 

Špania Dolina

      Organ postavil Martin Podkonický v B. Bystrici r. 1753. Skriňa je baroková, prospekt delený do troch travéz, niektoré prospektové píšťaly sú točené. Hrací stôl je vpredu. Dispozícia:

      Principál 8´, Principál husľový 8´, Kryt 8´, Roh kamzičí 4´, Akuta 2´ 3x.      Pedál: Subbas 16´, Apertabas 8´, Oktáva 4´, Kornet 2´ 3x.

      R. 1969 starostlivosťou Pamiatkovej správy bol organ opravený a prestavaný. Zhotovený bol nový hrací stôl. Chýbajúce píšťale neúplnej, veľkej oktávy boli doplnené na dodatkovej vzdušnici pneumatickou traktúrou. Doplnený bol aj registrový fond. Po prestavbe má organ teraz takúto dispozíciu:

      Principál 8´, Kryt 8´, Flauta 8´, Oktáva 4´, Roh kamzičí 4´, Oktáva 2´, Mixtúra 1 1/3´.

      Pedál: Subbas 16´, Apertabas 8´, Chorálbas 4´, Kornet 2 2/3´.

      Prestavbu previedla Organa v Kutnej Hore. Je to kultúrna pamiatka. Má krásny, jasný hlas.

 

Tajov

      Malý, pneumatický organ, postavený Wegensteinom v Temešvári začiatkom tohto storočia. Má túto dispozíciu:

      Principál 8´, Salicionál 8´, Kryt 8´, Flauta 4´. Pedál: Subbas 16´.

 

Kordíky – filiálka

      Pozitív, postavený r. 1897, zánovný, kúpili z nezisteného kostola. Má 5 registrov bez značenia mien.

 

Tekovská Breznica

      Organ postavil r. 1939 J. Melcer v Kutnej Hore. Skriňa je moderná, traktúra pneumatická s touto dispozíciou:

      Principál 8´, Burdon 8´, Salicionál 8´, Oktáva 4´, Dubleta 2´, Subbas 16´.

 

Trnavá Hora

      R. 1767 postavili nový kostol a do neho zadovážili organ so 4 mutáciami. Keď bol zašlý, pre nedostatok fin. prostriedkov, kúpili z Píly zánovný organ za 175 zl. Bol to vadný stroj, lebo už r. 1900 robili zbierku na nový organ. Podarilo sa ho postaviť iba r. 1909. Je od O. Riegera z Budapešti, je pneumatický s touto dispozíciou:

      Principál 8´, Burdon 8´, Salicionál 8´, Oktáva 4´, Dolce 4´, Subbas 16´.

      R. 1948 ho opravovali, pridali vtedy Mixtúru, Tremolo a EČV. Hrací stôl z boku organa preložili do stredu.

 

Tŕnie

      Po zväčšení kostola r. 1938 fa Rieger-Kloss v Krnove postavila nový organ podľa dispozície miestneho farára Dr. Jakuba Ševčíka a Dr. Tibora Špilku, premonštráta. Je rozdelený do dvoch korpusov. Má pneumatickú traktúru a kapsový systém.

I. manuál:               II. manuál:               Pedál:

Principál 8´             Aeolina                Subbas 16´

Burdon                Vox celestis           Echobas 16´

Salicionál            Flauta trubicová 4´       Oktávbas

Flauta koncertná 4´      Principál taliansky 4´

Oktáva 4´                Roh nočný 2´

Mixtúra 3x               Sesquialtera

 

Trubín

      Prvý organ spomína CV r. 1767. Terajší organ postavil Jozef Wanický, organár v Třebechoviciach r. 1892 za 1 000 zl. (Cisár naň prispel 50 zl.) Pneumatický s touto dispozíciou:

      Principál 8´, Kryt 8´, Gamba 8´, Salicionál 8´, Oktáva 4´, Mixtúra 3x.

      Organ je už zašlý a pomýšľali na iný. Št. Piecka, správca farnosti, kúpil vyradený organ z kostola v jednej obci v Čechách na Mostecku, kde pre ťažbu uhlia likvidovali celé obce. Pneumatický s 12 znejúcimi registrami, dobrej kondície. Nepostavili ho však, pre nedostatok miesta.

 

Turany

      Terajší organ disponoval Dr. Ernest Zavarský a postavil ho Ladislav Hauser v Tepliciach – kúpeľoch v Čechách. Pri disponovaní bolo treba prihliadnuť na malú výšku lode, preto je málo osemstopových registrov. Skriňa je jednoduchá, prospekt píšťalový, traktúra pneumatická. Dispozícia:

      I. manuál: Kryt 8´, Principál 4´, Dubleta 2 2/3´.

      II. manuál: Flauta trubicová 8´, Roh kamzičí 4´, Principál 2´, Sesquialtera 1 1/3´.

      Pedál: Subbas 16´, Bas krytý 8´ trm.

 

Turčiansky Ďur

      Organ je mechanický s touto dispozíciou:

      Principál 8´, Burdon 8´, Salicionál 8´, Oktáva 4´, Dolce 4´, Mixtúra 3x. Subbas 16´, Oktávbas 8´.

      Oktáva, Dolce a Oktávbas sú kombinované registre.

 

Turčiansky Michal

      CV 1764 uvádza organ so 6 mutáciami. R. 1897 postavila fa Rieger v Budapešti terajší organ za 1130 zl. Je mechanický s touto dispozíciou:

Principál 8´, Burdon alebo 8´, Salicionál 8´, Oktáva 4´, Flauta 4´, Dolce 4´. Subbas 16´.

      Štvorstopové registre sú kombinácie.

 

Turčiansky Peter

      Terajší organ je pneumatický, postavený f. Paštika r. 1925. Dispozícia:

Principál 8´, Kryt 8´, Salicionál 8´, Viola 4´, Oktáva 4´, Tremolo. Subbas 16´.

 

Tužina

      V CV 1821 sa píše, že kostol mal organ so 6 mutáciami, prenesený zo starého kostola.

      Terajší organ je dielo Samuela Vágnera (možnosti uvádzania v dokumentoch – Wagner, Vágner, Vagner) zo Slov. Pravna r. 1858. Je rozdelený do dvoch korpusov, hrací stôl má pri zábradlí. Skriňa je jednoduchá s empírovými motívmi, systém zásuvkový. Dispozícia:

      Principál 8´, Kryt 8´, Flauta 8´, Salicionál 8´, Oktáva 4´, Superoktáva 2´, Oktávina 1´, Dubleta. – Subbas 16´, Apertabas 8´.

      Hlasovo je to vynikajúci organ, hoci má v pedáli len jednu oktávu píšťal, ktorá repetuje na dvoch oktávach klávesov.

 

Uľanka

      Do r. 1946 tu bol pozitív väčších rozmerov so 6 mutáciami. Za vojny postavil J. Melcer nový organ, ktorý však pre nedostatok priestoru nemohli postaviť. Po vojne prebúrali klenbu a priestor zvýšili drevenou konštrukciou, a tak sa dal organ postaviť. Stalo sa tak r. 1946. Organ darovala kostolu harmanecká továreň. Má skromnú skriňu, pneumatickú traktúru a túto dispozíciu:

Principál 8´, Salicionál 8´, Kryt 8´, Oktáva 4´, Roh kamzičí 2´. Subbas 16´.

 

Kostol sv. Jakuba v Jakube

      Má pneumatický organ s touto dispozíciou:

      Principál 8´, Salicionál 8´, Kryt 8´, Roh kamzičí 4´. Subbas 16´.

 

Kostolík v Dolnom Harmanci

      Je tu harmónium.

 

Valaská

      R. 1896 postavil Samuel Vágner do kostola v Hronci nový organ s 10 mutáciami. Hrončania neboli spokojný s týmto organom, lebo chceli pneumatický, preto ho predali r. 1897 do Valaskej. Organ tu slúžil do r. 1947, kedy ho podľa dispozície MUDr. P. Hollého prestaval Pavel Žúr v Chrastave na kužeľo-mechanický. Hlavný stroj má vágnerovské píšťaly. Prsný stroj je nový. Hrací stroj je kombinovaný s prsným strojom v zábradlí chóru. Dispozícia:

      I. manuál: Principál 8´, Kryt 8´, Salicionál 8´, Oktáva 4´, Fugara 4´, Kvinta 2 2/3´, Superoktáva 2´, Mixtúra 3x.

      II. manuál: Kopula major 8´, Kopula minor 4´, Principál 2´, Larigot 1 1/3´, Oktáva 1´.

      Pedál: Subbas 16´, Oktávbas 8´, Mixtúra 5x.

      Nevýhodou organu je, že mechanizmus na otváranie registrov je zhotovený z bowdenových laniek a otváranie je veľmi namáhavé a pomalé. Prestavba stála 230.000 Kčs.

 

Valča

      Najstarší organ, ktorý spomína CV r. 1805, bol pozitív so 7 mutáciami. Koncom 19. st. zadovážili nový organ, mechanický. Tento dali prestavať r. 1940 O. Vážanskému na pneumatický. Potom mal túto dispozíciu:

      Principál 8´, Burdon 8´, Salicionál 8´, Gamba 8´, Flauta tibia 8´, Dolce 4´, Flauta koncertná 4´, Oktáva 4´, Mixtúra 4x. Pedál: Subbas 16´.

      R. 1958 zhotovili nový železobetónový chór, organ rozobrali a pri postavení pridali dva registre. Prácu previedol Jozef Mikulka z Krnova. Teraz má túto dispozíciu:

      Principál 8´, Burdon 8´, Salicionál 8´, Gamba 8´, Oktáva 4´, Flauta koncertná 4´, Kvinta 2 23/´, Flauta tibia 2´, Mixtúra 4x. Subbas 16´.

 

Veľké Pole

      V HD je poznamenané, že do r. 1811 mali organ od neznámeho majstra. Tento predali do štefultovského kostola za 1000 zl. v devalvovanej cene. T. r. dostali organ zo zrušeného kostola v Lefantovciach. Drevo a montáž stáli 1000 zl. Tento organ slúžil do r. 1893. Bol „organum elegans“. R. 1893 fa Rieger dodala organ kužeľo-mechanický za 1360 zl., ktorý slúži dodnes a má túto dispozíciu:

      Principál 8´, Burdon 8´, Salicionál 8´, Oktáva 4´, Flauta 4´, Dolce 4´, Kvinta šumivá 2 2/3´. Pedál: Subbas 16´, Gamba 8´.

      Mnoho píšťal sa z neho vo vojne stratilo.

 

Veľké Uherce

      Terajší kužeľo-mechanický organ postavila fa Rieger r. 1912. Má túto dispozíciu:

      Principál 8´, Burdon 8´, Salicionál 8´, Gamba 8´, Oktáva 4´, Dolce 4´.

      Pedál: Subbas 16´, Cello ´8´.

      Štvorstopové registre sú kombinácie.

 

Kaplnka v Kolačne

      Je tu harmónium.

 

Vígľašská Huta – Kalinka

      V CV 1804 sa píše, že kostol mal organ s 8 mutáciami. R. 1908 J. Angster postavil pre kostol pneumatický organ s touto dispozíciou:

      Principál 8´, Flauta tibia 8´, Salicionál 8´, Principál oktávový 4´.

 

Vrútky

      Keď bola r. 1899 zriadená nová duchovná správa, bol postavený aj nový kostol a do neho nový organ, dvojmanuálový. Tento bol za vojny poškodený v toľkej miere, že sa cirkevná obec rozhodla objednať nový organ.

      R. 1951 ho postavil J. Tuček v Kutnej Hore. Traktúra je pneumatická. Každý manuál má iný tlak: prvý 100, druhý 80 a tretí 90. Druhý manuál je postavený v zábradlí, ako pozitív. Disponoval ho Dr. Ernest Zavarský takto:

 

I. manuál:          II. manuál:        III. manuál:       Pedál:

Principál 8´        Kryt 8´            Burdon 16´         Principálbas 16´

Flauta drevená 8´   Principál 4´       Silvestrína     Subbas 16´

Flauta dulcia    Kvintadena      Unda maris      Burdonbas 16´trm

Roh kamzičí 4´      Flauta lesná 2´    Principál 4´       Oktáva 8´

Principál 2´        Larigot 1 1/3´     Flauta trubická 4´ Kryt 8´trm

Mixtúra 2 3-6x      Cimbal 3´3x        Nasard 2 2/3´      Chorálbas

                    Tremolo            Flauta zobcová  Flauta zobcová 2´trm

                                       Tercia 1 2/5´      Mixtúra 2´ 3x

                                       Flauta šumivá 1´   Pozauna 8´

                                       Mixtúra 1 1/3´ 5x

                                       Hoboj 8´

                                       Tremolo

Spojky, kolektívy, žalúzie pre II. manuál, crescendový valec, EČV. Tri rady voľnej kombinácie.

 

Priekopa – filiálka

      V CV 1803 sa píše, že tu bol organ so 6 mutáciami. Terajší má túto dispozíciu:

      Salicionál 8´, Kryt 8´, Principál 4´, Mixtúra 2x.

      R. 1952 organ zväčšili o pedálový register Oktávbas 8´. Umiestnili ho v kúte chóru. Manuál má mechanickú traktúru, pedál je pneumatický.

 

Vyhne

      Mechanický organ s touto dispozíciou:

      Principál 8´, Burdon 8´, Salicionál 8´, Oktáva 4´, Vakant. Subbas 16´.

 

Zemianske Kostoľany

      V CV 1821 sa píše, že tu bol organ so 7 mutáciami. R. 1948 objednali nový organ od fa Rieger-Kloss v Krnove. Disponoval ho MUDr. Pavel Hollý takto:

I. manuál:                 II. manuál:               Pedál:

Principál 8´               Kryt hrubý 8´             Subbas 16´

Burdon 16´                 Roh nočný 8´              Echobas 16´

Gamba 8´                   Flauta trub. 8´           Oktávbas

Salicionál              Principál široký 4´       Fagot 16´

Flauta dutá 8´             Kvinta 2 2/3´        

Oktáva 4´                  Flauta zobcová

Pikola 2´                  Hoboj 8´

Mixtúra 2 2/3´

      Spojky, kolektívy, žalúzia, EČV. Jedna rada voľnej kombinácie.

 

Zvolen

      Do r. 1929 bol tu barokový organ od neznámeho majstra. Mal dva manuály a 12 mutácií. Hrací stôl bol kombinovaný s druhým manuálom, pozitívom.

      Vtedy objednali nový organ od fa Rieger. Disponoval ho Dr. Tibor Špilka a František Horánsky, regenschori. Prospekt je so skriňou staršieho typu. Mech je umiestnený mimo telesa organa:

I. manuál:             II. manuál:                  Pedál:

Burdon 16´             Principál husľový 8´         Subbas 16´

Principál 8´           Kryt jemný 8´                Violon 16´

Gamba 8´               Aeolina                   Burdonbas 16´trm

Salicionál          Vox celestis              Oktávbas

Flauta dutá 8´         Flauta harmonická 8´         Cello

Oktáva 4´              Roh kamzičí 4´               Roh kamzičí 4´trm

Flauta 4´              Flauta trubicová 4´          Flauta lesná trm

Flauta lesná 2´        Nasard 2 2/3´                Pozauna 16´

Mixtúra 4-5x           Pikola 2´

Trúba 8´               Tercia 1 3/5´

                       Septima 1 1/7´

                       Hoboj 8´

                       Tremolo

      Jedna rada voľnej kombinácie. Kolektívy, spojky, žalúzia pre II. manuál, crescendový valec. EČV.

 

Kaplnka na zámku

      Bol tu organček s 5 registrami, mechanický. Pri oprave zámku ho rozobrali. Niet správy o jeho ďalšom osude.

 

Zvolen – kaplnka Bolestnej Matky Božej

      Je tu barokový organ strednej veľkosti. Vo vnútri má nápis: „Construxit Joann Michael Haisserer Organo pega Neosohlii. Anno 1772 in Diebus Augusti.“ R. 1771 dala príkaz Mária Terézia Komore na jeho postavenie. Už niekoľko rokov stál zašlý a nenašiel sa majster, ktorý by ho bol ochotný opraviť. Istého času pomýšľali na zrušenie.

      R. 1973 ho opravili. Ujal sa ho MUDr. Karol Wurm od Pamiatkovej správy organov a prácu previedol majster Kmošek, organár na dôchodku. Chýbajúce píšťaly zaopatril Wurm. Touto opravou bol organ zachránený a vrátený do liturgického užívania.

      Je to organ zásuvkového systému, mech sa plní ťahaním dvoch remeňov. Je to klinový mech bez zásobníka. Dispozícia:

Portunál 8´, Principál 4´, Flauta 4´, Oktáva 2´, Kvinta 1 1/3´, Superoktáva 1´ (obe repetujú).

 

Zvolenská Slatina

      Za druhej vojny, keď Červená armáda evakuovala všetko obyvateľstvo, stratili sa všetky dokumenty a niet záznamov o organoch.

      Terajší organ postavila fa Rieger v Budapešti. Dispozícia:

      Principál 8´, Salicionál 8´, Burdon 8´, Dolce 4´, Flauta 4´, Oktáva 4´, Vakant.

      V pedáli: Subbas 16´, Oktávbas 8´.

      Štvorstopové registre a Oktávbas sú kombinácie.

 

Žarnovica

      Bol tu mechanický organ s touto dispozíciou:

Principál 8´, Burdon 8´, Salicionál 8´, Oktáva 4´, Flauta 4´, Superoktáva 2´, Mixtúra. Pedál: Subbas 16´.

      Tento organ odstránili a inštalovali nový.

 

Dolné Hámre – filiálka

      V peknom, štýlovom kostolíku je organ bez pedálu, mechanický:

      Principál 8´, Salicionál 8´, Burdon 8´, Oktáva 4´, Mixtúra 2 2/3´ 3x.

 

Voznica – filiálka

      Má pneumatický organ od Riegera, opus 612 s touto dispozíciou:

      Principál 8´, Burdon 8´, Flauta krytá 4´, Dolce 4´.

 

Žiar nad Hronom

      R. 1814 postavili do nového kostola organ zo starého, gotického kostola, ktorý zbúrali. Organ mal slabý hlas vo veľkom kostole, preto koncom 19. st. Leopold Wegenstein z Temešváru postavil pneumatický organ s touto dispozíciou:

      I. manuál: Principál 8´, Gamba 8´, Oktáva 4´, Mixtúra 2 2/3´.

      II. manuál: Principál flautový 8´, Kryt tichý 8´, Salicionál 8´, Vox celestis 8´, Flauta priečna 4´.

      Pedál: Subbas 16´, Oktávbas 8´.

Kolektívy, spojky, EČV.

 

Stará Kremnička – filiálka

      V CV 1776 sa píše, že kostol mal organ s piatimi mutáciami. R. 1882 kúpili nový organ od Kolbayovcov v Spišskom Podhradí. Tento organ zhorel spolu s kostolom r. 1888.

 

MENNÝ REGISTER

(v origináli nie je - pridal digitalizátor)

 

Andrášik, Jozef, regenschori  25

Angster, J. v Päťkostolí  19,21,29,38

 

Baxa, Pavol  10,11,15,16,24,25,33,

Borovecký, Arnold v Levoči a Prešove  8

 

Cíger, Anton 18

 

Demuth, Jozef v Brezne  8

 

Fogler, Ignác 8

 

Gábor, Štefan  10,11,15

Gajdoš, Ján, regenschori  11,12

Gergelyi, Otmar, Dr.  6,7,31

Gröbl, Ondrej  13

Guna, Július z Prešova  18

 

Haisserer, Joann Michael  39

Hardonyi, Jozef z Radvane  9,13,30,31

Hauser, Ladislav v Tepliciach v Čechách  9, 19, 36

Heiser, J. v Banskej Štiavnici  27

Heserer, Ján v B. Bystrici, neskoršie v B. Štiavnici  8

Hollý, Pavel, MUDr.  9,10,13,19,22,37,39

Horánsky, František, regenschori  39

 

Kanka, Ľ., maliar renovátor z Banskej Štiavnice  11

Kelin, Ján  8

Kiszely, Ján v Slov. Ľupči  8,26

Kiszely, Michal v B. Bystrici  8,18,34

Kloss, organár z Krnova  21,28,33,35,39

Kolbay, František v Sp. Podhradí  8,40

Koukal, Jan v Trenčíne  8

 

Lányi, Jozef, titulárny biskup  26

Lippay, Juraj, ostrihomský arcibiskup  18,22

 

Mária Terézia  39

Mečiar, Dr.  21

Melzer (Melcer), J. z Kutnej Hory  20,27,29,31,32,33,35,36

Mikulka, Jozef z Krnova  37

Možný, Vincent v Nitre  8,27,30

Muráni, Ján, organista  9

 

Németh, Š, L. profesor  32

Neusser, J. v Novom Jičíne  23

 

Országh, Sándor z Rákospaloty  25,32

 

Padlicius, Tomáš richtár  8

Pažický, Juraj v Rajci  8,13,16

Podkonický, Martin v Sl. Ľupči a B. Bystrici  8,34

Poláček, Jozef, farár  14

 

Rečel, kantor v Lovče  24

Rieger, Otto z Budapešti  29,30

Rogelmayer, Izák  v Kremnici  8,17

Schönhofer, Anton v Bratislave  12

Schubny, Štefan v Kremnici  8

Schummer, František  11

Sokol, Ivan, MUDr.  10

Stein, Em.  25

Strofinský Jozef v Trenčíne, učiteľ a organár v Brezne  8

Szalay, Július  21

 

Šimko - Juhás, Juraj, profesor  27

Špilka, Tibor, ThDr.  15,35,39

 

Tomšů, prof.  28

Tuček, Boh.  25

Tuček, Jan v Kutnej Hore  12,19,20,26,32,38

 

Vágner (Wagner, Vagner), Samuel v Slov. Pravne  8,18,25,27,33,36,37

Vanický, Jozef z Třebechovíc  35

Vavro, Matej  30

Vážanský, Otokar v Nitre  20,24,31,32,37

Wegenstein, C. Leopold v Temešvári  24,26,35,40

Weis, J., maliar renovátor  11

Werner, františkánsky fráter  22

Wünsch, J. v Sušiciach na Morave  9

Wurm, Karol, MUDr.  6,39

 

Zavarský, Ernest, Dr.  12,14,27,36,38

Zorkovský, Martin v Kremnici  8,9,17,26

Žúr, Pavel z Chrastavy  28,37

 

Firmy na organy spomenuté v texte:

FA Guna  10

FA Organa  16,27,30,34

FA Rieger  9-19,21-25,29,30,33,35-40

FA Rieger- Kloss  28,33,35,39