SPOMIENKE KŇAZA.

ŠTEFANA POLÁKA .

"Čím len bude tento chlapček..."

/Lk 1, 66/

            Štvorročný Števko prichádza za mamičcou s novinami. Sú to Katolícke noviny a ukazuje jej obrázok na titulnej strane:

-          "Čo je to ?"

            "To je Panna Mária. Ty nevidíš, že je to Panna Mária ?" "Ale čo je toto ?" - pýta sa chlapček ďalej.

-          "To je jej 'srdiečko."

            "'Ale čo je toto !" ' nástojí ďalej a ukazuje detaily. "To sú meče bolesti, ktoré jej prebodli srdce."

-          "A kto to urobil ?"

-          "Zlí ľudia to urobili."

            Chlapček chvíľu ŕ,1pozerá, až sa rozplače. Potom. ho často našli plakať, keď si pozeral ten obrázok. Už nič nehovoril, len plakal. "Museli sme pred ním tie noviny skrývať," - spomína staršia sestra. Ale keď ich našiel, dočiahol si ich aj hore v kredenci, postavil si ich pred seba a pozeral, pozeral, až sa rozplakal..

            "Ty si kňaz naveky..."

"Nechajte maličkých prísť ku mne !"

            V Borovciach sa skončila sv. omše.. Všetky deti sa hrnú dopredu, to je ich čas - "farárko" im dá na čielka krížik a vtedy môže každému i niečo povedať, Často tu zneje prosté kamarátske "Ahoj !"

            Trojročný Vladko dostal krížik, ale neodchádza:

-          "Falálko, a nepovedal si mi Ahoj !"

-          "Ahoj, Vladko !..." - a kňaz už ľahko našiel niekoľko srdečných slov pre malého Kamaráta.

            Vladko prišiel domov a ukazuje prstom na čielko "Tuto sa ma netýkajte, lebo tu som dostal klížiček od falálka !" Potom si urobil na čelo fixkou kruh, že tam dostal "klížiček."

            Otecko mu vraví: "Vladko, ale keď ty si dostal krížiček, ty musíš aj poslúchať !" — Dieťa sa zamyslí, cvážnies - "Áno... tato, a ty falálka !" - Otec totiž nechodí do kostola.

- "Čo sa dalo robiť,"- priznáva otec - "na budúcu nedeľu sme museli ísť do kostola po krížiček."

"Nepriateľstvo ustanovujem medzi ženou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom..-."

Gen 3 -, 15

            V tejto dobe vrcholiaceho boja medzi dobrom a zlom, medzi vierou a neverou, medzi pravdou a jej skomoleninami, Svätý Otec vyhlásil Mariánsky rok, aby celú Cirkev usmernil pohliadnuť na tú, ktorej Boh zveril tento boj.

            Jej Nepoškvrnené Srdce je jediným duchovným územím na tejto zemi, kam Boží protivník nikdy nevstúpil. Do tohto útočišťa volá teraz Matka všetky Božie deti celú Cirkev, ktorej je Matkou.

            Aj kňaz, Štefan sa jej už dávno v úplnej synovskej oddanosti zveril, veď si ho Mária už ako dieťa privinula ku svojmu bolestnému Srdcu. No najmä vzácnu chvíľu stretnutia so Svätým Otcom, pápežom Jánom Pavlom II. septembra 1986 zvečňuje tým, že v prítomnosti samého veľkňaza Cirkvi sa „zasväcuje Sedembolestnej Panne Márií, patrónka Slovenska.

            Teraz chce i tých, ktorí sú mu zverení, priviesť cín bezpečného útočišťa ktoré Boh dáva ľuďom v tejto ťažkej a nebezpečnej dobe. Cíti sa zaviazaný podeliť si i so svojimi veriacimi radosť,. bohatstvo i povinnosti zo zasvätenia Matke Božej, ktoré vykonal a životom uskutočňuje on sám.

            V deň zahájenia Mariánskeho roku, na Turíce 7. júna 1987, zasväcuje celú dedinu. Borovce Sedembolestnej Panne Márii, a tak zveruje všetkých materinskej láske jej Nepoškvrneného a Bolestného Srdca.

"Nemajú vína."

/Jn 2, 4/

            Mária je skutočne vnímavá aj na tie najmenšie potreby svojich deti...

            V auguste sú v Borovciach hody. Táto cirkevná slávnosť výročia posvätenia chrámu je už tradične doprevádzaná aj hodovým veselím. Vždy sa nájdu niektorí, ktorí prekročia mieru v alkohole a správaní. Práve v tesnej blízkosti fary býva miesto najväčšej hlučnosti až do noci, nechýbajú pritom neslušné oplzlé reči, i rúhania.

            Je prvý piatok. Po bohoslužbe kňaz vyzval veriacich, aby sa s ním pomodlili desiatok ruženca za tých, ktorí budú takto pri alkohole v neviazanosti do noci vykrikovať - ako to obvykle býva. A poprosil veriacich, aby sa aj doma modlili na tento úmysel.

            A div divúci ! - v ten večer od 21. hodiny všetko utíchlo a nastalo úplné ticho. To sa za sedem rokov, čo tu kňaz Štefan pôsobí, ešte nestalo! To bolo úplne nepredstaviteľné, že by sa toto mohlo stať !

            Kňaz vo svojom synovskom vzťahu k Matke Božej je presvedčený, že to Ona, ktorej je dedina zasvätená, takto pôsobí v nej. - "Dokázalo sa to !" - opakoval s radosťou. Aj veriaci v tom videli niečo mimoriadne - niektoré babičky vraveli, že sa do polnoci modlili.

" ... ktorý sa pre nás krvou potil."

            To, čo otec Štefan práve zažil... ešte to nedokáže domyslieť, ale v podvedomí cíti väčší dosah nečakanej príhody.

            Rodičia priviezli dievčatko asi 8-9-ročné, po prvom svätom prijímaní, niekde od Trenčína či od Martina... Malá sa dlho domáhala, že musí ísť do Boroviec, lebo Panna Mária jej dala vo sne odkaz pre pána farára. Rodičia odkladali, ani nevedia, kde sú Borovce. Pýtajú sa malej, či pána farára niekedy videla. - Nie, iba vo sne, Panna Mária jej ho ukázala. Po čase dievčatko znova prosí matku: "Ja musím do tých Boroviec ísť, Panna Mária mi zase povedala." - Našli teda na mape Borovce a prišli.

            Na faru prišlo dievčatko v sprievode matky. Keď uvidela kňaza, hneď ho spoznala, že je to on. Povedala mu teda odkaz:

            Panna Mária mu odkazuje, že ho má veľmi rada. Odkazuje mu, že zomrie tak, ako jeho patrón. Ale nech sa nebojí, ona bude pri ňom, lebo on veľmi šíril jej úctu a najmä modlitbu ruženca.

            AŽ. keď chcel kňaz zodvihnúť ruky, aby do oboch dlaní vzal tvár- dievčatka, zacítil, ako mu ruky oťaželi a zmeravel na celom tele. Pohladil dievčatko, a povedal jej: "Vždy som mal rád Pannu Máriu, a odteraz ju budem mať ešte radšej."

            Otec Štefan prichádza za sestričkami, čo mu prišli pomôcť na fare a v záhrade. Zveruje sa im s príhodou... ... čaká ho niečo ťažké - dozvedajú sa sestričky - ale Panna Mária ho uisťuje, že počas tej hrôzy bude pri ňom, aby to vedel prežiť, lebo vždy šíril jej úctu, najmä modlitbu ruženca.

-          "Až husiu kožu mám z toho," - hovorí kňaz.

-          "... aby ste vedeli - dodáva - keď sa so mnou niečo stane, že Ona bola pri mne."

"Dietky, ešte krátky čas som s vami."

/Jn 13,32/

            Príbuzným o príhode nepovedal - je to pochopiteľné. Ale všimli si, že neraz hovoril, akoby tu dlho nemal byť ...

            Šli spolu v aute, hovorili o starostiach a plánoch do .budúcnosti, -on však hovoril, akoby sa to týkalo len ich, - "vy.. vy.,., lebo ja...'" - a nedopovedal.

            Osemdesiatpäťročná mamička rozmýšľa: "Kedy to bola, tuším v. stredu.- proste niektorý z posledných dní:

            Po večernej sv. omši v. 3orovciach prišlo dievčatko odprevadiť mamičku pána farára, lebo pre očný zákal už takmer nevidí, čaká ju operácia. Keď ju dievčatko viedlo , pýtalo sa jej:- Čo to hovorili pán farár, že keď ostaneme sirotami... Prečo by sme ostali sirotami ?" -- Mamička nevie, nevšimla si, že to hovoril..Asi to hovoril po sv. omši, vždy zvykol po sv. omši povedať ešte pár slov. Asi vtedy to mohol povedať, ona si nevšimla...

"Nebojte sa tých, čo môžu zabiť telo..."

/Mt 10, 28/

            Je 7. októbra 1987. Deň Panny Márie, kráľovnej ruženca v Mariánskom roku.

            Ruženec je mocnou zbraňou tých, ktorí bojujú pod vedením Ženy odetej, slnkom.. To pripomína Mária pri všetkých svojich zjaveniach, to pripomína námestník Krista, to skusuje veriaci ľud. Aj kňazovi Štefanovi Matka Božia odkazuje svoju vďaku práve za šírenie modlitby ruženca. V Mariánskom roku, keď sme si zvlášť pripomenuli úlohu Matky Božej v dejinách spásy, a najmä v tejto našej dobe, sa nám v osobitnom svetle objasnil aj dnešný sviatok Kráľovnej ruženca.

            Preto už prvá správa v novinách o tom, čo sa stalo na fare v Borovciach práve v tento deň a v Mariánskom roku, nám - ktorí žijeme s Cirkvou - dala tušiť, že to nebolo len tak... To bolo iste jedno víťazstvo v boji pod vedením nebeskej Veliteľky - víťazstvo podobné víťazstvu Krista na kríži.

            V deň ružencovej Panny Márie- kňaz Štefan zasvätil farnosť Veselé, v ktorej dočasne zastupuje, Sedembolestnej Panne Márii. - Deň plný práce pre Kráľovstvo Božie a, pohybu, čo vedie hore, o ťažel ako plný plas. Kňaz, keď sa všetkým rozdal, vracia sa domov do svojej samoty, I sestra a mamička odišli z Boroviec, je na fare sám. Deň však ešte nekončí...

            Prichádza knieža tohto sveta, hoci nijakého podielu na ňom nemá... Prichádzajú tí, čo sa dali do služieb odvekého Božieho nepriateľa. Možno sami ani nevedia, čo chcú, možno to až tak ani nemienili - vedel to však ten, do koho hroznej moci sa odovzdali a oni otrocký, vykonali pomstu jeho zloby...

            Je tu však aj Mária. Prišla, aby svojho syna, ktorého prijala pod krížom v Jánovi, priviedla na vrchol Kalvárie, lebo tento národ to potrebuje. Národ, ktorého on je synom a Ona Patrónkou, potrebuje výkupnú a zmiernu obetu...

"Hoden je smrti !"

/Mt 26, 66/

            Mal veľmi rád kvety.

            Mal rád deti. Bol ich naozajstným priateľom. Vlastnoručne im zhotovoval malé darčeky - sadrové odliatky s podobou Ježiša i jeho svätej Matky, ktorých podobu im chcel vtlačiť najmä do duši.

            Mal rád Ježiša, svojho Majstra, ktorého službe zasvätil svoj život.

            Mal rád ľudí, pracoval a žil pre ich spásu. Starí ľudia osobitne pociťovali, ako ich má rád.

            Dojímavo mal rád Matku Božiu.

            Mal rád pravdu.

            Mal rád priamu cestu..

            "Štefan, plný milosti a sily, konal divy a veľké znamenia medzi ľudom. Niektorí... začali sa dohadovať so Štefanom, ale nevládali odolať múdrosti a Duchu, ktorým hovoril... ... keď ho počuli, pukali od hnevu vo svojich srdciach a zubami škrípali proti nemu. Štefan plný Ducha Svätého uprene pohliadol k nebu,.. ... zapchali si uši a jednomyseľne vrhli sa na neho..."

/Sk 6, 8n/

            "Bránil sa - iste sa bránil, lebo to bola jeho povaha.

            Ale keď. videl, že sa neubráni, tak - tu ma máte, zabite ma! Ale keď mal niečo vyzradiť, to určite nevyzradil, i keď ho zabijú. Keď mal urobiť kompromis, ten iste neurobil. Keď mu svedomie kázalo niečo povedať, to iste povedal, nech to stojí čokoľvek..."

            Pomaly a bojazlivo sa utvárajú mnohé farské dvere v tých dňoch... "Každému jednému z nás sa to môže stať" - uvedomujú si spolubratia kňazi. Ne jednému to bolo aj povedané. Od mnohých svojich kňazov nebeský Otec v tie dni počul: "Otče, ak je možné, nech ma minie tento kalich." Ale napokon aj: "No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane !"  A to malo u Boha iste obrovskú cenu. Veď už i ochotu Abraháma k obete odmenil veľkým prisľúbením...

            Mnohí kňazi boli úplne zdrvení tým, čo sa stalo ich spolubratovi, ktorého poznali . Také niečo treba zažiť, aby sme si vedeli predstaviť, ako to vyzeralo s učeníkmi po Veľkom piatku...

            "Ako to len mohol vydržať, také hrozné, niekoľko hodín trvajúce mučenie ! Ako sa dokázal zachovať ?!... - Dobitý, dokopaný, oči vonku, za striekané akutolom, potrhané vnútornosti - prasknutá pečeň, roztrhnutá slezina,', odrazené ladviny, ústa plné papiera a zalepené až okolo vlasov páskou na koberce - beznádejné chytiť dych ústami pri úderoch. Zlomená noha, ruka na. dvoch miestach, úplne dokopaný na najbolestivejších miestach, bodné rany nie smrteľné, len bolestivé. Drôty, ktorými sú zviazané ruky,, sú vrezané až do kosti...

            Toto dokáže urobiť človek - keď sa odvráti od svojho Stvoriteľa a dá sa. do moci jeho "protivníka. Je hrozné upadnúť do jeho moci : - A do jeho moci sa dáva každý, kto žije v hriechu. Nie len v hriechu voči blížnemu, ale aj každý nezasvätený deň Pána - nedeľa bez omše - je odvrátením sa od Boha a plná moc nad sebou diablovi. Preto každý, kto hovorí, že nepotrebuje sviatosť zmierenia, nech nenosí hlavu príliš vysoko. Lebo za každého takého musia trpieť nevinní. Aj jeho pričinením má diabol vo svete väčšiu moc a sme bezbranní voči vojnám a mnohému zlu. Mnohí chorí a postihnutí pochopili, že im Boh ponúkol kríž, aby prinášali zmiernu obetu za hriešnikov. Tisíce ich sú duchovne spojení v Rodine "Nepoškvrnenej, aby tak, ako to Mária žiadala od nevinných detí vo Fatime, prinášali obety zmierenia za hriešnikov.

            Pri poslednej sv. omši, Ktorú slúžil otec Štefan na filiálke, dvakrát opakovali « spamätajte sa !" I keď oslovil tých, ktorí ho vtedy mohli počuť, platí to pre všetky dediny a mestá. Dnes, za cenu svojho mučeníctva môže povedať celému Slovensku: "Národ môj, Slováci, spamätajte sa !"

            Ba môže povedať všetkým, kam len príde jeho hlas:. "Ľudia, stvorení na obraz Boží, spamätajte sa !"

"Ó, Mária bolestivá, naša ochrana..."

            Pred púťou v Šaštíne počuť, ako mladí, čo prišli v predstihu, hovoria prichádzajúcim: "Bola tu mamička toho zavraždeného kňaza."

            To muselo byť stretnutie !" Ubolená, staručká matka kňaza, ktorá musela prežiť smrť svojho syna, prichádza k Matke Sedembolestnej. Prináša jej svoju bolesť. Pripája k spoluvykupiteľskej obete Matky Vykupiteľa i svoju obetu a tak doplňuje, čo ešte chýba pre dobro Cirkvi v tomto národe. Prichádza ku tej, ktorej sa jej syn zasvätil. Prichádza ku tej, ktorá jej syna prijala za svojho a priviedla ho na vrchol Kalvárie, lebo národ, ktorého je patrónkou, to potreboval. Prišla ku tej, ktorá bola pri jej umierajúcom synovi a ktorá, teraz tíši' aj jej bolesť, lebo jej dáva zmysel.

            Malý dedinský domček v Plaveckom Petri na Záhorí, s číslom 6 a krížom s Ukrižovaným, na priečelí, podobný ako ostatné v rade, pekný krásou, ktorú už nové domy. nemajú, bol miestom detstva kňaza Štefana. Tu bol doma tu rástol, tu si ho Pán našiel.

            V izbe na pelasti postele sedí staručká žena peknej tváre a jasnej mysle, i detsky úprimného pohľadu, ktorá "toto musela prežiť."

            Nezúfa, nevolá po pomste, nepozná nenávisť. Hovorí ticho, pomaly, dobrotivo:

            "Keby som vedela, kto to bol, ja by som ho ani neodsúdila... Len by som sa ho opýtala... prečo ! mu to urobil... Opýtala by som sa, čo im povedal... a čo mu oni povedali, keď k nemu prišli... Čo mu vedeli povedať ?!"

            Mamička, pamätáte sa, čo ste Vy odpovedali Števkovi, keď sa Vás pýtal ? - Zlí ľudia to urobili...

            Zlí ľudia - veď oni sú na tom oveľa horšie, ako Váš syn ! Aby sa i oni a im podobní- zachránili, preto musel Váš syn trpieť. Preto prijal ponúknuté mučeníctvo.-

Modlime sa:

            Bože, svojmu služobníkovi kňazovi Štefanovi si tu na zemi zveril svätú službu; prosíme Ťa, daj mu v nebeskom kráľovstve vecnú slávu a radosť.

               Bože, obdaruj nás dobrým ochrancom Štefanom v nebi, svätými a  statočnými kňazmi. tu na zemi a darmi Ducha Svätého spoznávať Pravdu. Skrze Krista, nášho Pána.                                                               Amen.

            Prišiel list. Obálka nesie stopy blúdenia - adresa bola nepresná. No predsa prišiel.

Drahá moja mamička,

            týmto listom chcem zmierniť máličko Vašu aj moju bolesť Moje srdce tak isto plače ako Vaše a ešte viac, keď si pomyslím, že neraz nám povedal - aj môjmu partnerovi, že tuším obetuje za naše obrátenie - polepšenie svoj život. Tak veľmi miloval, že mu to nebolo ťažké vysloviť ani podstúpiť, lebo bol zjednotený s Kristom:

            Moju bolesť a môj veľký smútok obetujem za tých - toho, kto vykonali a zapríčinili ten hrozný Čin, pretože Štefan každého miloval. Drahá mamička neplačte, on nezomrel, on žije v mojej duši žije všade kadiaľ chodím, vo všetkých kvetinách, lebo tak miloval. kvety. ...on nadarmo nezomrel. Je to hrozné, že musel zomrieť, aby som ja bola dobrá... /Jak veľmi mi je smutno - pripravoval pre mňa záclony s bielymi závesmi, tie mi budú pripomínať Štefana - nový život - moje obrátenie./

               A v mojom byte nehudú chýbať kvety, ktoré mi budú pripomínať, že musím mať lásku v sebe ku každému, aj k jeho vrahom. Tak ma ušil Štefan. V jeho slovách holo toľko lásky, ako by ma hladkal sám Kristus v mojich- ťažkostiach...

               Spôsobil mi veľký žiaľ a smútok, i keď viem, že prispel k rozkvitnutiu neba tu na zemi. Nech ten môj smútok a bolesť' očistí tých, ktorí sa podieľali na jeho zavraždení a prosím o milosť pre nich všetkých, lebo tak by konal aj sám Štefan, tak som ho poznala. Na každého človeka pozeral s láskou - lebo bol silný vo viere a silný v láske ku Kristovi... nevedel zabiť ani muchu.. .zachraňoval manželstvá... Bol taký priamy ako dieťa, že s láskou prijal aj vrahov - taký veru bol. ...

               Je toľko veľa zla na zemi, že on urobil most do neba - priblížil nebo k zemi, lebo už naša matička zem nevládze uniesť toľko ľudskej zloby a Boh si ho vyvolil ... medzi svätých... a budú nám posielať pomoc - ruže z neha na obnovu sveta v Kristovi.

               Neplačte drahá naša mamička. Obetujte všetok Váš žiaľ za obnovenie sveta, za odstránenie zla...

               Zomrel v deň Ružencovej Panny Márie... veríme, že ten meč bolesti nám dá silu vstať a stáť verne...

               Nech náš žiaľ obráti veľa hriešnikov...

M

"Sila sa v slabosti stáva dokonalou."

2 Kor 12,9.

            Iste - bol len človekom, aj so svojimi slabosťami a chybami.

            Ale kto je bez viny, aby smel prvý hodiť kameň ?

            Mal iste i svoje omyly, ale takí sme všetci, a predsa s nami Boh počíta...

            Denno-denne potrebujeme svoje obrátenie, aby sme vzrastali v láske, lebo komu sa viac odpustí, ten viac miluje.

            ... Vedel zanechať deväťdesiatdeväť a ísť za tou jednou.'.". - Neraz, keď niekde snáď pomáhal vešať záclony, spravodliví zazerali... Nie každému sa vošiel do jeho šablóny. Skúsil aj nepochopenie...

            Kto však hľadal lásku a pochopenie, u neho našiel oboje.

            "Nik nemôže viac milovať, ako keď život poleží za priateľov." - V túžbe vymaniť duše z pút hriechu, keď sa zdá, že už niet inej pomoci, myslí i na tú poslednú možnosť - obetovať život.

            Ochota obetovať život za Božiu vec, za vernosť, sa mu stáva vlastnou, najmä, keď sa nad nim začínajú sťahovať mraky. V poslednom čase to neraz prejavil...

            Bol len človekom, aj so svojimi slabosťami a chybami...

            Ale v rozhodujúcom boji oh stál statočne.

            Školské deti, i deti z materskej škôlky v Plaveckom Petri, nastúpené idú k pomníku padlých vojakov.

            Cestou sa deti vychytia a nie je ich možné zastaviť - smerujú do cintorína, akoby ťahané silným magnetom, ku hrobu kňaza,- -ktorého ich dedina dala Cirkvi a národu a ktorého vzácny hrob tu teraz s láskou opatrujú.-

            Keď ich zastavujú, usmerňujú, kam -treba ísť - "Áno, ale najprv ideme k nášmu farárkovi !"

            Deti obstali hrob.

            Jeho priateľské "Ahoj !'" tu pokračuje...