Svätá Katarína Sienská, OP.


O Božej
ProzreteľnostiSúkromný výtlačok redakcie revue SMER, Trenčín.
1942


Nebeský Otec, pozrúc milosrdným
okom na ňu (svätú Katarínu),
chcel jej ukázať, že jeho
Prozreteľnosť človeku nikdy nechýba,
ak len človek ňou nepohŕda, preto jej vravel)1:Drahá dcéra!

Viac ráz som ti už vravel, že chcem byť k svetu milosrdný, chcem sa postarať o všetky potreby svojich rozumných tvorov. Lež nevedomý človek používa na smrť to, čo ja som určil na život, a takto sa stáva krutý sám k sebe. Ja sa vždy starám a chcem, aby si vedela, že to, čo som dal človeku, je svrchovaná Prozreteľnosť. Prozreteľne som ho stvoril, a hľadiac na seba, zastavil som sa pri kráse svojho stvorenia; páčilo sa mi, že som ho veľmi prozreteľne stvoril na svoj obraz a podobenstvo. Postaral som sa, aby mal pamäť, aby nezabudol na moje dobrodenia, a tak som ho učinil účastným na svojej moci, moci večného Otca. Dal som mu rozum, aby v múdrosti môjho jednorodeného Syna poznal a chápal vôľu večného Otca, ktorý s takou ohnivou láskou daroval milosti. Dal som mu vôľu, aby miloval, zúčastniac sa takto na dobrotivosti Ducha Svätého, aby mohol milovať to, čo rozum vidí a poznáva.

Toto vykonala moja sladká Prozreteľnosť preto, aby človek ma mohol poznávať a milovať a radovať sa z mojej dobroty vo večnom videní mňa. A aby ten cieľ dosiahol, dal som mu svojho jednorodeného Syna. Lebo Adamova vina nebo zatvorila. Adam totiž nepoznal svoju dôstojnosť, lebo nehľadel na to, ako prozreteľne a s akou nevýslovnou láskou som ho stvoril. Nehľadiac na to, stal sa neposlušným, neposlušnosťou nečistým, pyšným, a chtiac sa zapáčiť žene (hoci, povedzme, neveril tomu, čo mu vravela), radšej sa stal mne neposlušným, len aby ju nezarmútil. Pre túto neposlušnosť prídu a prišly všetky zlá. Všetci ste otrávení jedom neposlušnosti, preto chtiac vás zachrániť od smrti, postaral som sa o vás tak, že som vám dal Slovo svojho jednorodeného Syna veľmi opatrne a prozreteľne, aby som vám pomohol.

Vravím, že „opatrne", lebo pod závojom vašej prirodzenosti a svojím Božstvom postavil som sa nad diabla, ktorý nemohol poznať moju Pravdu. A tá Pravda, vtelené Slovo, prišla skoncovať a zničiť diablovu lož, ktorou oklamal človeka.

Bol som teda veľmi opatrný a prozreteľný. Drahá dcéra, vidieť to najlepšie v tom, že som vám dal Slovo, svojho jednorodeného Syna. Jemu som rozkázal odstrániť jed, ktorý neposlušnosť vliala do ľudského pokolenia. A on z lásky a z poslušnosti išiel v ústrety opovrhovanej smrti presvätého kríža a smrťou vám vykúpil život. Nie mocou človečenstva, lež mocou Božstva, ktoré prozreteľne spojil s ľudskou prirodzenosťou na zadosťučinenie za vinu, spáchanú proti mne, nekonečnému Dobru, ktorá pýtala nekonečné zadosťučinenie. Takto ľudská, mňa urážajúca prirodzenosť (ktorá bola konečná) bola spojená s nekonečnou bytosťou, aby mne, nekonečnému, zadosťu činila nekonečne. Napokon preto, aby človek, ktorý ma urážal, uráža a bude urážať, mohol dokonale zadosťučiniť, keď sa v živote bude chcieť ku mne vrátiť. Preto som spojil prirodzenosť božskú s ľudskou,, a týmto spojením dal som vám možnosť dokonale zadosťučiniť. Toto vykonala moja Prozreteľnosť konečnou činnosťou (lebo utrpenie Slova na kríži bolo konečné), ktorou ste obsiahli nekonečné ovocie mocou Božstva, ako som vravel.

Táto nekonečná a večná Prozreteľnosť, mňa, Boha a vášho Otca, večnej Trojice, postarala sa o znovuoblečenie človeka. Lebo človek, stratiac rúcho nevinnosti a okradnutý o všetky ctnosti, hladom hynul a od zimy umieral na životnej púti. Bol úbožiak; pred ním zavrela sa brána neba a stratil všetku nádej, ktorá by bola bývala pre neho životným občerstvením. Nemal ju, preto sa hrozne trápil. Ale ja — najvyššia Prozreteľnosť — postaral som sa o všetko. Nie vari donútený vaším spravodlivým životom alebo vašimi ctnosťami, lež zo svojej dobrotivosti dal som vám rúcho skrze sladké a milované Slovo, svojho jednorodeného Syna. On obetovaním svojho života obliekol vás do nevinnosti a milosti, ktorú ste prijali pri svätom krste z moci krvi, ktorá smyla škvrnu dedičného hriechu, v ktorej ste sa počali a zdedili po otcovi a po matke. Teda moja Prozreteľnosť postarala sa o vás nie telesným utrpením, ako to bolo vo zvyku v Starom zákone pri obriezke, lež sladkosťou svätého krstu.

Tak je človek znovu oblečený. A tiež som ho ohrial ohniskom svojej lásky, keď som mu zjavil svojho jednorodeného Syna a rany jeho tela, lebo to ohnisko bolo zahalené prachom vášho človečenstva. Tento oheň dal som ľadovému ľudskému srdcu preto, aby videlo, — ak nie je tvrdé a zaslepené sebaláskou — že ho nevýslovne milujem. Moja Prozreteľnosť dala človeku chlieb, aby sa posilňoval ako pútnik a cestujúci, aby v živote vedel zoslabiť svojich nepriateľov tak, že nikto mu neuškodí, ak sám si nechce škodiť. Cesta je postavená v krvi mojej Pravdy, aby mohol prísť k cieľu, pre ktorý som ho stvoril.

A čo je to za pokrm?

Ako som ti už vravel, je to telo a krv ukrižovaného Krista, ktorý bol dokonalý Boh aj človek spolu, pokrm anjelov a pokrm života. Pokrm, ktorý nasýti každého, čo sa naň teší, ale nie toho, čo po ňom netúži. Veď je to pokrm, ktorý načim požívať ústami svätej túžby a vychutnávať láskou. Nuž vidíš, moja Prozreteľnosť postarala sa o človeka a dala mu aj občerstvenie.S dovolením cirkevnej vrchnosti nitrianskej
pod č. 1760/1942,


1Súkromné
zjavenie svätice, ktoré diktovala vo forme rozhovoru s Pánom
Bohom