logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovZávodník, Štefan

Tituly:

národný, kultúrny, ľudovýchovný a osvetový pracovník

Životopisné dáta:

* 2. septembra 1813, Horná Poruba, okr. Ilava – † 12. februára 1885, Pružina, okr. Považská Bystrica

Životopis:

Gymnázium absolvoval v Trenčíne (1826), teológiu v Nitre (1830-1836), za kňaza ho vysvätili v r. 1836. Potom pôsobil ako kaplán (1836-1841) farár v Divine (1841), súčasne vychovávateľ v rodine Čákiovcov na Budatínskom zámku, kde mal prístup k bohatej knižnici; so svojimi chovancami uskutočnil viacero ciest po európskych mestách a krajinách, na ktorých si rozšíril znalosti cudzích jazykov. Počas revolúcie (1848-1849) odišiel pred prenasledovaním zo Slovenska a zdržiaval sa na viacerých miestach (Těšín, Olomouc, Praha, Viedeň, Vroclav, Drážďany), po návrate trvalo pôsobil od r. 1850 ako farár v Pružine, od r. 1960 ako dekan a škôldozorca pružinského dištriktu.
Svojimi ľudovýchovnými, osvetovými a pedagogickými aktivitami sa zaslúžil o konfesionálne zblíženie predstaviteľov emancipačného pohybu (1840-1875). Pod vplyvom F. X. Hábela a J. Vuruma sa od študentských čias zúčastňoval na bernolákovskom hnutí, udržiaval kontakty aj s členmi bratislavského evanjelického Ústavu reči a literatúry českoslovanskej (1840), spolupracoval s Ľ. Štúrom. Uskutočnil študijnú cestu po Sliezsku a Haliči (1843), kde sa zaujímal o činnosť protialkoholických spolkov. Vo svojej farnosti založil prvý protialkoholický spolok na Slovensku - Braterstvo striezlivosti (1844), v r. 1847 ho zvolili za predsedu Prvého ústredného spolku zakladateľov spolkov miernosti v Uhorsku. Zároveň sledoval možnosti zvýšenia vzdelanostnej úrovne ľudových vrstiev prostredníctvom a propagáciou nedeľných škôl, čím sa zaradil medzi hlavných reprezentantov a realizátorov národno-zjednocovacích aj ľudovýchovných snáh štúrovského programu. Bol činný v spolku Tatrín (1844), člen jeho výboru (1846), zástanca používania štúrovskej spisovnej slovenčiny po jazykových sporoch. Mimo územia Uhorska vyvíjal čulú proslovenskú politickú činnosť (1848-1849), vďaka kontaktom s predstaviteľmi vysokej šľachty (Čákiovci, Ilešháziovci...) v koordinácii s vojensko-politickými akciami Ľ. Štúra, J. M. Hurbana a M. M. Hodžu intervenoval v slovenskej otázke u cisára Františka Jozefa I.
Po páde Bachovho absolutizmu opäť agilne podporoval a organizoval slovenské národné podujatia, zúčastnil sa na memorandovom zhromaždení v Martine (1861), podpísal Memorandum a stal sa členom delegácie, ktorá ho odovzdala vláde v Pešti a vo Viedni. V r. 1866 ho zvolili za druhého podpredsedu Matice slovenskej, stal sa spoluzakladateľom a mecénom slovenského katolíckeho patronátneho gymnázia v Kláštore pod Znievom (1868), zakladajúcim členom Spolku sv. Vojtecha (1870). Organizoval slovenskú účasť na Svetovej výstave vo Viedni, pre ktorú zbieral etnografický materiál (1873), bol slovenským kandidátom do Uhorského snemu (1861, 1869, 1871). Uhorská svetská vrchnosť i cirkevná hierarchia ho pre mnohé aktivity volala na zodpovednosť, v neprítomnosti ho súdil štatariálny súd (1848), v ďalších dvoch procesoch (1871, 1873) bol uznaný za nevinného a oslobodený.
V oblasti ľudovýchovy sa osobitne zaslúžil o rozvoj včelárstva, ovocinárstva, nedeľných škôl, remesiel, hospodárskych i finančných spolkov. Pričinil sa o osamostatnenie farnosti aj o vybudovanie školy a Kostola sv. Cyrila a Metoda v Mojtíne (1861), do ktorého na jeho odporúčanie maľoval obrazy J. B. Klemens.
Patrí medzi najvýznamnejších pracovníkov, ktorí všestranne napomáhali vzdelávanie slovenského ľudu; bol výborným organizátorom a vedúcou osobnosťou skupiny katolíckych kňazov 19. storočia.
Pri pružinskej škole založil bohatú knižnicu, organizoval hudobné a divadelné predstavenia, sám napísal viacero nenáročných divadelných hier a spevohier namierených proti opilstvu, ktoré zostali v rukopise (Slávohrob, Hladomor, Hojnoslav a Škultéty).
Aj v súborne vydaných kázňach Hlas pastírskí kterí pri založení preužitečného Braterstva Strízlivosti uprostred pospolitích svích oveček v čas najsvrchovaňejší vizdvihnul (1847) sa zameral predovšetkým na boj proti alkoholizmu. Samostatne vydal zdramatizovanú veršovanú skladbu Škola Dedinská, alebo spuosob lahkjeho uweďeňja Skuol Dedinských (1846), v ktorej prízvukoval potrebu organizovať školy a vychovávať pomocných učiteľov najmä pre kopaničiarsku mládež. Spolupracoval na vydaní príručky Včelár na Slovensku (1871). Ľudovýchovné články, kázne, piesne a listy uverejňoval v periodikách Cyrill a Method, Kazateľ, Katolícke noviny, Obzor, Orol tatranskí, Slovenské pohľady, Pešťbudínske vedomosti, Priateľ školy a literatúry, Slovenskje národňje noviny, Zrkadlo malučkých, Černokňažník a i. Bol členom Matice českej, Dedičstva sv. Jána Nepomuckého v Prahe, Dedičstva sv. Cyrila a Metoda v Brne, Spolku sv. Štefana a Spolku sv. Ladislava v Pešti.
Ďalšie vydané diela: Žalozpew na Smrt Jeho Svjatosťj Pápeža Gregora XVI. (1846); Marianská pobožnosť ku cti sedmobolestnej Panny a matky Božej Márie (1862, 1863, 1865); Ježiš Kristus opravdivý Syn Boha živého (1865); Ozvena v čas slavného uvedenia do Fary Teplanskej... Pána Jána Nep. Nemčáka, Bývalého farára Dolňo-Súčanského, Dôverníka Slovenského, dňa 21-ho Februára 1865 (1865); Zjawenie Matky Božej w mestečku Lourdes (1879, 1881, 1882).

Pramene:

Bagin, A.: Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín. Portréty kňazov - buditeľov. Bratislava-Trnava 1980, s. 119-121; Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s. 546-547; Gašparec, I.: Život a dielo Štefana Závodníka. Duchovný pastier, r. 35, 1958, č. 8, s. 167-168; Kapitulský, H.: Kázeň Štefana Závodníka na prvých celonárodných cyrilo-metodských slávnostiach 31. mája 1863 v Selciach. Na 135. výročie slávností a 185. výročie narodenia Š. Závodníka. Duchovný pastier, r. 79, 1998, č. 5, s. 226-231 a č. 6, s. 276-279; Rašovec, V.: Život a dielo Štefana Závodníka. Rkp.. dizertačná práca. Bratislava 1971; Rašovec, V.: Kňazský profil Štefana Závodníka. Duchovný pastier, r. 46, 1971, č. 10, s. 463-465; Rašovec, V.: K 100. výročiu smrti Štefana Závodníka. Duchovný pastier, r. 66, 1985, č. 2, s. 49-51; Rašovec, V.: Štefan Závodník, veľký ctiteľ sv. Cyrila a Metoda. Duchovný pastier, r. 66, 1985, č. 4. s. 177-179; Sedlák, P.: Hnutie spolkov striezlivosti na Slovensku v rokoch 1844-1874. Prešov 1998; Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994, s. 417-418; Vavrovič, J.: Svetlá minulosti. Trnava 1994, s. 96-101; Rizner, Ľ. V.: Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900 VI. Martin 1934, s. 186-189; Hohoš, V.: Štefan Závodník. Život a dielo. Martin - Trnava 1991, 21 s.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Divina 1836 - - 1841 - - Závodník, Štefan kaplán
Divina 1841 - - 1850 - - Závodník, Štefan farár počas nepr. zastupoval kaplán
1848 - - 1850 - - Závodník, Štefan odišiel do cudziny
Pružina 1850 - - 1885 - - Závodník, Štefan farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
569948Závodník, ŠtefanŠkola Dedinská, alebo spuosob lahkjeho uweďeňja Skuol Dedinských1846
917703Závodník, ŠtefanZalozpew na Smrt Jeho Svjatosťi Pápeža Gregora XVI1846
917696Závodník, ŠtefanSlávohrob1846-1885?
917697Závodník, ŠtefanHladomor1846-1885?
917698Závodník, ŠtefanHojnoslav1846-1885?
917699Závodník, ŠtefanSkultéty1846-1885?
917700Závodník, ŠtefanHlas pastírskí1847
917704Závodník, ŠtefanMarianská pobožnosť ku cti sedmobolestnej Panny a matky Božej Márie1862
917705Závodník, ŠtefanMarianská pobožnosť ku cti sedmobolestnej Panny a matky Božej Márie1863
570442Závodník, ŠtefanHlas Pastiersky1865
570700Závodník, ŠtefanJežiš Kristus opravdivý Syn Boha živého1865
917706Závodník, ŠtefanMarianská pobožnosť ku cti sedmobolestnej Panny a matky Božej Márie1865
917708Závodník, ŠtefanOzvena v čas slavného uvedenia do Fary Teplanskej... Pána Jána Nep. Nemčáka, Bývalého farára Dolňo-Súčanského, Dôverníka Slovenského, dňa 21-ho Februára 18651865
917702Závodník, ŠtefanVčelár na Slovensku1871
917709Závodník, ŠtefanZjavenie Matky Božej v mestečku Lourdes1879
917710Závodník, ŠtefanZjavenie Matky Božej v mestečku Lourdes1881
917711Závodník, ŠtefanZjavenie Matky Božej v mestečku Lourdes1882
556589Závodník, ŠtefanRadostný ples, ktorý s najhbšou úctou na javo dáva ľud slovenský biskupstva Nitranského1884

Príspevky v knihách iných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
721120Hodža, Michal MiloslavKrátka mluvnica slovenská1852
1036180Maločaj, Jozef (1817-1875)Druhotiny knazské Martina Czingell. 1862

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
39719Poklady kazateľského rečníctva1848-185110d Štefana Závodníka, farára velko-divinského. Kàzeň o katolických kostoloch a ucte jejich.
45503Cyrill a Method185023Štěpan Závodník, Farár Welko-Diwinský. Uprimné slowo
44273Cyrill a Method18508Štefan Závodník. List
39899Katolícke noviny18528W Trenčíne dňa 1 – ho januára 1852. Štefan Záwodník. Gustaw Ostrolucký. Rozličnosti.
43937Katolícke noviny185221Št. Závodník Pieseň braterstwa Mariánského,
43952Katolícke noviny185222Štefan Závodník Zwláštny sen
46101Katolícke noviny185343Št. Záwodník. Príklady lásky k bližnemu w nešťästí.
46126Katolícke noviny185344Štefan Záwodník. Príklady lásky k blížnemu w nešťästí.
46110Katolícke noviny185345Štefan Záwodník. Príklady lásky k blížnemu w nešťästí.
46185Katolícke noviny185529Štefan Záwodník. Opátstwo Skalka
50596Katolícke noviny185813Štěfan Závodník, farár pružinský. Návěštie.
50629Katolícke noviny185836Štěfan Závodník Báseň
45405Cyrill a Method čili Katolícke Noviny186251Jura Slota a Štefan Závodník Zveste redakcie „Slovenského národného učiteľa“
42696Cyrill a Method186511Štefan Závodník Z Pružiny.
42786Cyrill a Method186530Štefan Závodnik Drahí Bratia v Kristu a Národe!
42631Cyrill a Method18658Štefan Závodník, farár a dekan. Vestník cirkevný

Články o ňom

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
1806Hlasy z Ríma19803Mons. Jozef Vavrovič. Zriekam sa všetkých pálenných nápojov...