logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovUrbanec, Bartolomej

Tituly:

Mons., ThDr., trpiteľ za vieru, špirituál kňazského seminára

Životopisné dáta:

* 17. augusta 1937, Lipovce, okr. Prešov

Životopis:

Štúdium na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Trebišove ukončil maturitou v r. 1956. Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 1. júla 1962 vysvätený za kňaza.
Bol kaplánom v Trebišove, v r. 1963 nastúpil na základnú vojenskú službu. Po návrate bol kaplánom v Michalovciach, v rokoch 1966-1971 vo farnosti Košice-Dóm sv. Alžbety. V roku 1971 bol administrátorom v Cejkove, potom v rokoch 1972-1980 bol mimo pastorácie, pracoval ako vodič a laborant. V r. 1980 bol kaplánom v Stropkove, v r. 1981 v Bardejove. Od r. 1982 spravoval farnosť Senné v michalovskom okrese. V r. 1990 začal pôsobiť v Spišskej Kapitule ako špirituál kňazského seminára, odborný asistent špirituality na Teologickom inštitúte CMBF UK. Zároveň bol členom Presbyterskej rady a zboru konzultorov. V rokoch 1993-1995 študoval na PAT v Krakove. V r. 1995 bol dekanom-farárom v Humennom. V rokoch 1996–2002 pôsobil ako odborný asistent na Teologickom inštitúte CMBF UK v Košiciach. Od r. 2004 je správcom farnosti Košice–Juh, od r. 2005 sudcom Metropolitného tribunálu.
Je autorom meditatívnych diel.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 108; V mene Božom. Pamätnica k výročiu kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka. Spišská Kapitula 2000, s. 62; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. Košice 2006, s. 221.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trebišov 1962 - - 1965 - - Urbanec, Bartolomej kaplán voj.zákl. sl.
Michalovce 1965 - - 1966 - - Urbanec, Bartolomej kaplán
Košice-katedrála 1966 - - 1971 - - Urbanec, Bartolomej kaplán
Cejkov 1971 - - 1972 - - Urbanec, Bartolomej správca farnosti
v Lipovciach 1972 - - - - - Urbanec, Bartolomej mimo pastorácie
Stropkov 1980 - - 1981 - - Urbanec, Bartolomej kaplán
Bardejov 1981 - - 1982 - - Urbanec, Bartolomej kaplán
Senné 1982 - - 1990 - - Urbanec, Bartolomej administrátor
SpišskáKapitula 1990 - - 1995 - - Urbanec, Bartolomej špirituál
Humenné 1995 - - 1996-2002 - - Urbanec, Bartolomej farár
na TI CMBF UK Košice 1996 - - 2002 - - Urbanec, Bartolomej odborný asistent
Košice - Juh 2004 - - - - - Urbanec, Bartolomej farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
714100Urbanec, BartolomejIdeál kresťanskej dokonalosti u svätého Augustína v knihe2001
714175Urbanec, BartolomejStrom života na freske v Žehre a jeho význam vo svetle biblickej teológie. 2001
1049558Urbanec, BartolomejKrásny život a mladosť2005