logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovUhrin Jozef, ThDr.

Iné mená:

pôv. UHRÍNYI, Uhrin, Jozef

Tituly:

teológ, vysokoškolský pedagóg, redaktor a náboženský publicista

Životopisné dáta:

* 25. augusta 1913, Dolné Krškany, dnes súčasť Nitry – † 29. augusta 1983, Bratislava, poch. v rodisku

Životopis:

Pochádzal z remeselníckej rodiny. V rokoch 1924-1932 študoval gymnázium v Nitre a v Banskej Bystrici, v rokoch 1932-1937 teológiu v Banskej Bystrici. Za kňaza bol vysvätený 24. októbra 1937.
Potom pôsobil ako kaplán v Brezne do r. 1939, do r. 1942 v Banskej Bystrici, v rokoch 1942-1945 ako farár v Brezne. V tom čase bol aj prependátom Banskobystrickej sídelnej kapituly. Vzhľadom na svoju národnú nevyhranenosť a sympatie s čechoslovakizmom postupoval po r.1945 v kariére rýchlo. Ešte v tom roku sa stal profesorom-suplentom na teologickej fakulte v Banskej Bystrici; po získaní doktorátu v r. 1950 dekanom tejto fakulty (1951) a sudcom olomouckého tribunálu (1954). V r. 1958 prišiel ako docent na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave, stal sa správcom Kostola sv. Ladislava (1958-1968), popritom prijal ešte hodnosť banskobystrického arcidekana.
V r. 1968 pre svoju neslávnu činnosť v proštátnom Mierovom hnutí katolíckeho duchovenstva vo funkcii šéfredaktora Katolíckych novín v rokoch 1965-1967 musel z Bratislavy odísť; dostal miesto správcu farnosti v Lapáši pri Nitre. No v r. 1970 ho znovu povolali už ako profesora prednášať porovnávaciu dogmatiku na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave. Tu bol v rokoch 1972-1976 prodekanom a znovu správcom Kostola sv. Ladislava. V r. 1973 ho vymenovali za čestného banskobystrického kanonika. V r. 1977 sa stal vedúcim katedry dogmatickej a morálnej teológie a napokon prispením ministerstva kultúry dekanom fakulty (1978-1979, 1979-1980). V rokoch 1976-1983 zastával funkciu šéfredaktora Duchovného pastiera. Bol aktívne činný v Pacem in terris.
Publikoval mnoho úvah a teologických štúdií najmä v Katolíckych novinách a Duchovnom pastierovi. V teológii sa špecializoval na problematiku islamu (komparácie s kresťanstvom).
Jeho významnejšie práce: Theologia dogmatica specialis 1. et 2. Scriptum ad usum auditorum (Špeciálna dogmatika. Skriptum pre vlastných poslucháčov, Bratislava 1960, 2. vyd. 1966); Poslanie Ducha Svätého v našom kňazskom živote (Duchovný pastier, r. 48, 1973, č. 8); Prednášky zo špeciálnej dogmatiky 2 - O milosti Božej. Eschatológia. O sviatostiach (Bratislava 1975).

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 50; Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936-1986. Bratislava - Trnava 1986, s. 104-105; Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994, s. 160; Vzácne životné jubileum. Katolícke noviny, r. 98, 1983, č. 26.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Brezno 1937 okt. 24. 1939 - - Uhrin Jozef, ThDr. kaplán
Banská Bystrica 1939 - - 1942 - - Uhrin Jozef, ThDr. kaplán prebendát Sídelnej kapituly
Brezno 1942 - - 1945 - - Uhrin Jozef, ThDr. farár 1943 skúška prof. náb.
Banská Bystrica 1945 - - 1954 - - Uhrin Jozef, ThDr. supl. prof. Vysoká škola bohosl., 1950 ThDr., 1951 školský dekan
Olomouc 1954 - - 1958 - - Uhrin Jozef, ThDr. sudca tribunálu III. inšt.
Bratislava 1958 - - 1968 - - Uhrin Jozef, ThDr. docent CMBF správca kost. sv. Ladislava, 1966 arcidekan, 1967 šéfredaktor Kat. novín
Veľký Lapáš 1968 - - 1970 - - Uhrin Jozef, ThDr. správca farnosti
Bratislava 1970 - - 1972 - - Uhrin Jozef, ThDr. profesor CMBF
Bratislava 1972 - - 1977 - - Uhrin Jozef, ThDr. prodekan CMBF rektor kostola sv. Ladislava, 1973 č. kanonik banskobystrický
Bratislava 1977 - - 1978 - - Uhrin Jozef, ThDr. vedúci dogmaticko-morálnej katedry CMBF
Bratislava 1978 - - +1983 aug. 29. Uhrin Jozef, ThDr. dekan CMBF 1976-1983 šéfredaktor Duchovného pastiera


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1020857Uhrin Jozef, ThDr.Katolícka reformácia v Brezne do jozefinizmu1950
479535Uhrin Jozef, ThDr.Theologia dogmatica specialis 1 et 21960
479536Uhrin Jozef, ThDr.Theologia dogmatica specialis 1 et 21966
875661Uhrin Jozef, ThDr.Zrovnávacia vierouka s náukou islamu1970
477005Uhrin Jozef, ThDr.Prednášky zo špeciálnej dogmatiky 21975
401156Uhrin Jozef, ThDr.Prednášky z porovnávacej dogmatiky1979
479450Uhrin Jozef, ThDr.Prednášky zo špeciálnej dogmatiky. 2. (O milosti božej, Eschatológia, O sviatostiach)1981
444143Uhrin Jozef, ThDr.Prednášky zo špeciálnej dogmatiky 21989

Šefredaktor periodika

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1024732Uhrin Jozef, ThDr.Duchovný pastier r. 58, č. 1-10, 19771977
476354Uhrin Jozef, ThDr.Duchovný pastier r. 59, č. 1-10, 19781978
476353Uhrin Jozef, ThDr.Duchovný pastier r. 60, č. 1-10, 19791979
476350Uhrin Jozef, ThDr.Duchovný pastier r. 61, č. 1-10, 19801980
476351Uhrin Jozef, ThDr.Duchovný pastier r. 62, č. 1-10, 19811981
476349Uhrin Jozef, ThDr.Duchovný pastier r. 63, č. 1-10, 19821982