logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠoka, Silvester

Iné mená:

rehoľné meno Eugen do r. 1946

Tituly:

univerzitný profesor, filozof, prekladateľ, publicista

Životopisné dáta:

* 1. januára 1917, Šulekovo, dnes súčasť Hlohovca – † 14. októbra 2006, Beckov, poch. v Šulekove

Životopis:

Gymnázium navštevoval v Trnave a v Malackách, kde v r. 1937 zmaturoval. Vstúpil do rehole františkánov, kde prijal rehoľné meno Eugen, a po štúdiu teológie na bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 15. júna 1941 vysvätený za kňaza.
Ako kaplán pôsobil v rokoch 1941-1943 v Malackách, v rokoch 1943-1946 v Kremnici. Počas pastorácie v Kremnici v ňom zosilnela po pastoračnej činnosti, čo ho viedlo k tomu, že v r. 1946 vystúpil z rehole a bol inkardinovaný do Trnavskej apoštolskej administratúry. V rokoch 1946-1949 bol kaplánom v Topoľčanoch a v rokoch 1949-1951 v Bratislave-Novom Meste. V r. 1944 získal doktorát teológie. Potom v rokoch 1945-1946 prednášal na františkánskom teologickom učilišti v Žiline. V rokoch 1951-1955 bol správcom farnosti v Hrnčiarovciach, v rokoch 1955-1959 v Slovenskom Grobe, v rokoch 1959-1962 v Pezinku, v r. 1958 sa stal okresným dekanom. V rokoch 1962-1964 bol správcom farnosti v Myjave, v rokoch 1964-1971 v Starom Tekove, v rokoch 1971-1973 v Bratislave-Lamači, v r. 1974 cirkevným sudcom. V r. 1968 ho vymenovali za docenta a v r. 1974 za profesora kresťanskej filozofie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Tu od r. 1976 zastával funkciu vedúceho Katedry filozofie a fundamentálnej teológie a v rokoch 1976-1978 a 1990-1991 bol dekanom fakulty. V tejto funkcii ho schválila a potvrdila príslušná kongregácia v Ríme v r. 1990. Po ukončení pedagogickej činnosti na CMBF odišiel v r. 1995 na odpočinok do Charitného domu v Pezinku. Keď bol tento charitný dom zrušený, presťahoval sa v r. 2004 k sestre do Topoľčian a keď sa mu zdravotný stav zhoršil, odišiel do Charitného domu v Beckove, kde aj zomrel. Pochovaný je v rodnom Šulekove.
V pedagogickej, literárnej a publicistickej činnosti sa usiloval sledovať a objektívne interpretovať ideové smery v umení, vývojové tendencie v kultúre i myšlienkové prúdy v našom storočí; tieto potom konfrontoval s koncepciami starovekej, orientálnej, antickej gréckej, rímskej i stredovekej scholastickej filozofie, pričom dbal na zachovávanie spoločenských a etických hodnôt. Pridŕžal sa realizmu, ktorý vyúsťoval do triezveho kresťanského optimizmu. Pracoval na prekladaní klasických latinských a gréckych termínov do slovenského jazyka.
Odbornými článkami, úvahami a kázňami prispieval do periodík Duchovný pastier, Duchovní pastýř, Františkánsky obzor, Katolícke noviny, Kultúra, Naša mládež, Nový svet, Pútnik svätovojtešský, Rozvoj, Serafínsky svet, Slovenská liga, Svojeť, Ľudová politika, Mosty, Smena na nedeľu, Blumentál, Svätá rodina, Slovenské pohľady, Filozofia, Naša univerzita. Sústavne pracoval v redakčných radách Katolíckych novín a Duchovného pastiera.
Prekladal z francúzštiny, nemčiny a maďarčiny. V rokoch 1939-1944 spolupracoval so Slovenským rozhlasom. Preložil a pre rozhlasové vysielanie zdramatizoval: P. Bourget: Zmysel smrti, F. R. Chateaubriand: Atala, J. A. Daisenberg: Pašiové hry v Oberammergau, G. E. Lessing: Emilia Galotti, Márai Sándor: Kaland, Honoré de Balzac: Goriot. Pravidelne spolupracoval s redakciou náboženského vysielania Slovenského rozhlasu.
Z francúzštiny preložil: F. R. Chateaubriand: Atala (1943).
Bol zostavovateľom a spoluatorom Malého teologického lexikónu (Bratislava 1977) a spoluautorom diela Malá antológia z diel filozofov II (spoluautor, Bratislava 1998).

Pramene:

Comenius University Bratislava Guide to Research Activites. Bratislava 1991, s. 202; Bagin, A. (red.): Facultas Theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936-1986. Bratislava - Trnava 1986, s. 102-103; ed: K vzácnemu životnému jubileu. Katolícke noviny, r. 101, 1986, č. 51-52, s. 4; Krovina, M.: Jubilujúca CMB fakulta v Bratislave. Duchovný pastier, r. 51, 1976, č. 8, s. 396-402; Schematismus venerabilis cleri Administrationis Apostolicae Tyrnaviensis. Trnava 1948, s. 381; Schematizmus slovenských katolíckych diecéz. Bratislava - Trnava 1971, s. 356; Schematizmus slovenských katolíckych diecéz. Bratislava - Trnava 1978, s. 151; Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1993. Trnava 1993, s. 322; Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1995. Trnava 1995, s. 325-326; Schematizmus Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy 2000. Trnava 2000, s. 365.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Malacky 1941 jún 15. 1943 - - Šoka, Silvester kaplán
Banská Bystrica 1943 - - 1946 - - Šoka, Silvester kaplán 1944 ThDr., 1945 lektor teológie
Topoľčany 1946 - - 1949 - - Šoka, Silvester kaplán
Bratislava - Nové Mesto 1949 - - 1951 - - Šoka, Silvester kaplán
Hrnčiarovce nad Parnou 1951 - - 1955 - - Šoka, Silvester správca farnosti
Slovenský Grob 1955 - - 1959 - - Šoka, Silvester správca farnosti
Pezinok 1959 - - 1962 - - Šoka, Silvester správca farnosti okr. dekan
Myjava 1962 - - 1964 - - Šoka, Silvester správca farnosti
Starý Tekov 1964 - - 1971 - - Šoka, Silvester správca farnosti 1968 vymenovanie za docenta
Lamač 1971 - - 1974 - - Šoka, Silvester správca farnosti 1974 cirk. sudca
Bratislava 1974 - - 1976 - - Šoka, Silvester profesor CMBF
Bratislava 1976 - - 1995 - - Šoka, Silvester vedúci Katedry a dekan CMBF
Pezinok 1995 - - 2004 - - Šoka, Silvester dôchodok charitný domov
Topoľčany 2004 - - 2004 po - Šoka, Silvester dôchodok
Beckov 2004 po - +2006 október 14. Šoka, Silvester dôchodok charitný domov


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1020167Šoka, SilvesterPatriarcha z Assisi 1944
1020168Šoka, SilvesterNad priepasťou1944
1020169Šoka, SilvesterPrirodzený zákon a idea štátu1944
1020170Šoka, SilvesterÚvod do dejín filozofie. Starovek1975
1042195Šoka, SilvesterÚvod do dejín filozofie. Stredovek1975
1020171Šoka, SilvesterÚvod do dejín filozofie1976
1020172Šoka, SilvesterStručný úvod do dejín filozofie. Novovek1976
476026Šoka, SilvesterÚvod do filozofie. Logika1977
479452Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie. Psychológia.1978
1020174Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie. Etika1979
1020175Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie. Kozmológia1979
475989Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie. Prirodzená teológia1979
875663Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie. Ontológia. Kritika.1980
430206Šoka, SilvesterÚvod do dejín filozofie1981
425929Šoka, SilvesterÚvod do dejín filozofie1983
1020173Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie. Psychológia.1984
431202Šoka, SilvesterStručný úvod do dejín filozofie1984
476003Šoka, SilvesterPsychológia1984
479385Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie. Etika.1985
479451Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie. Prirodzená teológia.1985
479469Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie. Logika.1985
479367Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie. Kozmológia.1986
479446Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie. Ontológia. Kritika.1986
442756Šoka, SilvesterÚvod do dejín filozofie1988
479368Šoka, SilvesterStručný úvod do dejín filozofie. Novovek.1989
435698Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie. Psychológia - etika1989
878142Šoka, SilvesterÚvod do dejín filozofie. Starovek1992
878143Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie. Etika1992
878144Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie. Logika1992
878145Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie. Psychológia1992
878176Šoka, SilvesterÚvod do dejín filozofie. Stredovek1992
451208Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie1993
451212Šoka, SilvesterÚvod do dejín filozofie1993
462005Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie1994

Príspevky v knihách iných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
435498Višňovský, MikulášMalý teologický lexikon1977