logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠčasný, Jozef

Iné mená:

Scsaszny Josephus

Tituly:

mecén, organizátor slovenského národného hnutia

Životopisné dáta:

* 10. apríla 1813, Borský Svätý Peter, dnes súčasť Borského Mikuláša, okr. Senica – † 1. decembra 1889, Bratislava

Životopis:

Pochádzal z rodiny notára, stredoškolské gymnaziálne štúdiá absolvoval v Ostrihome a Nitre, teológiu vyštudoval na Peštianskej univerzite. Za kňaza bol vysvätený 15. apríla 1836.
Ako kaplán pôsobil v Drietome, Uhrovci a v Nitre, ako farár v Dražovciach pri Nitre, najdlhšie v Močenku. Znechutený bojmi s maďarónskymi šovinistami a s podlomeným zdravím sa vzdal farnosti a až do smrti žil na dôchodku v Bratislave. V čase uhrovského kaplánskeho pobytu sa zoznámil s Ľudovítom Štúrom a jeho starším bratom Karolom, prostredníctvom nich sa zapojil do mladoslovenského hnutia. Mal aj slovenské prímeno Borislav - podľa hrdinskej postavy Hollého eposu Svätopluk). Stal sa významným reprezentantom katolíckeho duchovenstva v národných zjednocovacích snahách s romantickou evanjelickou inteligenciou, bol signatárom podpisovej akcie za povolenie Štúrových Slovenských národných novín. Zo strany katolíckej inteligencie patril medzi prvých podporovateľov spolku Tatrín - predobrazu budúcej Matice slovenskej, stal sa členom jeho výboru i pravopisnej komisie. Cez spolok Tatrín sa významne zaslúžil o zjednotenie slovenskej inteligencie na štúrovskej spisovnej slovenčine. Ako člen výboru získal dôležité postavenie ako spoluzakladateľ Prvého ústredného spolku zakladateľov spolkov miernosti v Uhorsku na fare J. Holčeka vo Veselom v r. 1847 po pamätnom rokovaní Tatrína v Čachticiach, na ktorom sa taktiež zúčastnil. Horlivo propagoval jednotlivé pobočky spolkov miernosti a o ich význame písal aj články do Slovenských národných novín a Orla tatranského. Hoci okrem publikovania článkov literárnu činnosť nerozvíjal, talent mu zrejme nechýbal, ako naznačuje óda Jána Hollého Na Jozefa Sčasného. Ako obdivovateľ svojho vzácneho spolurodáka a priateľa inicioval po skončení revolúcie 1848-1849 (a Hollého smrti) v slovenskej verejnosti otázku postavenia pomníka Jánovi Hollému a celonárodnej zbierky naň článkom Prevolanie k národu slovenskému (Slovenské noviny, 16. 4. 1850); z výnosu tejto prvej celonárodnej zbierky vznikol Hollého pomník, ktorý odhalili v r. 1854 na Dobrej Vode. Aj po tejto úspešnej akcii podporoval národné hnutie a prispieval na vydávanie slovenských kníh. Stal sa členom výboru Matice slovenskej (založenej r. 1863), od vzniku Spolku sv. Vojtecha (1870) sústavne podporoval jeho činnosť (daroval mu aj podstatnú časť svojej bohatej knižnice). Najväčšie uznanie ako mecén však získal venovaním 10 000 zlatých na slovenský preklad Biblie (do súvekej jazykovej normy, prekladateľom bol F. V. Sasinek) - za tento národný čin mu vzdali básnický hold P. O. Hviezdoslav (Mecenášovi) a S. H. Vajanský (Jozefovi Sčasnému). Pri príležitosti osláv 100. výročia narodenia Jána Hollého v Borskom Mikuláši r. 1885, už ako dekan na dôchodku v Bratislave, venoval 50 zlatých na vyhotovenie pamätnej dosky, ktorá sa doteraz nachádza na Hollého rodnom dome; na vlastné náklady vydal k tejto storočnici monografiu Ignáca Kaviaka (Slaničana) o Hollého živote a diele.
V r. 1850 vyšla tlačou v Nitre Prihodná Reč pri Obnoweňú sto ročnéj Památki Státui Bl. Panni Marie Roku 1750. w. Zámku Nitránském wistawenéj, držaná dňa 7. Ćerwenca r. 1850.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1869; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 1313-1314; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dražovce 1846 - - 1850 - - Ščasný, Jozef farár
Močenok 1850 máj 27. 1868 sept. 1. Ščasný, Jozef farár


Stručná bibliografia:

Príspevky v knihách

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943065Kaviak, IgnácRozpomienka na J. Hollého, jeho život a účinkovanie1885

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
51888Katolícke noviny185011Jozef Ščasný O obráťeňú Slowákow. (Záwírka.)
51798Katolícke noviny18504Jozef Ščasný Príklad wíri.
41000Poklady kazateľského rečníctva1852-19536Jozef Ščasný Reč