logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠalát, Anton

Iné mená:

Používal pseudonymy Podbučinský, Pohrončan, Zvolenčan, Tichý Slovák, Frčka, Orol, Syn ľudu, Pracujúci proletár a iniciály A. Š., -aš-.

Tituly:

politik, publicista, redaktor, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 12. júna 1892, Necpaly, okr. Prievidza – † 17. septembra 1944, Sliač-Hájniky, okr. Zvolen

Životopis:

Ľudovú školu navštevoval v Prievidzi. V rokoch 1904-1908 študoval na tamojšom piaristickom gymnáziu, v rokoch 1908-1912 na gymnáziu v Banskej Bystrici, kde od r. 1912 študoval aj teológiu. Dňa 12. júna 1916 ho vysvätili za kňaza.
Počas štúdia teológie naňho vplýval profesor Arnold Bobok, navštevoval jeho kurzy slovenčiny a písal do slovenských novín. Po vysviacke pôsobil ako kaplán v Čiernom Balogu, Detve a Hájnikoch. Na jar 1918 ho preložili do Zvolena, kde sa stal známy usporiadaním kurzov slovenčiny. Po vzniku Československej republiky bol krátky čas prívržencom reformistického smeru Jednoty katolíckeho duchovenstva. V r. 1919 sa stal členom profesorského zboru na reálnom gymnáziu vo Zvolene, pôsobil tam ako profesor náboženstva. Patril k zástancom autonómie Slovenska. Preto sa politicky angažoval v Hlinkovej slovenskej ľudovej strane. V rokoch 1925-1944 bol jej okresným predsedom vo Zvolene. Súčasne ju zastupoval v mestskej rade a v mestskom zastupiteľstve. V parlamentných voľbách r. 1929 a r. 1935 ho zvolili za poslanca HSĽS do pražskej poslaneckej snemovne, kde pôsobil v zdravotnom, sociálnom, kultúrnom a rozpočtovom výbore. Bol zapisovateľom poslaneckého klubu HSĽS i zapisovateľom poslaneckej snemovne.
Zlom v jeho živote nastal v r. 1932 príchodom na faru v Sliači-Hájnikoch. Od základu zrekonštruoval kostol, faru a školu. V roku 1934 dal zhotoviť nové kostolné lavice, v roku 1935 inštalovali na zvonicu hromozvod, v roku 1936 dal kostol vydláždiť, v roku1938 dal vymaľovať Kaplnku sv. Hildegardy maliarom Jozefom Hanulom (1863-1944) a napokon v roku 1940 nainštalovali v kostole nový organ. Hájnická fara sa počas jeho pôsobenia stala strediskom významných schôdzok slovenských autonomistov; často sem prichádzal Andrej Hlinka a Jozef Tiso. Bol zapisovateľom na historickom žilinskom zhromaždení 5.-6. októbra 1938, kde došlo k vyhláseniu autonómie Slovenska. Po jej vyhlásení ho zvolili za poslanca snemu Slovenskej krajiny. Počas českého vojenského zákroku na Slovensku 9.-10.3.1939 ho internovali v Banskej Bystrici. Po vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939 sa stal poslancom Slovenského snemu, pôsobil v ňom ako podpredseda sociálneho a zdravotného výboru. Počas svojho politického pôsobenia sa zasadzoval za práva slovenského národa, presadzoval pomoc sociálne slabším obyvateľom Pohronia a bol známy nekompromisným odmietaním komunizmu. Intervenciami sa zaslúžil o otvorenie leteckej školy na Troch duboch v r. 1936.
Jeho aktivity sa sústreďovali aj na spolkovú činnosť. Pôsobil v Spolku sv. Vojtecha, Matici slovenskej, Spolku profesorov Slovákov, Orle, Katolíckom skaute, Dobrodeji, Jednote slovenských katolíckych žien. Bol predsedom správneho výboru Slovenskej kresťanskej záložne v Banskej Bystrici a predsedom kuratória Národohospodárskej župy stredoslovenskej.
Po vypuknutí ozbrojeného povstania v r. 1944 ho partizáni zaistili a na hájnickom moste cez Hron spolu s ďalšími desiatimi osobami zavraždili a hodili do rieky.
Písal beletristické, poučné a politické články do Slováka, Slovenskej pravdy, Našich novín, Hlasu slovenských železničiarov, Nášho priateľa, Štúrovho hlasu. Známe boli najmä jeho politické články Listy z Rudolfína. V kalendároch HSĽS uverejňoval veselé príhody z poľovníckeho života. V rokoch 1923-1928 vlastným nákladom vydal 35 zošitov humoresiek, čŕt, noveliek a rozprávok pod názvom Zábavník. V rokoch 1928-1944 pracoval ako administrátor diecézneho týždenníka Katolíckej akcie Náš priateľ a vlastným nákladom vydal 10 zväzkov knižnice Náš priateľ. V rokoch 1931-1938 bol členom redakčného kruhu mesačníka Obzor Národohospodárskej župy stredoslovenskej. Stal sa spoluzakladateľom a zodpovedným redaktorom regionálneho zvolenského týždenníka Štúrov hlas (1939-1944).
Bol autorom niekoľkých politických brožúr, zameraných proti komunistickému systému a ideológii: Slovenské obrázky (Zvolen 1927), Boľševická víchrica (Zvolen 1928), Obety boľševizmu (Zvolen 1929), Proti boľševizmu (Zvolen 1930), V Detve, Vodca na Javorine (Bratislava 1940). Napísal román Sklamaní hostia (Bratislava 1944) a zbierku krátkych próz Zábavné príhody (Bratislava 1942). Spolu s K. Kovandom napísal rozprávku pre bábkové divadlo Marcipánová chalúpka (1920).
Ako profesor náboženstva vytvoril niekoľko učebníc pre školy všetkých stupňov: Biblické dejiny pre stredné, meštianske, s vynechaním niektorých bodov a poznámok aj pre ľudové školy (Trnava 1920), Dejepis biblický pre meštianky a stredné školy (Trnava 1921, Ružomberok 1923 a 1926), Rímsko-katolícky katechizmus s výňatkami biblie pre nižšie triedy ľudových škôl (Trnava 1920).

Pramene:

Verejná správa, č. 1, 12. 6. 1942; Slovák, 14. 6. 1942, č. 133; Slovák, 26. 9. 1944; Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s. 463; Rašla, A.: Civilista v armáde. Bratislava 1967, s. 156-161; Slovenský biografický slovník V. Martin 1992, s. 429; Oravcová, O.: Spomienky na hájnickú faru od r. 1933 do r. 1944. Hlas Slováka, 1992, č. 16-17, s. 11., Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 36.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Čierny Balog 1916 - - 1917 - - Šalát, Anton kaplán
Detva 1917 - - 1919 - - Šalát, Anton kaplán
Zvolen 1919 - - 1932 - - Šalát, Anton kaplán profesor gymn., 1929 poslanec N.z. Praha
Sliač 1932 - - +1944 sept. 17. Šalát, Anton správca farnosti 1935 poslanec N.z. Praha, 1939 poslanec Sloven. snemu


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
904451Šalát, AntonRímsko-katolícky katechizmus s výňatkami Biblie1920
1049242Šalát, AntonBiblické dejiny pre stredné a mešťanské, s vynechaním niektorých bodov a poznámok aj pre ľudové školy1920
904426Šalát, AntonDejepis biblický pre meštianky a stredné školy1921
1058499Šalát, AntonHumoresky a historky1923
904427Šalát, AntonDejepis biblický pre meštianske a stredné školy1923
733747Šalát, AntonDejepis biblický1924
1058500Šalát, AntonHumoresky, básne a historky1924
904433Šalát, AntonHumoresky , básne a historky1924
904428Šalát, AntonDejepis biblický pre meštianske a stredné školy1926
904452Šalát, AntonSlovenské obrázky1927
904425Šalát, AntonBolševícka víchrica1928
904448Šalát, AntonKytka humoresiek1929
904449Šalát, AntonObety bolševizmu1929
904450Šalát, AntonProti bolševizmu1930
402910Šalát, AntonZábavné príhody1942
945271Šalát, AntonSklamaní hostia1944