logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRešetka, Michal

Iné mená:

Ressetka Michael

Tituly:

zberateľ staršej literatúry a editor. Používal značku M.R.D.K

Životopisné dáta:

* 2. septembra 1794, Bobot, okr. Trenčín – † 9. mája 1854, Horná Súča, okr. Trenčín

Životopis:

Pochádzal z roľníckej rodiny, stredoškolské gymnaziálne štúdiá absolvoval v Trenčíne, bohoslovie v Nitre, v r. 1817 ho vysvätili za kňaza.
Ako kaplán pôsobil v Rajci a v Dubnici nad Váhom, od r. 1834 bol farárom v Hornej Súči. Blízky kultúrny spolupracovník kanonika Jura Palkoviča; vyše tridsať rokov života venoval zhromažďovaniu slovenskej i cudzojazyčnej rukopisnej aj tlačenej literatúry; do slovenskej časti svojej bohatej knižnice získal vzácne rukopisy P. Benického, M. Augustiniho, H. Gavloviča atď. Slovenské (vyše 1000-zväzkové) a cudzojazyčné fondy svojej knižnice poskytoval širokej čitateľskej verejnosti.
Rukopisné a tlačené slovenské diela z jeho knižnice sa stali podkladom pre Chrástkovo dielo Dejiny reči a literatúry slovenskej a boli cenným literárnohistorickým materiálom i pre Hurbanovu prácu Slovensko a jeho život literárny. Po založení Matice slovenskej sa Rešetkova knižnica stala jej majetkom. Okrem zberateľskej činnosti sa vyznamenal výrazným edičným činom - z rukopisu vydal jedno zo základných diel našej staršej literatúry, Gavlovičovu Valaskú školu mravov stodolu (1830-1831), s finančnou podporou J. Palkoviča; i keď do diela urobil viaceré zásahy porušujúce jeho kompaktnosť a jazykové úpravy v prospech bernolákovčiny, upozornením na toto dôležité dielo vykonal záslužný čin pre dejiny slovenskej spisby. Ďalším jeho závažným vydavateľským podujatím bolo dvojzväzkové vydanie (opäť v spolupráci s Jurom Palkovičom a jeho nákladom) Kázní prihodnich od rozličnich ňekdi kazatelov v jaziku slovenském povedaních a na svetlo vidaních (1831, 1834). Tlačou vyšli aj jeho vlastné príležitostné kázne (1832, 1836, 1839). Svojou zberateľskou aktivitou umožnil vytváranie literárnohistorického obrazu slovenskej literatúry pred bibliografom Ľ. V. Riznerom.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. ;+1150-1151.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dubnica nad Váhom 1822 - - - - - Rešetka, Michal kaplán
Horná Súča 1834 - - +1854 Máj 9 Rešetka, Michal farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1041628Rešetka, MichalJežišek krásní príklad dobrich détek 1830
1029564Rešetka, MichalKázne prihodné od rozličních četbi kazatelow w jaziku slowenském powedané I. zväzok1831
1041625Rešetka, MichalPríležitostné kázne 11832
1041624Rešetka, MichalKázne prihodné od rozličních četbi kazatelow w jaziku slowenském powedané II. zväzok1834
1041626Rešetka, MichalPríležitostné kázne 21836
1041627Rešetka, MichalPríležitostné kázne 31839
1041629Rešetka, MichalVyklad nedelnich Evanjelii v kratkych pre lud obecný... 11851
1041630Rešetka, MichalVyklad nedelnich Evanjelii v kratkych pre lud obecný... 21852
1041631Rešetka, MichalWylewy srdca ludu slowenského 1852

Príspevky v knihách

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
571057Gavlovič, Hugolín Martin, OFMWalaská škola mrawow stodola1830
571058Gavlovič, Hugolín Martin, OFMWalaská škola mrawow stodola1831

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
39692Poklady kazateľského rečníctva1848-185110d M. R. far. h. suč. Kázeň o milosťach P.Marii od Boha udelených
39704Poklady kazateľského rečníctva1848-185110d M. R. far. h. suč. Kázeň o povolaní do pravéj kresťansko-katolickéj viery.
39957Poklady kazateľského rečníctva1848-18512Od M. R. far. h. suč. Kázeň o cirkevných próvodoch (processiách).
40046Poklady kazateľského rečníctva1848-18513Od velebn. p. Michala Rešetky, faráře horno-sučanského. Kázeň. Jak velký byl sv.Jakub ve svých cnostech na zemi,a jak mocný jest on v orodování v nebi.
40103Poklady kazateľského rečníctva1848-18514Od velebého.p.Michala Rešetký,faráré horno-sučanského Řeč:o zákonmím navštívení biskupském.
45438Cyrill a Method185019Michal Rešetka, farár Horňo-Súčanský. O Slowě Božím.
45432Cyrill a Method185020Michal Rešetka O Slowě Božím
44307Cyrill a Method185216Michal Rešetka. O viere.
44659Cyrill a Method185218Michal Rešetka. O potrebe dobrých skutkov.
44645Cyrill a Method185220Michal Rešetka. O troch nedostatkoch
39816Katolícke noviny18521Ze slow.knih.Rešetkowej. K nowému roku
40919Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Michal Rešetka Reč