logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovOnderko, Štefan

Tituly:

kapitulný vikár

Životopisné dáta:

* 22. januára 1916, Humenné – † 6. júla 2006, Košice

Životopis:

Pochádzal z rodiny železničiara, mal osem súrodencov. Študoval na gymnáziu v Michalovciach, kde v r. 1934 zmaturoval. Teológiu začal študovať v Košiciach. V r. 1938, po pripadnutí mesta Maďarsku, odišiel z košického seminára a teologické štúdiá dokončil v Spišskej Kapitule. Za kňaza ho vysvätili 29. júna 1939. Potom pôsobil ako kaplán v Ražňanoch, Terni a v obci Svinia. V r. 1940 ho vymenovali za kaplána do Lenartova, kde pôsobil trinásť rokov. Nacvičoval tam ochotnícke divadelné predstavenia, zaslúžil sa o otvorenie kina. V r. 1949 odmietol štátnou mocou podporovanú schizmatickú katolícku akciu. O krátky čas sa pridal ku skupine tzv. vlasteneckých kňazov. Aktívne sa zapojil do činnosti prorežimistického Mierového hnutia katolíckych duchovných. Pracoval ako člen jeho celoštátneho ústredného výboru a predseda diecézneho mierového výboru. Rovnako aktívne sa angažoval v hnutí Obrancov mieru. Od r. 1950 propagoval socializáciu dediny. V r. 1953 ho vymenovali za správcu farnosti v Bardejove a okresného dekana. Dňa 15. januára 1954 ho košický biskup J. Čársky vymenoval za generálneho vikára. Po vymenovaní za správcu farnosti Košice-Dóm sv. Alžbety sa natrvalo presťahoval do Košíc. Po smrti biskupa J. Čárskeho ho 15. marca 1962 kapitula pod nátlakom štátnych a straníckych orgánov zvolila za košického kapitulného vikára. Košickú diecézu, kde nebol obsadený biskupský stolec, viedol prakticky až do r. 1990. Pracoval aj ako člen Správneho výboru Spolku sv. Vojtecha a člen kuratória Ústrednej charity. Od r. 1967 vystupoval na kňazských poradách za uvoľnenie náboženského života. V 70tych a 80tych rokoch sa angažoval v združení Pacem in terris podporovanom štátnou mocou. V rokoch 1972-1973 bol predsedom Zboru ordinárov Slovenska. Patril k zakladateľom všenáboženského výboru predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností v ČSSR. V r. 1979 dostal čestný doktorát Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave. Články a príležitostné prejavy mu vychádzali v Katolíckych
novinách a Duchovnom pastierovi.

Pramene:

Katolícke noviny, r. 79, 1964, č. 26; Schematizmus slovenských katolíckych diecéz. Bratislava - Tmava 1978, s. 255; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 151.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ražňany 1939 - - 1939 po - Onderko, Štefan kaplán
Terňa 1939 po - 1940 - - Onderko, Štefan kaplán
Ražňany 1939 - - 1939 - - Onderko, Štefan kaplán
Terňa 1939 - - 1940 - - Onderko, Štefan kaplán
Svinia 1940 - - 1940 po - Onderko, Štefan kaplán
Lenartov 1940 po - 1953 - - Onderko, Štefan správca farnosti
Svinia 1940 - - 1940 - - Onderko, Štefan kaplán
Lenartov 1940 - - 1953 - - Onderko, Štefan farár
Bardejov 1953 - - 1954 - - Onderko, Štefan správca farnosti
Bardejov 1953 - - 15.1.1954 - - Onderko, Štefan farár
Košice 1954 - - 1960 - - Onderko, Štefan gen.vikár
Košice 1954 jan. 15. 1960 - - Onderko, Štefan generálny vikár
Košice - katedrála 1960 - - 1962 - - Onderko, Štefan správca farnosti
Košice - katedrála 1960 - - 1962 mar. 15. Onderko, Štefan farár
Košice 1962 - - - - - Onderko, Štefan kapitulný vikár
Košice 1962 mar. 15. 1990 - - Onderko, Štefan kapitulný vikár, na čele diecézy
Košice 1990 - - - - - Onderko, Štefan na dôchodku