logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMarsina, Alojz

Iné mená:

Používal pseudonym Višňovan.

Tituly:

náboženský publicista, cirkevný historik

Životopisné dáta:

* 30. mája 1888, Žilina – † 17. februára 1958, Rajec, okr. Žilina, poch. v Žiline

Životopis:

Mladší brat kanonika Andreja Marsinu. Prvé štyri ročníky nižšieho gymnázia vychodil v Žiline, ďalšie v Nitre. Štúdium teológie absolvoval v Nitre. Kňazskú vysviacku prijal 2. februára 1911.
Jeho prvým kaplánskym pôsobiskom bola kysucká obec Raková. Od r.1913 účinkoval ako kaplán v Rajci. Po skončení prvej svetovej vojny sa stal v r. 1918 farárom v pútnickom mieste Višňové pri Žiline. V r. 1938 ho vymenovali za cirkevného škôldozorcu. O rok neskôr začal účinkovať ako dekan-farár v Rajci. Na začiatku r. 1948 ho vymenovali za biskupského komisára pre obvody farnosti Čičmany, Konská, Lietava, Fačkov, Frivald, Strečno, Rosina, Višňové a Bytčica. V r. 1957 odišiel na trvalý odpočinok, ale naďalej býval v Rajci až do smrti. Je pochovaný v rodisku.
Patril medzi kňazov, ktorí ďalej rozvíjali svoje vzdelanie a prispeli k rozvoju slovenskej kultúry. Už ako kaplán sa venoval sociológii, matematike a starostlivosti o mládež. Ako farár v Rajci viedol združenie katolíckej mládeže, počas pôsobenia vo Višňovom viedol potravinové a úverové družstvo. Zaslúžil sa o postavenie miestnej školy. Zo svojej fary chodil prednášať sociológiu teológom do františkánskeho kláštora v Žiline. V r. 1930 usporiadal výstavu výtvarného umenia v Žiline a výnos venoval na charitatívne ciele. Angažoval sa v prospech robotníkov a sociálne slabších vrstiev. Usiloval sa premietnuť do praxe kresťanské sociálne učenie. V r. 1930 sa stal podpredsedom Slovenského kresťansko-sociálneho odborového združenia. V kresťanských odboroch pôsobil až do ich zrušenia v r. 1941. Za aktivitu na sociálnom poli ho cirkevná vrchnosť vymenovala za okresného referenta charitatívnych spolkov. Bol členom správy literárno-vedného odboru pri Spolku sv. Vojtecha. Ako farár v Rajci viedol miestny odbor Matice slovenskej a miestnej organizácie Červeného kríža. Počas vojny sa exponoval za politicky prenasledovaných ľudí. Po r. 1948 vyvíjala štátna moc nátlak na neho a stal sa členom diecézneho mierového výboru katolíckeho duchovenstva.
V r. 1916 ešte ako kaplán v Rajci vydal v slovenčine zbierku svojich desiatich kázní pod názvom Život človeka vo smysle umučenia Krista Pána. Po r. 1918 prispieval stovkami článkov do viacerých novín a časopisov: Kultúra, Tatranský Orol, Trenčan, Slovenský železničiar, Slovenský robotník, Slovák, Slovák na stráži, Slovenské pohľady a i. Venoval v nich pozornosť najmä sociálnym otázkam z hľadiska katolíckeho sociálneho učenia; odmietal kolektivistický socializmus aj liberalistický kapitalizmus. Do časopisu Kultúra prispel napríklad článkami Najnovšia kritika marxizmu (r. 3, 1931, č. 7-8). Teórie o hospodárskej kríze (r. 3, 1931, č. 2), Problém biedy (r. 3, 1931, č. 4). V rukopise zanechal dielo Slovenská sociológia.

Pramene:

Trenčan, r. 14, 1. 2. 1936, č. 5, s. 2; Slovák, 2. 2. 1936, č. 27; Slovák na stráži, 1936, č. 2, s. 2; Kniha k 25. výročiu kňazskej vysviacky; rukopisy, fotografie a výstrižky; osobný archív Marty Marsinovej.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Raková 1911 - - 1913 - - Marsina, Alojz kaplán
Rajec 1913 - - 1917 - - Marsina, Alojz kaplán
Višňové 1917 - - 1939 - - Marsina, Alojz farár
Rajec 1939 máj 1. 1957 - - Marsina, Alojz farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
901846Marsina, AlojzŽivot človeka vo svetle umučenia Krista Pána1922

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
39176Duchovný pastier19184Alojz Marsina NA VEĽKONOČNÝ PONDELOK
39592Duchovný pastier19185Alojz Marsina. NA I. NEDEĽU PO VEĽKEJ NOCI. Utrápený človek a päť rán Kristových.
39594Duchovný pastier19185Alojz Marsina. NA II. NEDEĽU PO VEĽKEJ NOCI.
49642Kultúra19334Višňovan Richard Wagner a kresťanstvo
49778Kultúra19336Višňovan Smysel kultúry