logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMajer, Andrej

Iné mená:

Andrejovič, Csákay, Dlhomír, Goldstein Sámi, Karol Csákay, Pipuškin, Stambulov, Dlhomír Poľský

Tituly:

básnik

Životopisné dáta:

* 16. októbra 1864, Kysucké Nové Mesto – † 28. decembra 1935, Kysucké Nové Mesto

Životopis:

Bol synom maloroľníka a čižmára Antona Majera a Veroniky, rod. Galvánkovej. Nižšie triedy od r. 1876 navštevoval vo františkánskom gymnáziu v Žiline, vyššie triedy v Malom seminári v Nitre, kde v r. 1885 zmaturoval. V Budapešti študoval teológiu, dva roky filológiu. Za kňaza bol vysvätený 7. augusta 1889.
Najprv bol kaplánom v Lysej pod Makytou, vychovávateľom v rodine statkára Lorda v Orlovom (dnes súčasť Považskej Bystrice), od r. 1891 kaplánom v Dlhom Poli a od 2. januára 1901 v Kysuckom Novom Meste, potom od r. 1904 spravoval farnosť v Hornom Vadičove a stal sa tam i farárom. Od r. 1930 žil na odpočinku vo svojom rodisku.
Literárne začal tvoriť po maďarsky. V tomto smere naň pôsobili najmä prednášky o maďarských básnikoch. Svoje básne uverejňoval v časopisoch Győri Lapok (Rábske listy), Magyar Állam (Uhorský štát), Szépirodalmi Kert (Záhrada krásnej literatúry) a Zsolnai Lap (Žilinský list). V r. 1894 ho usmernil jeho bývalý profesor zo Žiliny Jozef Gálik a odvtedy písal po slovensky. Svoju poéziu uverejňoval v slovenských a českých novinách, časopisoch a zborníkoch Černokňažník, Československá vzájemnost, Katolícke noviny, Kresťan, Listy sv. Antona, Ľudové noviny, Národnie noviny. Slovenské pohľady, Svätá rodina, Tatranský Orol, Tovarišstvo, ba aj v kalendári amerických Slovákov Jednota. Okrem básní publikoval náboženské a vlastenecké články. Jeho báseň Vy orli, nádej národa, zhudobnil Mikuláš Schneider-Trnavský. Neskôr sa stala hymnou slovenského katolíckeho telovýchovného spolku Orol. Ťažiskom jeho tvorby bola poézia, ktorou sa zaradil k medzigeneračnej skupine básnikov hviezdoslavovského typu a slovenskej moderny. Charakteristickou črtou jeho tvorby je objektívnosť a časová aktuálnosť tém (osud národa, maďarizácia, cirkevná politika v Uhorsku), ale aj nekonvenčné formy. Nadviazal na hviezdoslavovskú poetiku a v jazyku ju tvorivo rozvinul; využíval pritom aj kysucké nárečie. Vo zvukovej a rytmickej stavbe verša rozvíjal zvučnosť, hudobnosť a bohatstvo rýmov. Popri vlasteneckých motívoch, ktoré často zúžil na náboženský obzor, sa v jeho tvorbe objavovali obrazy poznačené miestami jeho pôsobenia. Námetmi z Kysúc sa zaoberal už počas svojho pôsobenia v Kysuckom Novom Meste a rozvinul ich v Hornom Vadičove. Tomuto obdobiu venoval rozsiahly cyklus veršov Spod Ľadonhory. Tematikou svojich básní sa prejavil ako bojovník proti novotám, ktoré ohrozovali zbožnosť, morálku a rodinu; oslavoval v nich patriarchálny spôsob života. Najprirodzenejší ostal v prírodnej a osobnej lyrike. Najlepšie básne vytvoril v rokoch 1894-1904. Do tlače pripravil päť zväzkov básní, ale knižne vyšli len dva - Spisy básnické Dlhomíra Poľského (Trnava 1925, 1926). V r. 1910 ho na fare v Hornom Vadičove navštívil aj významný slovenský básnik Pavol Országh-Hviezdoslav.

Pramene:

Brezány, Š. A.: Dejatelia Kysúc v kultúre, umenia vede. Martin-Čadca 1971, s. 139-140; Vavrovič, J.: Svetlá minulosti. Trnava 1994, s. 215.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lysá pod Makytou 1889 - - 1890 - - Majer, Andrej kaplán
Lord Zsigmondháza. 1890 - - 1891 - - Majer, Andrej vychovávateľ
Trenčínhosszúmezô. 1891 - - 1899 - - Majer, Andrej kaplán
Kysucké Nové Mesto 1899 - - 1904 - - Majer, Andrej kaplán
Horný Vadičov 1904 - - 1928 - - Majer, Andrej administrátor


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
477863Majer, AndrejSpisy básnické1925
944022Majer, AndrejSpisy básnické zv. 21926

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
39378Duchovný pastier191811-12Dlhomír Poľský Nikdy
39226Duchovný pastier19189-10Dlhumír Poľský RADLINSKÝ V HOLIČI
46737Svätá rodina19231Dlhomír Poľský. Pred oltárom.
46794Svätá rodina192310Dlhomir Poľsky. Jasenna tuha.
46709Svätá rodina19233Dlhomir Poľský. Pôstne pohrúženie.
46818Svätá rodina19235Dlhomir Poľský. Nad lôžkom.
46759Svätá rodina19236-7Dlhomir Poľský. Tajomstvo Sv. Trojice.
46678Svätá rodina19238-9Dlhomir Poľský. Pre Teba.