logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMachovič, Július

Iné mená:

Machovich, Machovics, Julius, Csápori Gyula

Tituly:

ThDr., publicista, archivár, inšpektor cirkevných škôl

Životopisné dáta:

* 11. februára 1858, Cabaj-Čápor, okr. Nitra – † 15. októbra 1937, Ostrihom

Životopis:

Bol synom organistu. Študoval na gymnáziách v Nitre, Trnave, ako chovanec Malého seminára sv. Imricha Emericanum v Bratislave, filozofiu v Ostrihome a teológiu vo Viedni, kde ho 17. októbra 1880 vysvätili za kňaza, v r. 1882 dosiahol doktorát teológie.
Pôsobil v pastorácii v rokoch 1880-1882 ako kaplán v Kamenici nad Hronom v novozámockom okrese, od r. 1882 v meste Várpalota(HU). V r. 1883 ho vymenovali za arcibiskupského notára a zároveň archivára. Od r. 1888 bol arcibiskupským tajomníkom, od r. 1893 farárom v obci Tvrdošovce a od r. 1911 dekanom. V r. 1913 sa stal ostrihomským kanonikom, zároveň inšpektorom cirkevných škôl v arcidiecéze. V r. 1920 sa stal generálnym vikárom kardinála Jána Černocha. V r. 1922 dostal titul prepošta, v r. 1929 sa stal generálnym vikárom kardinála Justiniána Serédyho.
Vo svojej literárnej činnosti sa zameral proti slobodomurárstvu a liberalizmu, najmä prekladmi prác z francúzštiny a taliančiny. Svoje práce uverejňoval v miestnych a náboženských časopisoch Katolikus Hetilap (1883), Esztergomi Közlöny (1883, 1885-1887), a Magyar Sion (1885-1887). Knižne vydal A szabadkőművesség elleni szövetkezet kézikönyve és magyarországi szabadkőművesek névsora (Príručka proti založeniu slobodomurárstva a menoslov maďarských slobodomurárov, Ostrihom 1887); Amítás és valóság (Klamstvo a skutočnosť, Ostrihom 1893); A magyarországi szabadkőművesség (Maďarské slobodomurárstvo, Budapešť 1888); Az én kontrásom (Moja kontra, Budapešť 1888); A liberalizmus bűn (Hriech liberalizmu, Ostrihom 1888).
Jeho preklady: Az olasz Nagy-Oriens körlevele a szabadkőművesség törekvéseiről (Taliansky obežník o námahe slobodomurárstva, Ostrihom 1887); Taxil Leó volt szabadgondolkozónak önvallomásai (Leo Taxil bol slobodomyseľného vyznania, Ostrihom 1887); Az 1789. franczia forradalom századik évfordulója (Sté výročie francúzskej revolúcie z roku 1789, Budapešť 1889). V Ostrihome vydal v nemčine menný zoznam členov pod ochranou uhorskej Veľkej lóže (1888) a nové dodatky k dielu Amítás és valóság. Ujabb adatok a magyarországi szabadkőművesek leálczázásához... (Zakuklenie sa maďarského slobodomurárstva, 1893). Všetky tieto práce vydal pod pseudonymom Csápori Gyula. Pod vlastným menom vydal kázeň pri príležitosti posviacky zástavy katolíckeho mládežníckeho spolku na Turíčne sviatky r. 1889 v Ostrihome.

Pramene:

Egyházi írók csarnoka. Trnava 1893, s. 302; Supplementum, Addenda et corrigenda. In parte secunda ad Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Slovenský biografický slovník IV. Martin, 1990, s. 26; Zelliger, A.: Szinnyei, J.: Magyar írók élete és munkái 8. Budapešť 1902, s. 184-185;
https://moly.hu/konyvek/leo-taxil-taxil-leo-volt-szabadgondolkozonak-onvallomasai

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kamenica nad Hronom 1880 - - 1882 - - Machovič, Július kaplán
Várpalota(HU) 1882 - - 1883 - - Machovič, Július kaplán
Ostrihom(HU) 1883 - - 1893 - - Machovič, Július archivár, notár 1888 tajomník
Tvrdošovce 1893 - - - - - Machovič, Július farár 1911 dekan, 1913 kanonik, 1920 gener. vikár, 1922 prepošt


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944015Machovič, JúliusA szabadkőművesség elleni szövetkezet kézikönyve és magyarországi szabadkőművesek névsora1887
944017Machovič, JúliusA magyarországi szabadkőművesség1888
944018Machovič, JúliusAz én kontrásom1888
1035750Machovič, JúliusAmítás és valóság1888
944016Machovič, JúliusAmítás és valóság1893

Preklady diel zahraničných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1035749Taxil, LéoTaxil Leó volt szabadgondolkozónak önvallomásai. 1887
944019Sardá y Salvany, Felix A liberalizmus bűn1888
1035751Freppel, Charles-ÉmileAz 1789. franczia forradalom századik évfordulója1889