logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKorec, Jozef, ThDr.

Tituly:

ThDr., univerzitný profesor, verejný činiteľ

Životopisné dáta:

* 11. decembra 1910, Bošany, okr. Partizánske – † 30. októbra 1987, Bratislava

Životopis:

Pochádzal z chudobnej robotníckej rodiny, na stredoškolských štúdiách si musel finančne vypomáhať manuálnou prácou. Kňazskú vysviacku prijal 23. februára 1936 v Banskej Bystrici.
Najprv pôsobil ako kaplán v Hronci a v Starých Horách, v r. 1937 mu zverili správu farnosti v Španej Doline. Od r. 1941 bol profesorom náboženstva na obchodnej akadémii a priemyselnej škole v Banskej Bystrici, od r. 1945 profesorom náboženstva na obchodnej akadémii v Bratislave, od r. 1949 na tamojšej reálke aj štátnom gymnáziu. V r. 1950 sa stal docentom na Cyrilometodskej teologickej fakulte v Bratislave, kde prednášal cirkevné dejiny. Vzápätí získal doktorát teológie a v r. 1968 profesúru. V rokoch 1957-1969 zastával funkciu rektora bratislavského kňazského seminára, jeden rok tam pôsobil aj ako špirituál. V rokoch 1950-1968 spravoval jezuitský kostol v Bratislave. V rokoch 1969-1972 bol správcom farnosti Bratislava-Dúbravka. V r. 1972 odišiel do dôchodku, duchovne vypomáhal v kostoloch sestier de Notre Dame a u milosrdných bratov.
Počas svojho pôsobenia v Španej Doline sa pričinil o otvorenie čipkárskej školy, zavedenie telefónnej prípojky do obce a vodovodu do školy. Ako správca jezuitského kostola v Bratislave dal chrám renovovať zvnútra i zvonku. Pôsobil tiež ako tajomník trnavského Diecézneho výboru Mierového hnutia katolíckych duchovných.
Ako profesor morálky pripravil pre poslucháčov Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty skriptá Cirkevné rečníctvo. Jeho doktorská práca Slovenské pohyby a katolícke duchovenstvo v rokoch 1860-tych zostala v rukopise. Prispieval do Katolíckych novín (Pre krásu života hodno pracovať, r. 77, 1962, č. 2) a do Duchovného pastiera, kde rozoberal pastoračné námety (Pastorácia naozaj apoštolská, ľudová, r. 32, 1951, č. 2; Tiene našej pastorácie, r. 33, 1952, č. 8-9) a cirkevno-historické témy (Revolučné prvky v cirkevných dejinách, r. 33, 1952, č. 6; Veľký piatok a dnešná doba, r. 41, 1960, č. 6).

Pramene:

Zarevúcky. A.: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Rkp. 1969; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 342;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-K-L.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hronec 1936 febr. 23. 1936 po - Korec, Jozef, ThDr. kaplán
Staré Hory 1936 po - 1937 - - Korec, Jozef, ThDr. kaplán
Špania Dolina 1937 - - 1941 - - Korec, Jozef, ThDr. správca farnosti
Banská Bystrica 1941 - - 1945 - - Korec, Jozef, ThDr. profesor náboženstva obchodná akadémia a priemyselná škola
Bratislava 1945 - - 1950 - - Korec, Jozef, ThDr. profesor náboženstva obchodná akadémia, od r. 1949 reálka aj štátne gymnázium
Bratislava 1950 - - 1957 - - Korec, Jozef, ThDr. prof. CMBF ThDr., 1968 profesúra
Bratislava 1957 - - 1969 - - Korec, Jozef, ThDr. rektor Kňaz. seminára pri CMBF jeden rok špirituál, 1950-1968 správca jezuitského kostola
Bratislava - Dúbravka 1969 - - 1972 - - Korec, Jozef, ThDr. správca farnosti
Bratislava 1972 - - +1987 okt. 30. Korec, Jozef, ThDr. dôchodok duchovný výpomocný v kostoloch sestier de Notre Dame a u milosrdných bratov


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1020859Korec, Jozef, ThDr.Slovenské pohyby a katolícke duchovenstvo v rokoch 1860-tych1954