logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKollár, Pavol, SchP

Životopisné dáta:

* 5.3.1953 Partizánske-Šimonovany -

Životopis:

Po maturite v Partizánskom r. 1971 ho prijali na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, rozhodol sa však pre štúdium na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený 6.6.1976. Potom pôsobil ako kaplán v Detve, neskôr v Bojniciach, kde bol v r. 1980-1990 administrátorom farnosti. Do Rehole piaristov vstúpil ešte ako študent. R. 1990 ho predstavení určili za rektora piaristického kostola a kolégia v Prievidzi. R. 1993 sa významne podieľal na zriadení základnej piaristickej školy a Gymnázia Františka Hanáka, kde vyučoval. Pôsobil aj na Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne. Po obnovení kňazského seminára v Banskej Bystrici prednášal dejiny na Teologickom inštitúte v Slovenskej Ľupči, neskôr v Badíne. Vzťah k histórii v ňom prebudil Anton Bagin, po ktorom r. 1990 prevzal ako šéfredaktor redigovanie Duchovného pastiera. Postavil si za cieľ nájsť kvalitných spolupracovníkov, čo bola nesmierne náročná úloha.
Pod jeho vedením sa Duchovný pastier začal profilovať ako moderný časopis, ktorý prináša vysoko erudované články novej kňazskej generácie, ktorá sa fomovala aj zahraničnými štúdiami v rôznych krajinách sveta. Štúdiá na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove ukončil P. Kollár dizertačnou prácou o K. A. Medveckom. Od r. 1999 prednáša cirkevné dejiny aj na katedre humanistiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave. Špecializuje sa na novodobé a najnovšie cirkevné dejiny, hagiografiu a monasteriológiu. Zúčastnil sa na významných sympóziách. Je autorom mnohých odborných článkov v periodikách Katolícke noviny, Duchovný pastier, Lumen veritatis a v rôznych zborníkoch: Návrat k prameňom. Zborník štúdií k 350. výročiu príchodu piaristov na Slovensko (Prievidza 1992); Dejiny piaristä v Čechách, na Morave a ve Slezsku (Prievidza 1992); Andrej Škrábik, život a dielo (Slovenská Ľupča 1993); Sv. Jozef Kalazanský, životopis (Nitra 1994); Conociendo el Pasado, prever el Futuro (Las Escuelas Pias en Európa centrál. Madrid 1994, s. 124— -125); Piaristi v Prievidzi 1666-1996 (Prievidza 1996); Tradícia mužských rehoľných skôr v Banskobystrickej diecéze (Lumen veritatis, r.2, 1997, č.2); Kult sv. Martina (Lumen veritatis, r.2, 1997, č.3); Piaristi v Nitre - 300 rokov od založenia (Duchovný pastier, r.79, 1998, č.10); Život a dielo biskupa Konštantína Sustera po príchode do Košíc (Zborník príspevkov k 100. výročiu smrti. Košice 2000); Trenčiansky rodák Dezider Lacko SchP, geológ a paleontológ, 1860-1932 (Zborník Gymnaziálne školstvo v Trenčíne. Trenčín 2000, s.38-39).

HELic.ThDr. Pavol Kollár, PhD., SchP, nar. 5.3.1953, otec Pavol, matka Anastázia, rod Gašparovičová, ord. 6.6.1976, kaplán v Detve, mimo službu - ZVS, 1979 - 1990 kaplán, po dvoch rokoch SF Bojnice, 1990 - 2003 rektor (správca) piaristického kostola v Prievidzi, v roku 1993 sa výraznou mierou podieľal na zriadení piaristickej ZŠ a Gymnázia Františka Hanáka v Prievidzi, šéfredaktor časopisu Duchovný pastier, 2007 - 2010 adm. Turčianske Teplice, pôsobil na Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne, prednášal dejiny na Teologickom inštitúte v Slovenskej Ľupči a v Badíne, 2010 - 2013 farár v Mošovciach, 2013 - 2016 farár v Nedožeroch - Brezany, 2016 penzionovaný a od. 1.6. výpomocný duchovný v Ludaniciach, Pápežská teologická akadémia v Krakove - HELic., zúčastnil sa významných sympózií, je autorom mnohých odborných článkov v periodikách Katolícke noviny, Duchovný pastier, Lumen veritátis a v rôznych zborníkoch.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Detva 1976 - - - - - Kollár, Pavol, SchP kaplán voj. zákl. služba
Bojnice 1979 apr. - 1980 Jún - Kollár, Pavol, SchP kaplán
Bojnice 1980 Júl - 1990 mar. - Kollár, Pavol, SchP správca farnosti
Prievidza 1990 Apríl - 2006 December - Kollár, Pavol, SchP rektor kostola
Turčianske Teplice 2007 Január - 2010 Jún - Kollár, Pavol, SchP administrátor
Mošovce 2010 Júl - 2013 Jún - Kollár, Pavol, SchP farár
Nedožery-Brezany 2013 Júl - 2016 Jún - Kollár, Pavol, SchP farár
Ludanice 2016 Júl - - - - Kollár, Pavol, SchP výpomocný duchovný