logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKlempa, Ján

Iné mená:

značky J. Kl., Kl. J. a Kl. Ján, Jacovský a Ján Jacovský, Klempa, Ján

Tituly:

národný, kultúrny a vlastivedný pracovník

Životopisné dáta:

* 1. decembra 1839, Jacovce, okr. Topoľčany – † 26. októbra 1894, Zeleneč, okr. Trnava

Životopis:

Ľudovú školu navštevoval v Hlohovci, gymnázium v Trnave, kde v kňazskom seminári absolvoval aj filozofiu; teológiu študoval ako chovanec Pázmanea na univerzite vo Viedni, 14. decembra 1862 ho vysvätili za kňaza.
V r. 1862 bol kaplánom v Okoči, v rokoch 1863-1866 v Suchej nad Parnou. Od r. 1866 pôsobil v Zelenči v trnavskom okrese, najprv ako administrátor, po zložení synodálnej skúšky od 1. apríla 1867 ako farár.
Bol jedným z najvýznamnejších predstaviteľov, aktivistov a funkcionárov Spolku sv. Vojtecha: v r. 1870 bol jedným zo zakladajúcich členov, na základinu venoval 112 zlatých, v rokoch 1871-1894 člen výboru, od r. 1876 spolkový kontrolór, v r. 1879 čestný tajomník, od r. 1887 vyhotovoval správy o počte členov Spolku a porovnával ich s celkovým počtom slovenských katolíckych farností a veriacich v Uhorsku, rozširoval spolkovú aj ďalšiu slovenskú národne orientovanú tlač.
Popri sociografii predstavoval ťažisko jeho bádateľských aktivít široký okruh vlastivedných záujmov, v ktorom dominovali cirkevná, kultúrna a literárna história, archeológia, topografia, osobitne etnografia a folkloristika.
Početnými článkami a štúdiami prispieval do slovenských periodík, kalendárov a zborníkov - Slovesnosť (1864-1865), Cyrill a Method (1869), Slovenský letopis (1877, 1881, 1882), Národnie noviny (1878, 1881, 1890), Orol (1878), Pútnik svätovojtešský (1883, 1885, 1888, 1889-1894), Katolícke noviny (1886-1889), Literárne listy (1891-1893) a Tovaryšstvo (1893). Z jeho cirkevnohistorického výskumu si zasluhujú pozornosť state Starožitnosti cirkevné čili: Krátka história suchovskej fary a jej filiálok Košolnej a Zvončína (Cyrill a Method, 1869), Katechéti a katechetické diela katolícke slovenské, Ostrihomskí a prešporskí kanonici a slovenskí kazatelia v Trnave a Prešporku (Literárne listy, 1891-1892), Katolícke fary v arcibiskupstve ostrihomskom a v biskupstve nitrianskom v 14. storočí (Pútnik svätovojtešský, 1893) a iné: v Pamätnej knihe Spolku sv. Vojtecha (1886) uverejnil štúdiu Trnava.
V národopisnej oblasti vynikol predovšetkým ako zberateľ ľudovej slovesnosti, do Písní slovenských (1880) prispel asi 150 ľudovými piesňami z Bratislavskej a Nitrianskej župy.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894 et Supplementum, Addenda et corrigenda. In parte secunda; Kühn, L.: Buditelia v župe Bratislavskej. Bratislava 1928, s. 170; Rizner, Ľ. V.: Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900. II. Martin 1931, s. 362-363; Charvát, K.: Scelench-Linč. Zeleneč 1243-1993. Zeleneč 1993, s. 22, 27-28, 39; Lukačka, J.: Jacovce. 1224-1994. Bratislava 1994, s. 157-158;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm; www.mariasoft.sk/knazi/os-zom.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zeleneč 1866 apr. 1. +1894 okt. 26. Klempa, Ján farár


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
45653Cyrill a Method186925Ján Jacovský. Starožitnosti Cirkevné.