logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHusár, Abrahám

Iné mená:

Huszár Abrahamus. Husár Abrahám

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

V r. 1647 bol farárom v Hontianskych Nemciach filiálkami Domaniky a Rakovec. Je to zaznamenané v zozname kňazov, zostavenom v tom roku na príkaz Juraja Lippaya. V r. 1657 bol farárom v Tesároch nad Žitavou. Kánonická vizitácia, ktorú v tom roku vykonal Ondrej Szily, o ňom píše, že má 44 rokov, 20 rokov je kňazom, kazuista, Slovák, správneho chovania a života. 22. apríla 1663 bol ustanovený za farára v Lutile. Je spomínaný vo fundačnej listine, ktorej odpis je v sielnickej matrike. Do sielnického kostola daroval monštranciu a kalich, renesančnú prácu, ktoré sú zachované doteraz.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hontianske Nemce 1647 sp. - - - - Husár, Abrahám farár
Tesárske Mlyňany 1657 sp. - - - - Husár, Abrahám farár
Lutila 1663 apr. 22. 1670 - - Husár, Abrahám farár