logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFilipek, Andrej, SJ

Tituly:

pedagóg, prekladateľ

Životopisné dáta:

* 27. mája 1948, Spišská Stará Ves, okr. Kežmarok

Životopis:

Základné vzdelanie získal v rodisku, potom študoval v Kežmarku na poľnohospodárskej technickej škole. Po maturite r. 1967 pracoval v roľníckom družstve ako hlavný zootechnik. V r. 1968 zastupoval staroveský dekanát na zakladajúcom zjazde Diela koncilovej obnovy na Velehrade. V tom istom roku ho prijali do kňazského seminára a začal študovať na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. V čase štúdia na teologickej fakulte tajne vstúpil do Spoločnosti Ježišovej a vykonal si dvojročný noviciát. Kňazské svätenie prijal 9. júna 1973.
Ako kaplán pôsobil vo Vysokých Tatrách, potom v Trstenej. V júli 1977 sa stal farárom v Hnilčíku, neskôr, po intervencii vtedajších mocipánov a následnom odsúdení na podmienečný trest bol na krátky čas farárom v Liptovských Revúcach.
V r. 1983 mu odňali štátny súhlas za jeho aktivitu v práci s deťmi a mládežou. Najprv pracoval ako robotník v papierňach v Harmanci, potom ako poštový doručovateľ v Ružomberku. V rokoch 1985-1987 bol nezamestnaný, lebo ho nechceli prijať do práce ani ako robotníka. V máji 1987 mu vrátili štátny súhlas a začal účinkovať ako kaplán v Námestove, potom sa stal farárom v Nižných Ružbachoch.
Od r. 1977 bol členom Spišskej liturgickej komisie aj Spišskej katechetickej komisie. Je spoluautorom katechizmu pre 2. a 3. ročník S Ježišom ideme k Otcovi aj katechizmov pre 4.-7. ročník Náš život v Kristovi IV, V, VI, VII. Od r. 1990 začal prednášať fundamentálnu teológiu, dogmatiku a liturgiku na Teologickom inštitúte sv. Alojza (Aloisianum) v Bratislave a pripravovať katechétov na dvojročnom katechetickom štúdiu v Spišskej Kapitule.
V tom istom čase začal študovať na Pápežskej teologickej fakulte Bobolanum vo Varšave, r. 1991 získal magistérium z teológie, v r. 1992 po obhajobe práce Služobný aspekt sviatosti kňazstva v dokumentoch Druhého vatikánskeho koncilu získal licenciát, po absolvovaní doktorandského štúdia tam v r. 1997 obhájil dizertačnú prácu Ježiš Kristus - Počiatok, Plnosť a Zavŕšenie všetkého v dielach C. S. Bartnika (Trnava 1998). V júli 1994 bol uvoľnený z diecézy pre prácu vo svojom rehoľnom spoločenstve, do 30. septembra 1999 zastával funkciu superiora v Ružomberku. Od r. 1995 prednáša fundamentálnu teológiu, pastorálnu teológiu a liturgiku aj na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Zároveň pôsobí ako správca jezuitského kostola v Bratislave. Jeho licenciátna práca vyšla ako skriptum pre študentov dogmatiky.
Je autorom úvah o svätej omši, o sviatosti zmierenia (v mesačníku Blumentál a v Katolíckych novinách). Napísal niekoľko štúdií o význame Druhého vatikánskeho koncilu, o význame „posledného bernolákovca“ E. Korponaya de Komonoka, o zodpovednosti veriaceho kresťana. Uverejňoval aj v poľskom katolíckom týždenníku Gosć niedzielny. Pravidelne prispieva do ročenky Teologickej fakulty Trnavskej univerzity Studia Aloisiana, teologické štúdie píše pre štvrťročník Viera a život, pre mesačník Duchovný pastier aj pre týždenník Katolícke noviny. Pre potrebu rehoľných kostolov zostavil liturgickú príručku.
Jeho preklady z poľštiny: Človek a evanjelium, Spoločná cesta, Poďte k prameňom, Duchovné cvičenia na všedné dni, Pripoj ma k svojmu Synovi boli rozšírené ako samizdaty. Preložil učebnicu fundamentálnej teológie od J. Kulisza Ježiš Kristus v dejinách. Napísal skriptum Liturgika (Bratislava 1997). V r. 2010 napísal publikáciu o Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave pod názvom Jezuitský kostol v Bratislave (Trnava, Dobrá kniha 2010).

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 337-338; internetový zdroj

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dolný Smokovec 1973 - - 1975 - - Filipek, Andrej, SJ kaplán
Trstená 1975 febr. - 1977 júl - Filipek, Andrej, SJ kaplán
Hnilčík 1977 - - - - - Filipek, Andrej, SJ správca farnosti
Komjatná 1992 - - 1994 - - Filipek, Andrej, SJ administrátor


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943284Filipek, Andrej, SJSlužobný aspekt sviatosti kňazstva v dokumentoch Druhého vatikánskeho koncilu1992
384592Filipek, Andrej, SJJežiš Kristus v dejinách1996
5084Filipek, Andrej, SJLiturgika1997
943287Filipek, Andrej, SJJežiš Kristus - Počiatok, Plnosť a Zavŕšenie všetkého v dielach C. S. Bartnika1998
713535Filipek, Andrej, SJLiturgický kalendár Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej na rok Pána 2002. 2001
384157Filipek, Andrej, SJPoďte k prameňom2001
384485Filipek, Andrej, SJCez symbolickú reč liturgických znakov bližšie ku Kristovi2001
384515Filipek, Andrej, SJZ oboch strán oltára2002
470433Filipek, Andrej, SJJezuitský kostol v Bratislave. 2010
1047126Filipek, Andrej, SJNávrat k Otcovi2015