logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFándly, Juraj

Tituly:

spisovateľ, kultúrny pracovník

Životopisné dáta:

* 21. októbra 1750, Častá, okr. Pezinok – † 7. marca 1811, Doľany, okr. Pezinok

Životopis:

Pochádzal z remeselnícko-roľníckej rodiny. Po skorom otcovom úmrtí matka bola gazdinou u šaštínskych pavlínov. Vzdelanie získaval vo viacerých kláštorných školách, pre zlý zdravotný stav musel viac ráz prerušiť štúdiá. Teológiu začal študovať v roku 1771 v sečéniovskom seminári v Budíne, dokončil ju v seminári v Trnave, v roku 1776 ho vysvätili za kňaza. Od 15. februára 1777 bol tri roky kaplánom v Seredi, niekoľko mesiacov v Lukáčovciach, v septembri; 1780 sa stal farárom v Naháči; tam pôsobil až do odchodu do dôchodku v januári 1807 a tam vytvoril podstatnú časť svojho diela. Pre chorobu odišiel na odpočinok do Ompitála, dnešných Dolian, kde zomrel a kde je aj pochovaný.
Do dejín slovenskej literatúry sa zapísal už svojím prvým dielom Dúverná zmlúva medzi mňíchem a ďáblem. V roku 1787 sa dostal do kontaktu s bernolákovskou skupinou klerikov v bratislavskom Generálnom seminári a po jazykovej kodifikácii už hotové dielo upravil podľa novej pravopisnej normy, takže Dúverná zmlúva je prvým veľkým dielom v bernolákovskej slovenčine. V ňom chcel autor zdôvodniť zrušenie kontemplatívnych reholí Jozefom II. Do konca r. 1789 napísal 3. a 4. zväzok Dúvernej zmlúvy, ale rukopis v tlačiarni skonfiškovali, takisto po latinsky napísaný spis s maďarským názvom Igaz hafazi intésre... (Na opravdivé vlastenecké upozornenie) - boli to výpisy starých zákonov, ktoré v minulosti vydali v prospech poddaných. V 3. zväzku Dúvernej zmlúvy reagoval na literárne pamflety Odporné smlúvání medzi rozumným mníchem a sprostým ďáblem o mníchoch a reholníkoch složené (anonymný autor), stať Odpoveď na I. a II. rozumného mnícha a na Anti-Fándly, aneb dúverné smlúvání medzi Theodolusem, tretího franciškánuv rádu bosákem, a Jurem Fándlym, naháckim farárem... (Fándly sám odhalil autorov: J. I. Bajza, T. Chovanček, V. Šimko - stať Zahanbení posmivač Anti-Fándly...).
Zásluhou vydavateľskej činnosti Slovenského učeného tovarišstva vyšlo jeho základné dielo Piľní domajší a poľní hospodár v štyroch zväzkoch; ďalšie štyri zväzky zostali v rukopise, pričom posledné dva sú nezvestné. Je to populárna encyklopédia všetkých vtedajších poznatkov o poľnohospodárstve s propagáciou nových odrôd (ďatelín a zemiakov), s rozvrhom poľných a domácich prác podľa mesiacov na celý kalendárny rok a s rôznymi praktickými radami.
S najväčším ohlasom z vydavateľskej činnosti Tovarišstva sa stretlo Fándlyho dielo Compendiata historia gentis Slavae. Je to výber najdôležitejších údajov z historických diel J. Papánka a J. Sklenára; Fándly zvýrazňuje Papánkove idey o veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradícii ako dedičstve Slovákov (dielo malo ideový vplyv na J. Hollého).
Nákladom Tovarišstva vyšli aj ďalšie práce: Zeľinkár (pôvodný je iba úvod); Príhodné a svátečné kázňe 1-2 - z aspektu osvietenského historizmu je dôležitá najmä kázeň o sv. Cyrilovi a Metodovi, prináša vtedajšie informácie o svätcoch a rozvíja ideu Compendiata... o našom dedičstve ich misie; O nemocách ai o viléčeňú nezdravéj rožnéj lichvi; O úhoroch ai včelách rozmlúváňí; Slovenskí včelár. Osvetové práce často dopĺňal zveršovaním najzákladnejších informácií na ich ľahšie zapamätanie.
Z Fándlyho tvorby zostali viaceré práce v rukopise, najmä z jeho ompitálskeho pobytu: Dissertatio historica de Oppido Ottenthal et de eius Memorabilibus (Historická rozprava o mestečku Ompitál a jeho pamätihodnostiach z r. 1810, na vydanie k 240. výročiu narodenia pripravil J. M. Dubovský, Modra 1990), Historia Pallfyana (Dejiny Pálfiovcov), z rukopisných básní je najvýznamnejšia Amica cointelligentia - Prátelské porozumení nielen pre aplikáciu časomiery a dôležité osobné údaje, ale aj náznak žánru selanky (inšpiračného zdroja Jána Hollého, jemu pravdepodobne venovaná; pre knižné vydanie s obsiahlou štúdiou opäť pripravil v r. 1990 J. M. Dubovský). Nezvestné sú niektoré Fándlyho práce pripravené do tlače, najmä zbierka zákonných noriem a výnosov o kňazoch, denník o zrušení Kláštora sv. Kataríny v chotári Dechtíc a ďalšie.
Popri vzornom plnení svojich kňazských povinností bol Fándly aktívnym organizátorom osvietenského kultúrneho pohybu, ako tajomník Slovenského učeného tovarišstva sa zaslúžil o vydávanie národnoosvetových kníh, ako faktor šaštínskej manufaktúry sa usiloval aj o konkrétne hospodárske povznesenie ľudu v okolí svojho pôsobiska. Bol najbližším Bernolákovým spolupracovníkom pri udomácňovaní bernolákovčiny v slovenskej literatúre.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894
Monografie o Fándlym: Kotvan, I.: Juraj Fándly. Trnava 1946; Tibenský, J.: Juraj Fándli. Bratislava 1950; Žatkuliak, J. G.: Ľudovýchovný pracovník Juraj Fándli. Bratislava 1951; Tibenský, J.: Juraj Fándly (vstupná štúdia k Výberu z diela). Bratislava 1954. Štúdie významné pre poznanie životopisných údajov: Chrástek, M.: Juraj Fándly. Tovaryšstvo, r. 1, 1893; Baník, A. A.: Juraj Fándli narodil sa v Častej pri Modre 21. okt. 1750, nie v Ompitáli 22. marca 1754. Kultúra, r. 9, 1937; Jankovič, V.: Niekoľko dokumentov k poznaniu života Juraja Fándlyho. Historický zborník, r. 4, 1946; najnovší výskum obsahujú štúdie z vedeckej konferencie r. 1990 (Literárnomúzejný letopis 26, Martin 1995).

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Naháč 1780 - - 1806 - - Fándly, Juraj farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
406636Fándly, JurajDúwerná Zmluwa mezi Mníchom a Diáblom o prwnich Počátkoch, o starodáwních, ag o wčulágších Premenách Reholňíckích. Kterú spísal we stirech Stránkách pre mladich Presporskich Kňazow1789
569818Fándly, JurajPiľní domagsí a poľňí Hospodár, winaučugící ňewedomého, pochibugícího Hospodára. Též napomínagící leňiwu Gazďinu k potrebním Prácám celého Roku. Od Mnohowelebného Pána Gura Fándlih1792
569819Fándly, JurajDruhá Stránka w kterég po Smrti prwňého, Druhí Piľní Hospodár Wikládá ňewedomému Hospodárowi ...1792
569838Fándly, JurajSpráwa O literném znowu wistaweném slowénském Towarišstwú, k častegšému Widaňú slowénskích Kňích1792
440453Fándly, JurajCompendiate historia gentis Slavae (Krátke dejiny slovenského národa)1793
569812Fándly, JurajZelinkár, s weľkích zeľinárskích kních wiťáhnutí, wikladagící krátké aľe zretedelné, a weľmi užitečné Radi z običagními Zeľinkámi, proti Nemocám obidwogého ludského Pokoleňá1793
440466Fándly, JurajPríhodné a svátečné kázne 1.1795
440468Fándly, JurajPríhodné a svátečné kázne 2.1796
407298Fándly, JurajO Nemocách ai o Wiléčeňú nezdrawég rožnég Lichwi1800
440444Fándly, JurajŠtvrtá stránka pilného domagsého, a polného Hospodára, kteru napísal Mnohowelební Pán Guro Fándli Naháčskí Farár.1800
569803Fándly, JurajTreťá Stránka pilného domagsého, a polného Hospodára, kteru napísal Mnohowelební Pán Guro Fándli Naháčskí Farár.1800
440478Fándly, JurajO úhoroch ai včelách romlúvaní1801
440482Fándly, JurajSlovenskí včelár1802
571345Fándly, JurajO Uhoroch a Wčelách.1802
571346Fándly, JurajSlowenskí Wčelár winaučugící I1802
945530Fándly, JurajDissertatio historica de Oppido Ottenthal et de eius Memorabilibus1810
569816Fándly, JurajO Nemocách ai o Wiléčeňú nezdrawég rožnég Lichwi1829
237765Fándly, JurajVýber z diela1954
237761Fándly, JurajRozprávky rozmarné i poučné1973
328415Fándly, JurajZelinkár1978
395895Fándly, JurajZelinkár1980
1042692Fándly, JurajPriateľské porozumenie1990
945531Fándly, JurajHistorická rozprava o mestečku Ompitál a jeho pamätihodnostiach1990
309670Fándly, JurajO úhoroch aj včelách slovenský včelár1990
182467Fándly, JurajZelinkár1990

Príspevky v knihách iných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1042538Sklenár, Juraj, SJGeorgii Papanek compendiata historia Gentis slavae1793