logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovĎurica, Ján, SJ

Tituly:

vysokoškolský pedagóg a publicista, ThLic., trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 30. júla 1943, Hriňová, okr. Detva

Životopis:

Syn roľníka a ľudového umelca. Základnú školu navštevoval v rodisku, strednú školu vo Zvolene, kde v r. 1960 zmaturoval. V rokoch 1961-1966 študoval teológiu a filozofiu na teologickej fakulte v Bratislave, za kňaza ho vysvätili 5. júna 1966. Pôsobil ako kaplán vo Vrútkach, no čoskoro musel nastúpiť na vojenskú službu (1966-1968). Po nej bol kaplánom v Krupine. V r. 1971 mu odňali štátny súhlas na vykonávanie duchovnej činnosti, lebo vyučoval náboženstvo, organizoval duchovné cvičenia a rozširoval náboženskú literatúru. Dokonca ho odsúdili na osem mesiacov väzenia. Trest si odpykal nútenou prácou ako kurič v Prievidzi a Martine.
Po amnestii r. 1973 pôsobil ako správca farnosti v Necpaloch-Príbovciach, od r. 1977 v Turanoch nad Váhom, a od r. 1980 vo Vrútkach. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 22. apríla 1978 v Novej Lehote. Ako jezuita si doplnil štúdium teológie a v r. 1992 získal licenciát na Pápežskej teologickej fakulte vo Varšave.
V januári 1990 ho vymenovali za prorektora Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, no v septembri ho biskup Rudolf Baláž poveril spravovaním farnosti v Banskej Bystrici-Radvani a zároveň vedením hnutia Neokatechumenátnej cesty v evanjelizácii diecézy a prednáškami z biblických vied v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Slovenskej Ľupči, ktorý bol od r. 1993 detašovaným inštitútom Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave so sídlom v Badíne. Vypomáhal aj prednáškami z pastorálnej teológie a liturgiky na Teologickom inštitúte sv. Alojza (Aloisianum) v Bratislave. V šk. roku 1997/98 ho určili na Teologickú fakultu Trnavskej univerzity (Aloisianum) v Bratislave, kde prednáša Starý zákon; účinkuje aj na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity.
Od roku 2012 je šéfredaktorom mesačníka Posol Božského Srdca Ježišovho.
Počas svojej pastoračnej a pedagogickej činnosti sa venoval aj vedeckému výskumu psychotroniky. V spolupráci s inými publikoval od r. 1969 celý rad prekladov i pôvodných samizdatových príručiek náboženskej a teologickej povahy. Zo samizdatov treba spomenúť: Úvod do liturgiky, Na križovatke života, Cieľ a cesta, preklad Ch. Lubichovej: Dokáž stratiť. V rokoch 1974-1975 spolupracoval na úprave biblických prednášok Jozefa Ondreja Markuša: O Mojžišovi, Desatoro, O Samsonovi a Nehemiášovi.
V spolupráci s R. Balážom preložil z poľšťiny katechizmus V Kristovi sme Božím ľudom; spolu pripravili aj katechizmus Na križovatke života a preklad časti katechizmu od Richarda Greisigera Tvoje miesto na zemi. Toto dielo vyšlo tlačou ako Mladý človek, kam? (Trnava 1994) a Cieľ a cesta (Trnava 1995). V r 1998 vydal v Bratislave preklad diela Komentáre a marginálie Jeruzalemskej Biblie v Pentateuchu. Spolupracoval aj na preklade M. Doneya: Ako k nám prišla Biblia (Banská Bystrica 1998). Do zborníka medzinárodnej vedeckej konferencie O jazyku Biblie a jej prekladaní do slovenčiny a iných slovanských jazykov prispel štúdiou Žalmy - modlitbové kompendium Písma (Bratislava 1997). Prispieval tiež štúdiami a recenziami teologických diel do periodík Katolícke noviny, Učiteľské noviny, Slovenský jazyk a literatúra v škole, Duchovný pastier a iných.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 285-286.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 103.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vrútky 1966 - - 1966 po - Ďurica, Ján, SJ kaplán
1966 po - 1968 - - Ďurica, Ján, SJ zakl. voj. sl.
Krupina 1968 po - 1971 - - Ďurica, Ján, SJ kaplán
1971 - - 1973 - - Ďurica, Ján, SJ mimo pastorácie 8 mesiacov uväznený, vo výrobe do 1973
Necpaly 1973 - - 1977 - - Ďurica, Ján, SJ správca farnosti
Turany 1977 - - 1980 - - Ďurica, Ján, SJ správca farnosti
Vrútky 1980 - - 1990 jan. - Ďurica, Ján, SJ správca farnosti
Bratislava 1990 jan. - 1990 sept. - Ďurica, Ján, SJ prorektor Kň. semin.
Radvaň 1990 sept. - 1998 - - Ďurica, Ján, SJ správca farnosti 1992 ThLic., 1993 profesor
Bratislava 1998 - - 2001 - - Ďurica, Ján, SJ špirituál SJ
Ivanka pri Dunaji 2001 - - - - - Ďurica, Ján, SJ výpomocný duch. 2006 – superior ChD, od r. 2012 šéfredaktor


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
929684Ďurica, Ján, SJÚvod do liturgiky1969
929685Ďurica, Ján, SJNa križovatke života1969
929686Ďurica, Ján, SJCieľ a cesta1970
929687Ďurica, Ján, SJCh. Lubich: Dokáž stratiť1971
384555Ďurica, Ján, SJÚvody ku knihám Starého zákona podľa Jeruzalemskej biblie v preklade Antona Boteka1994
5180Ďurica, Ján, SJHistorické knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie.2000
5207Ďurica, Ján, SJMúdroslovné knihy Starého zákona s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie.2000
741390Ďurica, Ján, SJVšeobecný úvod do Písma svätého2000??
1047103Ďurica, Ján, SJPentateuch2004
5166Ďurica, Ján, SJKomentáre a marginálie Jeruzalemskej Biblie k Múdroslovným knihám Starého zákona2006
5235Ďurica, Ján, SJUkážkový zošit Stručného katolíckeho teologického slovníka2006
30058Ďurica, Ján, SJProrocké knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie2007
30060Ďurica, Ján, SJKomentáre a marginálie Jeruzalemskej Biblie k prorockým knihám SZ2007
215391Ďurica, Ján, SJKomentáre a marginálie Jeruzalemskej biblie k evanjeliám a Skutkom apoštolov. 2008
215392Ďurica, Ján, SJKomentáre a marginálie Jeruzalemskej biblie k listom apoštolov a Knihe zjavenia. 2008
215393Ďurica, Ján, SJManželstvo a rodina v Biblii. 2008
217703Ďurica, Ján, SJNový zákon s komentármi a margináliami Jeruzalemskej biblie. 2008
385651Ďurica, Ján, SJMária2009
390080Ďurica, Ján, SJNový preklad Svätého písma 2009
966956Ďurica, Ján, SJManželstvo a rodina v Biblii2012
966968Ďurica, Ján, SJDuchovné povolanie v Biblii2013
1047124Ďurica, Ján, SJSväté písmo2013
966991Ďurica, Ján, SJSväté písmo2014
1041474Ďurica, Ján, SJSväté písmo2017
1063663Ďurica, Ján, SJSväté písmo2017
1044790Ďurica, Ján, SJSväté písmo2018

Preklady diel zahraničných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
6401Cieľ a cesta1995