logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDanišovič, Létus Stanislav, OFM

Iné mená:

L. D. Veselý, Dr.Slavič, Velehradský, Danišovič, Létus Stanislav, OFM

Tituly:

ThDr., PhDr., pedagóg, cirkevný historik, publicista

Životopisné dáta:

* 7. mája 1898, Boleráz, okr. Trnava – † 5. februára 1975, Trnava, poch. v Boleráze

Životopis:

Pochádzal z roľníckej rodiny. Gymnázium vyštudoval v Trnave a Skalici; z oboch ústavov bol vylúčený ako pansláv a až po prevrate zmaturoval v Skalici (1919). Dňa 29. marca 1915 vstúpil v Trnave do Rehole menších bratov – k františkánom, prijal meno Létus. Teológiu študoval v rehoľnom bohosloveckom učilišti v Žiline, Trnave a na univerzite vo Viedni (1919-1923); za kňaza bol vysvätený 12. novembra 1922.
Na univerzite v Bratislave študoval filozofiu, históriu a zemepis a získal diplom stredoškolského profesora (1929). V štúdiu pokračoval v generálnom seminári rehole a na pápežskej medzinárodnej vysokej škole orientálnych náuk v Ríme, stal sa magistrom cirkevných dejín (1931), nakoniec študoval na univerzite v Brne, získal doktorát teológie (1933) a filozofie (1939).
Pôsobil najmä ako pedagóg, v rokoch 1921-1925 prednášal na františkánskom teologickom učilišti v Hlohovci. Keď vzniklo v roku 1927 františkánske gymnázium v Malackách, bol medzi jeho prvými pedagógmi. Bol profesorom histórie a zemepisu a v rokoch 1927-1936 aj zástupcom riaditeľa a správcom internátu. Stal sa generálnym lektorom cirkevných dejín a definitívnym profesorom františkánskeho gymnázia a správcom Pálffyána – stredoškolského internátu v Malackách. Bol aj tajomníkom provinciálneho bohosloveckého učilišťa – Antoniana – v Bratislave. V roku 1931 získal v Ríme diplom magistra cirkevných dejín, v roku 1933 dosiahol v Prahe doktorát posvätnej teológie a v roku 1939 zasa v Bratislave doktorát filozofie. Pôsobil v rehoľnej správe, ale predovšetkým ako pedagóg. Gymnaziálnym profesorom dejepisu a zemepisu bol ďalej v Kroměříži, Trnave, Bratislave a Bardejove, mimoriadnym profesorom cirkevných dejín stredoveku na novoutvorenej rehoľnej univerzite Antonianum v Ríme; prednášal i na teologickej fakulte v Bratislave. Pôsobil v rehoľnej správe ako tajomník provincie a cenzor. V r. 1971 žil na odpočinku v Ľudovítovej v nitrianskom okrese. Neskôr žil v Slovenskej Novej Vsi v trnavskom okrese.
Mal živé slovanské povedomie, v r. 1935 prednášal na Slovanskom kongrese, bol profesorom filozofie a teológie v Záhrebe, spoluzakladateľom spoločnosti Slavia Franciscana i autorom jej stanov. V r. 1945 ho košický biskup Jozef Čársky v úsilí o dobré vzťahy Cirkvi a štátu vymenoval za svojho poradcu. Po r. 1950 vypomáhal a zastupoval ako kňaz na rozličných miestach Slovenska; na sklonku života odišiel na odpočinok do Ľudovítovej (filiálka farnosti Jelšovce, okr. Nitra).
Bol široko zameranou osobnosťou. Pôsobil v spoločenskovýchovnej oblasti, organizoval kurzy spoločenskej výchovy, písal a vydal knižky Pravidlá zdvorilosti (1919), Učebnica spoločenskej výchovy pre nižšie triedy slovenských stredných škôl (1941, 1943); pedagogickým otázkam sa venoval v Sborníku profesorov Slovákov. Účinkoval v náboženských spolkoch, organizoval kurzy náboženskej kultúry, vydal knižku pod názvom Hŕstka modlitieb (1922); náboženskou problematikou sa zaoberal v časopisoch Hlasy z katolíckych misií, Svätá rodina, v kalendári Pútnik svätovojtešský, prispieval i do zahraničného rehoľného časopisu Acta Ordinis Minorum (Zvesti Rehole menších bratov), v Serafínskom svete uverejňoval zemepisné články najmä o Palestíne. V Bratislave usporiadal kurzy záhradkárstva a ovocinárstva, externe prednášal poľnohospodárstvo na Štátnej učiteľskej akadémii. Spolkovej činnosti venoval Dielo o organizácii spolkov mládeže (1934).
V 30tych a 40tych rokoch rozvinul vedeckú činnosť v oblasti cirkevných dejín. Najviac sa venoval dejinám františkánskej rehole na Slovensku, pričom použil aj rukopisy objavené vo vatikánskych a domácich archívoch. Boli to predovšetkým Dejiny minoritov. Diel 3. Konštitúcie provincií. Časť 1. Konštitúcie Fabiána Igala z roku 1454 (vyšlo v Historickom sborníku Matice slovenskej 1944); zredigoval Collectio fontium atque operum historiae ecclesiasticae praesertim Bohemo-Slovacae (Zbierka prameňov a prác o cirkevných dejinách, zvlášť československých, 1934); na nové pramene upozornil v práci Novšie možnosti intenzívnejšieho štúdia cirkevných dejín vo Večnom meste (Praha 1935). Články s historickou tematikou uverejňoval v českom Časopise katolického duchovenství (Po jozefínskej reštrikcii bohoslužieb v provincii Salvatoriánskej, Praha 1934), v trnavskej Kultúre, Literárnych listoch, Historickom sborníku Matice slovenskej a i. Bol členom Československej a Slovenskej historickej spoločnosti, Historického odboru Matice slovenskej, Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Publikoval biografickú prácu Od kolísky po šesťdesiatku: život biskupa Jozefa Čárskeho 1886-1946 (1956). Prekladal z latinčiny, angličtiny a maďarčiny.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 334; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 224-225; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny, Žilina 2014, elektronický text
www.mariasoft.sk/knazi/bt-A-D.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
do diecézy 1942 - - 1947 - - Danišovič, Létus Stanislav, OFM inkardinovaný
Prešov 1947 - - 1951 - - Danišovič, Létus Stanislav, OFM duch. správca nemocnice
Bardejov 1951 - - 1953 - - Danišovič, Létus Stanislav, OFM administrátor
1953 - - - - - Danišovič, Létus Stanislav, OFM m.p.


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
919040Danišovič, Létus Stanislav, OFMPravidlá zdvorilosti1919
919043Danišovič, Létus Stanislav, OFMHŕstka modlitieb1922
919042Danišovič, Létus Stanislav, OFMDielo o organizácii spolkov mládeže1934
919044Danišovič, Létus Stanislav, OFMDejiny minoritov. Diel 1.1934
919045Danišovič, Létus Stanislav, OFMDejiny minoritov. Diel 2.1934
919047Danišovič, Létus Stanislav, OFMNovšie možnosti intenzívnejšieho štúdia cirkevných dejín vo Večnom meste1935
919041Danišovič, Létus Stanislav, OFMUčebnica spoločenskej výchovy pre nižšie triedy slovenských stredných škôl1941
418221Danišovič, Létus Stanislav, OFMUčebnica spoločenskej výchovy pre nižšie triedy slovenských stredných škôl1943
919046Danišovič, Létus Stanislav, OFMDejiny minoritov. Diel 3.1944
909551Danišovič, Létus Stanislav, OFMDejiny minoritov v karpatskej oblasti1946
909552Danišovič, Létus Stanislav, OFMOd kolísky po šesťdesiatku1946

Príspevky v knihách iných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944828Pöstényi, JánKatolícke Slovensko1933