logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazov



Chovanec, Marián

Tituly:

banskobystrický sídelný biskup, Mons. Thdr., ThLic., vysokoškolský pedagóg

Životopisné dáta:

* 16. septembra 1957, Trenčín

Životopis:

Základnú školu vychodil v rodisku, kde absolvoval aj stredoškolské štúdium. Po maturite nastúpil do bratislavského kňazského seminára. Na zásah vtedajšej štátnej moci bol z kňazského seminára - pre protestnú hladovku proti prorežimnej organizácii Pacem in terris - s ďalšími bohoslovcami vylúčený. Potom pracoval manuálne a vykonal si základnú vojenskú službu. Na teologické štúdiá ho znova prijali po niekoľkoročnej prestávke zásluhou dekana bohosloveckej fakulty Š. Janegu. Za kňaza ho vysvätili 17. júna 1989.
Jeho prvou farnosťou bola Nitra-Dolné mesto, kde bol kaplánom (1989). V teologických štúdiách pokračoval na Katolíckej univerzite v Lubline, kam ho v r. 1990 vyslal novovymenovaný nitriansky diecézny biskup J. Ch. Korec s cieľom vedecko-pedagogickej prípravy odborníkov pre obnovený diecézny kňazský seminár; v tom istom roku ho ustanovil za archivára Biskupského úradu v Nitre aj za správcu farnosti Nitra-Dražovce. V r. 1992 získal licenciát a doktorát v odbore dogmatickej teológie, ktorú od r. 1993 ako svoju hlavnú disciplínu prednáša na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Nitre. Popri vysokoškolskej pedagogickej praxi sa venuje pedagogickým aktivitám na základných a stredných cirkevných školách (na Cirkevnej základnej škole sv. Gorazda v Nitre úspešne rozvinul preventívny protidrogový projekt). V r.1996 bol vymenovaný za člena Diecézneho tribunálu ako promotor iuistitiae.
Dňa 22. júla 1999 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za massitského titulárneho biskupa a nitrianskeho pomocného biskupa. Biskupskú konsekráciu prijal 18. septembra 1999 z rúk kardinála J. Ch. Korca. Od augusta 2000 je generálnym sekretárom Konferencie biskupov Slovenska. Od 1. marca 2003 generálnym vikárom v Nitre. V rokoch 2000-2002 bol podpredsedom Správnej rady KU v Ružomberku.
Dňa 20. novembra 2012 ho pápež Benedikt XVI. menoval za banskobystrického diecézneho biskupa. Slávnostná inaugurácia sa konala 15. decembra 2012 v Banskej Bystrici.
Pôsobil aj v redakčnej rade mesačníka Duchovný pastier (1990-1999), v diecéznej komisii pre kultúru a tlač aj v ekonomickej komisii. Jeho vedecko-pedagogická a teoreticko-aplikačná orientácia na oblasť dogmatickej teológie prináša výstupy v publikačnej aj edičnej podobe, najmä v časopisoch Duchovný pastier, Liturgia, Katolícke noviny a i. Jeho doktorská práca Eschatológia v dielach kardinála Jána Chryzostoma Korca vyšla knižne r.1995. Svoju vedeckú a odbornú erudíciu využíva v mnohostrannej pedagogickej, apoštolskej a pastoračnej službe.

Pramene:

Dian, D.: Nový pomocný biskup v Nitre. Duchovný pastier, r. 80, 1999, č. 7, s. 314-315; Dian, D.: Biskup Marián Chovanec. Katolícke noviny, r. 114, 1999, č. 32; Dian, D.: Nový pomocný biskup v Nitre; predstavujeme vám ThDr. Mariána Chovanca. Fakty, r. 6, 1999, č. 36. Archív autora., Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 147.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nitra (dolné mesto) 1989 - - 1990 - - Chovanec, Marián kaplán
Dražovce 1990 - - 1990 - - Chovanec, Marián správca farnosti 1990-1999 redaktor Duchovného pastiera, 1990-99 arch. BÚ, 1992 ThLic., 1993 asistent TI, 1994 Thdr., 1996 promotor iuistitiae
Nitra 1999 - - 2012 - - Chovanec, Marián pomocný biskup 2000 - 2002 podpredseda Správnej rady KU Ružomberok, 2000 generálny sekretár KBS, 2003 generálny vikár, 2006 rektor KS
Banská Bystrica 2012 - - - - - Chovanec, Marián diecézny biskup


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1046987Chovanec, MariánEschatológia v dielach kardinála Jána Chryzostoma Korca1995
16369Chovanec, MariánEschatológia2004
16381Chovanec, MariánMariológia2005
16388Chovanec, MariánPneumatológia2006
39900Chovanec, MariánGraciológia2007
215421Chovanec, MariánAngelológia2008
389468Chovanec, MariánKristológia I.. 2009
1047968Chovanec, MariánKristológia II., Soteriológia 2010
1012410Chovanec, MariánEkleziológia2011
1012412Chovanec, MariánEschatológia2011
1012415Chovanec, MariánSakramentológia2012
1012425Chovanec, MariánSakramentológia2013
1008745Chovanec, MariánMariológia2014