logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazov



Chorényi, Jozef (1855-1933)

Iné mená:

Chreňo, Jozef

Tituly:

kanonik, cirkevný historik

Životopisné dáta:

* 19. mája 1855, Horovce, okr. Púchov – † 17. januára 1933, Ilava

Životopis:

Študoval na nižšom františkánskom gymnáziu v Žiline a na vyššom gymnáziu v Nitre, kde v r. 1872 zmaturoval. Tam študoval aj filozofiu do r. 1874, potom ho poslali na štúdium teológie do Viedne; za kňaza ho vysvätili v r. 1878. Ako suplujúci profesor náboženstva začal vyučovať na gymnáziu v Nitre; ďalej sa vzdelával v Augustineu vo Viedni (1879) a na tamojšej univerzite získal doktorát teológie (1881). Od r. 1881 sa stal špirituálom seminára a od r. 1882 profesorom dogmatiky na bohosloveckom učilišti v Nitre. Neskôr ho vymenovali za dekana-farára v Pruskom (1885), za farára (1891) a dekana (1911) v Ilave. Stal sa aj nitrianskym titulárnym kanonikom.
Bol literárne činný, v časopise Kráľovná sv. Ruženca uverejnil Krátky výklad Loretánskych litánií (r. 4, 1892, č. 5-12; r. 5, 1893, č. 1-12; r. 6, 1894, č. 1-12; r. 7, 1895, č. 1-12; r. 8, 1896, č. 1-2; celý seriál má 46 pokračovaní, v každom mesačnom čísle píše o jednej invokácii). Počas pôsobenia v Pruskom a Ilave sa zaoberal dejinami rodného kraja, stredného Považia. Mimoriadnu pozornosť venoval Ilave, podarilo sa mu zozbierať cenný dokumentárny materiál k jej najstarším dejinám. Vydal dve menšie práce monografického rázu, publikáciu Ilava okmánytára történeti bevezetéssel. 1339-1526, kde uverejnil texty dvadsaťšesť listín, opierajúc sa o edíciu J. Károliho; s vlastným komentárom vydal aj texty všetkých dovtedy nepublikovaných listín, ktoré sa v tom čase nachádzali v archíve Ilavy. Neskôr vydal prácu Adatok és okmányok az illavai római katholikus plébánia történetéhez (Údaje a listiny k dejinám ilavskej rímskokatolíckej farnosti, 1898). Práca vyšla aj v časopise Nyitramegyei Szemle (1898). Tam uverejnil viacero odborných článkov o dejinách farností Beluša, Dubnica nad Váhom, Červený Kameň, Košeca, Lednica, Podskalie, Pruské, Soblahov a Zliechov (1898-1899), ako aj súpis pápežských desiatkov v Nitrianskom biskupstve z rokov 1332-1337. Jeho ďalšie historické práce zostali v rukopise. V poprevratovom období začal písať po slovensky kroniku Historia Parochiae R. Cath. Ilava (Dejiny rímskokatolíckej farnosti Ilava), v jej úvode zaznamenal zaujímavé výsledky dlhoročného bádania. Kronika je uložená na ilavskom farskom úrade.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 555-556.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Gymn. Nitrien. 1878 - - 1880 - - Chorényi, Jozef (1855-1933) profesor
Semin. Eppalis. 1880 - - 1882 - - Chorényi, Jozef (1855-1933) špirituál
seminár Nitra 1882 - - 1885 - - Chorényi, Jozef (1855-1933) profesor
Pruské 1885 - - 1891 - - Chorényi, Jozef (1855-1933) farár
Ilava 1891 - - 1933 - - Chorényi, Jozef (1855-1933) farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
918992Chorényi, Jozef (1855-1933)Ilava okmánytára történeti bevezetéssel. 1339-15261896