logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovČech, Pavol

Tituly:

ThDr., cirkevný historik

Životopisné dáta:

* 26. mája 1943, Víťaz, okr. Prešov

Životopis:

Základnú školu vychodil vo Víťaze a v Širokom, strednú školu ukončil v r. 1961 maturitou v Prešove. Potom sa prihlásil na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu a do kňazského seminára v Bratislave. Po absolvovaní teologických štúdií ho 5. júna 1966 vysvätili za kňaza pre službu v Košickej diecéze.
Po skončení základnej vojenskej službe rok pracoval ako kaplán v Trebišove a tri roky v Bardejove, v r. 1972 sa stal správcom farnosti Kecerovské Pekľany, v r. 1978 správcom farnosti Krásna nad Hornádom. V rokoch 1981-1990 zastával aj funkciu tajomníka Biskupského úradu v Košiciach. Od r. 1981 bol tajomníkom hnutia Pacem in terris vo východoslovenskom kraji. V tomto období na bohosloveckej fakulte v Bratislave dosiahol titul doktor teológie so zameraním na cirkevnú históriu. Po zmene režimu pôsobil ako správca farnosti Lekárovce, od r. 1990 farár v Bajerove.
Po obnovení kňazského seminára a Gréckokatolíckej teologickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove sa stal profesorom histórie, kde prednášal päť rokov. Vydal pracovné skriptum Cirkevné dejiny - Starovek, stredovek a novovek pre vnútornú potrebu poslucháčov. Od r. 2005 je správcom farnosti Hažlín v bardejovskom okrese.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 99; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 203; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 31.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trebišov 1966 - - 1969 - - Čech, Pavol kaplán
Bardejov 1969 - - 1972 - - Čech, Pavol kaplán
Kecerovce 1972 - - 1978 - - Čech, Pavol správca farnosti
Košice - Krásna 1978 - - - - - Čech, Pavol správca farnosti
Košice - Krásna 1978 - - - - - Čech, Pavol správca farnosti
Lekárovce 1990 - - 1990 - - Čech, Pavol farár
Bajerov 1990 - - 2005 - - Čech, Pavol farár
Hažlín 2005 - - - - - Čech, Pavol farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1020869Čech, PavolŽivot a dielo biskupa Jozefa Čárskeho - historická štúdia1984
943259Čech, PavolCirkevné dejiny - Starovek, stredovek a novovek1990?