logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBúda, Jozef

Iné mená:

Jozef Chata (pseudonym), Búda Josephus

Tituly:

univerzitný profesor, teológ, prekladateľ Starého zákona, trpiteľ za vieru, ThDr., Mons., pápežský prelát

Životopisné dáta:

* 14. septembra 1898, Nemecká, okr. Brezno – † 23. júna 1994, Báč, okr. Dunajská Streda

Životopis:

Základnú školu vychodil v Nemeckej, gymnázium v Banskej Bystrici, kde v r. 1916 zmaturoval. Teológiu študoval v Banskej Bystrici, Olomouci a v Prahe. Niektoré skúšky skladal v Nitre. Za kňaza ho vysvätili 9. júla 1922. Ako kaplán pôsobil v Detvianskej Hute (1922) a v Detve (1923), ako chórový kaplán v Banskej Bystrici (1925). Funkciu notára diecéznej kúrie zastával v Žiari nad Hronom (1924), potom účinkoval ako kaplán v Krupine (1925), v Detve (1926), ako správca farnosti v Hriňovej (1927-1928) a farár v Banskej Bystrici-Radvani (1929-1930).
Od r. 1930 vyučoval náboženstvo na gymnáziu v Banskej Bystrici. Mal veľkú zásluhu na tom, že na škole vládol duch náboženskej znášanlivosti a ohľaduplnosti medzi žiakmi katolíckeho a evanjelického vyznania. Od 1. septembra 1933 pôsobil aj ako suplujúci profesor Rímskokatolíckej vysokej školy bohosloveckej v Banskej Bystrici. Dňa 17. marca 1933 ho na Karlovej univerzite v Prahe promovali za doktora teológie. V habilitačnej práci Historia matrimoniorum mixtorum in Slovacia (Dejiny miešaných manželstiev na Slovensku) sa zameral na štúdium tejto problematiky z historicko-právneho hľadiska. Na novozriadenej Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte prednášal biblické jazyky najprv ako suplent (1936-1938), neskôr ako docent (1938-1939). V r. 1939 ho vymenovali za mimoriadneho a r. 1942 za riadneho univerzitného profesora biblického štúdia Starého zákona.
Na teologickej fakulte zastával funkciu dekana (1946-1948) a prodekana (1948-1950). Na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity viedol aj kurz gréckeho jazyka i grécky seminár (1942-1945). Zároveň pôsobil v Banskej Bystrici ako rektor kňazského seminára, profesor pastorálky (1945-1946) a profesor biblického štúdia. Od r. 1936 bol diecéznym cenzorom a od 1. 1. 1938 prosynodálnym sudcom. V r. 1947 ho vymenovali za pápežského komorníka. Jeho plodné vedecko-pedagogické pôsobenie prerušil násilný administratívny zásah režimu a obdobie od 1. februára 1950 do 18. apríla 1954 strávil vo väzení. Po návrate pôsobil v civilnom zamestnaní do 31. júla 1961. V rokoch 1963-1968 účinkoval ako duchovný správca rehoľných sestier vo Zvíkovci (Česko). Od 1. októbra 1968 sa vrátil na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave a opäť tam prednášal ako profesor biblického štúdia Starého zákona.
V r. 1973 sa stal čestným kanonikom Banskobystrickej kapituly. Od r. 1976 žil v Charitnom domove v Báči.
V pastorácii bol horlivým propagátorom spolkovej činnosti (v Banskej Bystrici viedol Katolícku jednotu žien, v Krupine skupinu Orla), v novoutvorenej farnosti Hriňová postavil farskú budovu, zriadil malý pozemkový fond a položil organizačné základy farnosti. Ťažisko jeho životnej činnosti spočívalo vo výchovno-vedeckom poli. Popri pôsobení na bohosloveckých fakultách ako odborník na Starý zákon usporadúval prednáškové turné v rozličných mestách Slovenska, prispieval do periodík Katolícke noviny, Duchovný pastier, Kultúra, Nová práca, Smer. Odborné články a štúdie uverejňoval aj v zborníkoch a ročenkách (Catholica Theologica Slovaca, v Ríme Biblica pod pseudonymom Jozef Chata). Bol riadnym členom Slovenskej učenej spoločnosti v Bratislave a Kat. akadémie. Zameriaval sa na biblicko-teologické a exegetické štúdium Knihy proroka Izaiáša. Ovocím tohto štúdia boli publikácie: Evanjelium Starého zákona I (Trnava 1942) a Evanjelium Starého zákona II (Trnava 1943); ide o preklad Knihy proroka Izaiáša z hebrejskej pôvodiny s obsiahlym vedeckým komentárom. Ako člen Biblickej komisie Spolku sv. Vojtecha v Trnave patril k hlavným prekladateľom Starého zákona. Podstatná časť prekladu kníh Starého zákona (1818 z celkových 3060 strán) je jeho dielom. Do slovenčiny preložil: Prorocké knihy, Prvú a Druhú knihu Samuelovu, Prvú a Druhú knihu kráľov, Prvú a Druhú knihu kroník, Knihu múdrosti. K slovenskému prekladu uvedených kníh z originálnych textov pripojil komentár.
V r. 1937 publikoval biblicko-kritickú štúdiu De origine Is 36-39. Studium biblico-criticum. V Ročenke Katolíckej bohosloveckej fakulty v Bratislave (za študijné roky 1937/38-1938/39) uverejnil štúdiu Mravné hodnoty Starého zákona, v ročenke Theologica Catholica Slovaca štúdiu Trest odvety a krvná pomsta v Starom zákone (Bratislava 1941). Vynikal aj ako kazateľ. V Trenčíne vyšla zbierka jeho kázní pod názvom Pán s vami (1946). Kázne o Božskom Srdci Ježišovom vyšli pod pseudonymom s názvom Ohnisko lásky (1977). V zbierke Zdravas’, Milostiplná sú uverejnené jeho mariánske kázne. Ako uznanie zásluh dlhoročného kňazského života, práce pri formovaní kňazských charakterov a príkladného kňazského postoja ho 11. 7. 1992 vymenovali za pápežského preláta.

Pramene:

Zarevúcky, A.: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. 1969, rkp; Archív Biskupského úradu Banskobystrickej diecézy. Zoznam zomrelých kňazov., Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 49, 55.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Detvianska Huta 1922 - - 1923 - - Búda, Jozef kaplán
Detva 1923 - - 1923 po - Búda, Jozef kaplán
Banská Bystrica 1923 po - 1925 - - Búda, Jozef kaplán 1924 notár diecéznej kúrie Žiar nad Hronom
Krupina 1925 - - 1926 - - Búda, Jozef kaplán
Detva 1926 - - 1927 - - Búda, Jozef kaplán
Hriňová 1927 - - 1929 - - Búda, Jozef správca farnosti
Radvaň 1929 - - 1930 - - Búda, Jozef farár
Banská Bystrica 1930 - - 1935 - - Búda, Jozef katechéta, prof. biblistiky 1933 ThDr., 1933-34 supl. prof. rkcmbf uk, r. 1936 diecézny cenzor
Bratislava 1936 - - 1945 - - Búda, Jozef prof. biblistiky 1935-39 supl. a univerzitný profesor, 1943 duch. a kazat. vysošk. mládeže
Banská Bystrica 1945 - - 1946 - - Búda, Jozef rektor Kň. semin. a prof. pastor.
Bratislava 1946 - - 1950 febr. 1. Búda, Jozef dekan, prodekan CMBF 1947 pápež. komorník, 1948 prodekan
1950 febr. 1. 1963 - - Búda, Jozef mimo pastorácie 1954 vo výrobe
Zvíkovec (ČR) 1963 - - 1968 okt. 1. Búda, Jozef duchovný správca rehoľné sestry
Bratislava 1968 okt. 1. 1976 - - Búda, Jozef prof. biblistiky 1973 čestný kanonik BB kapituly
Báč 1976 - - +1994 jún 23. Búda, Jozef dôchodca 1978 ChD, 1992 pápežský prelát


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943152Búda, JozefHistoria matrimoniorum mixtorum in Slovacia1933
477229Búda, JozefEvanjelium Starého zákona Časť I.1942
477230Búda, JozefEvanjelium Starého zákona Časť II.1942
478924Búda, JozefEvanjelium Starého zákona1942
478925Búda, JozefEvanjelium Starého zákona. II. časť1942
1042694Búda, JozefPán s nami1946
423974Búda, JozefStarý Zákon1970
942257Búda, JozefOhnisko lásky1979
1040201Búda, JozefV nás žije Kristus1980?
887120Búda, JozefExercície1980??
41045Búda, JozefZdravas milostiplná1980?
731344Búda, JozefOhnisko lásky1985
1065638Búda, JozefOhnisko lásky2020

Príspevky v knihách

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
435498Višňovský, MikulášMalý teologický lexikon1977
475747Višňovský, MikulášMalý teologický lexikon1989

Redaktor periodika

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
729752Müller, Inocent, OPSmer, I. ročník(1941)1941
729753Müller, Inocent, OPSmer, II. ročník(1942)1942
729754Müller, Inocent, OPSmer, III. ročník(1943)1943
729756Müller, Inocent, OPSmer, IV. ročník(1944)1944
729757Müller, Inocent, OPSmer, V. ročník(1945)1945

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
269Smer19411Univ. Prof. Dr. Jozef Buda Puer natus est nobis
4Smer19412Univ. Prof. Dr. Jozef Buda Knieža pokoja
33Smer19413Univ. Prof. Dr. Jozef Buda Prebodnutý Baránok
654Smer19414Univ. prof. Dr. Jozef Búda Prázdný hrob
46Smer19415Univ. Prof. Dr. Jozef Buda Naša nádej
72Smer19416Univ. Prof. Dr. Jozef Buda Chlieb anjelov
413Smer19425Univ. Prof. Dr. Jozef Buda Prečo trpieť
115Smer19432Univ.Prof.Dr.Jozef Búda Očisťovanie
156Smer19434Univ. Prof. Dr. Jozef Buda Trpiaci Mesiáš-podľa Izaiáša
559Smer19444Univ. Prof. Dr. Jozef Buda Sviatky duchovnosti
681Smer19451Univ. prof. Dr. Jozef Búda Dúha, znamenie pokoja.
769Smer19457-10Prof. Dr. Jozef Búda. Maličkí buďte
1248Svätý ruženec19476-7Univ. prof. Hr. Jozef Búda Rím a my kedysi a dnes
1708Hlasy z Ríma19796Jozefa Chata Prameň všetkého potešenia.