logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBubán, Ján

Iné mená:

Bubán Joannes

Tituly:

novotomistický teológ, filozof a etik

Životopisné dáta:

* 19. januára 1914, Pavlovce nad Uhom, okr. Michalovce – † 24. novembra 1989, Pezinok, poch. v Plechoticiach

Životopis:

Teológiu študoval v Košiciach a Bratislave, za kňaza ho vysvätili 20. júna 1937. Ako kaplán začal pôsobiť v Drienove, v Kúrime, Bardejove (1939) a v Michalovciach (1941). V máji 1939 obhájil na Rímskokatolíckej teologickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave dizertačnú prácu Morálny podklad vlastníctva. Na tejto fakulte najprv pôsobil ako odborný asistent (1942), potom ako docent (1943) a od r. 1948 ako profesor. V júli 1950 ho internovali spolu s ďalšími kňazmi v Mučeníkoch. Pozbavili ho profesúry, dva roky žil mimo pastorácie. V r. 1952 sa stal správcom farnosti v Strážskom, od r. 1959 pôsobil ako farár v Nižnom Slavkove a od r. 1961 v Plechoticiach, okr. Trebišov. V posledných rokoch chorľavel a žil v Charitnom dome v Pezinku.
Vo svojej pozoruhodnej vedeckej práci sa venoval novotomistickej obhajobe katolicizmu na sociálno-etickom základe. Jeho dizertácia z r. 1939 bola prvou prácou tohto druhu na Slovensku a po nej nasledovala monografia Najhlbší koreň vlastnenia (Trnava 1942). Ešte predtým publikoval v latinčine vedeckú štúdiu Intima ratio dominii privati (Vnútorný pôvod súkromného vlastnenia, zborník Theologica Catholica Slovaca, 1941), kde rozviedol tézu, že vnútorný dôvod vlastnenia vyplýva z aktu privlastňovania, ktorý je naplnenou láskou (s touto tézou polemizovali Š.Hatala a Š. Faith).
Neskoršie precizoval svoje názory v štúdiách uverejnených po vojne v časopise Duchovný pastier. Sociálna spravodlivosť a aj kresťanská láska vyžadujú sociálnu reguláciu vlastnenia. Túto úlohu podľa neho plní štát, no aj iné spoločenstvá. Má dozerať na rozdeľovanie súkromného vlastníctva z etického i profesionálneho hľadiska. Týmto sa ostro odlíšil od liberálneho kapitalizmu, ktorý od štátu požaduje len ochranu vlastníctva. Ak sa tým dosiahne väčšie dobro, štát má právo vziať objekty a statky slúžiace všetkým do svojho vlastníctva. I štát je nevyhnutný, prirodzený útvar, preto je v jeho povahe, aby slúžil dobru. Aj v medzinárodnom meradle by sa malo vytvoriť univerzálne spoločenstvo, regulujúce vlastníctvo medzi národmi, a tak predchádzať velkej ekonomickej nerovnováhe a vojnovým konfliktom. Druhým oporným bodom jeho myslenia bola filozofia slobody. Svoje názory z tejto oblasti zhrnul v monografii Filozofia slobody (Bratislava 1944). Z analýzy ľudskej činnosti preňho vyplynulo, že čím väčšmi sa v človeku spĺňa láska k objektom, ku ktorým svojou činnosťou smeruje, tým sa stáva slobodnejší. Poznáva tri druhy slobody: slobodu vôle, vnútornú cieľovú slobodu a vonkajšiu cieľovú slobodu. Slobodu však treba chápať nielen ako slobodu jednej osoby, ale aj ako slobodu osôb existujúcich v osobitých vzájomných vzťahoch. Slobodnými sa stávame vtedy, keď vlastníme toľko, aby sme mohli rozvinúť vlohy zakotvené v našej prirodzenosti. Svoju teóriu vlastnenia sa pokúsil rozpracovať aj z hľadiska analýzy citového života v diele Psychológia citov (Trnava 1946).
V knihe Za hlbším životom (Trnava 1948) na svojom filozofickom základe rozvinul chápanie kresťanskej spirituality. Vyzýva na budovanie nového sveta, založeného na spravodlivosti, ktorá je zakotvená v Bohu. V jednej z posledných úvah Obnova zmýšľania (Duchovný pastier, r.67,1986, č.4) formuloval obnovu zmýšľania ako základný metafyzický postoj, v ktorom máme človeka považovať za najvyššie pozemské dobro a podľa toho treba hodnotiť i jeho činnosť, najmä prácu. Celá obnova zmýšľania je obsiahnutá v koncilových dokumentoch a v encyklikách posledných pápežov, len ich treba priviesť do stavu duchovného vlastnenia, čo je neľahká úloha pre nasledujúce generácie.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 98; Katolícke noviny, r. 104, 1989, č. 50.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Drienov 1937 - - 1938 - - Bubán, Ján kaplán
Všechsvätých 1938 - - 1939 - - Bubán, Ján kaplán
Bardejov 1939 - - 1941 - - Bubán, Ján kaplán
Michalovce 1941 - - 1942 - - Bubán, Ján kaplán
Bratislava 1942 - - 1952 - - Bubán, Ján RKBF
Tibava 1952 - - 1953 - - Bubán, Ján správca farnosti
Strážske 1953 - - 1959 - - Bubán, Ján správca farnosti
Nižný Slavkov 1959 - - 1961 - - Bubán, Ján správca farnosti
Plechotice 1961 - - - - - Bubán, Ján správca farnosti


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
887058Bubán, JánReformné hnutie v arcibiskupstve ostrihomskom do r.15641939
477226Bubán, JánNajhlbší koreň vlastnenia1942
734754Bubán, JánFilozofia slobody1944
908923Bubán, JánDvanásť princezien1946
735134Bubán, JánPsychologia citov1946
1049533Bubán, JánPsychológia citov1947
1049522Bubán, JánZa hlbším životom1948

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
41512Duchovný pastier19426Dr. Ján Bubán Najhlbší koreň vlastnenia.
39771Nová práca19471Dr. JÁN BUBÁN KRESŤANSKÁ ETIKA A NESPRÁVNE NÁZORY O NEJ