logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBieľak, Jozef

Tituly:

Mons., prof. ThDr., PaeDr.

Životopisné dáta:

* 19. januára 1950, Reľov, okr. Kežmarok

Životopis:

Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Spišskej Starej Vsi študoval teológiu na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Po skončení štúdií prijal 9. apríla 1972 diakonát z rúk mons. Jozefa Hloucha, českobudejovického biskupa v Dóme sv. Martina v Bratislave. Dňa 17. júna 1972 prijal kňazskú vysviacku v Dóme sv. Martina v Bratislave z rúk litomieřického biskupa Mons. Štepána Trochtu, kardinála „in pectore“.
V rokoch 1972-1974 bol kaplánom v Poprade, v rokoch 1974-1980 správcom farnosti v Lokci v okrese Námestovo, od októbra 1980 do marca 1981 bol farským administrátorom v Liptovských Matiašovciach. V rokoch 1981-1995 bol farským administrátorom v Černovej, pričom excurendo spravoval farnosť Hrboltová. Od júla 1995 bol špirituálom v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka a odborným asistentom na Katedre systematickej teológie KU-TF-TI v Spišskom Podhradí. V septembri 2001 bol menovaný za garanta v teologickom odbore Religionistika v Programe vzdelávania kňazov Spišskej diecézy. Od mája 2009 bol okrem výchovných a akademických povinností výpomocným duchovným v Spišskej Kapitule. V júli 2010 bol menovaný na miesto docenta na katedre sociálnej práce, v odbore sociálna práca na Teologickej fakulte v Košiciach, v Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí. 1. januára 2012 bol menovaný za cirkevného cenzora v matérii - fundamentálna teológia. V júni 2012 bol prijatý medzi Kaplánov Jeho Svätosti s titulom Monsignor. V júli 2014 bol menovaný za penitenciára Spišskej diecézy. Dňa 24. novembra 2015 ho prezident SR p. Andrej Kiska menoval za vysokoškolského profesora v odbore katolícka teológia.

Pramene:

V mene Božom. Pamätnica k výročiu kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka. Spišská Kapitula 2000, s. 48;
http://schematizmus.kapitula.sk/?disp=sac

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Poprad 1972 - - 1974 - - Bieľak, Jozef kaplán
Lokca 1974 apr. 1. 1980 sept. 30. Bieľak, Jozef správca farnosti
Liptovské Matiašovce 1980 okt. 1. - - - Bieľak, Jozef administrátor
Černová 1981 apr. 1. - - - Bieľak, Jozef administrátor
Hrboltová 1981 apr. 1. - - - Bieľak, Jozef excurrendo z Černovej
Lokca 1995 júl 1. - - - Bieľak, Jozef seminár a TF špirituál, profesor


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
216837Bieľak, JozefEkleziálny rozmer manželstva a rodiny2008