logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovAndraščík, Ján

Tituly:

ThDr., dramatik

Životopisné dáta:

* 6. augusta 1799, Lipovce, okr. Prešov – † 24. decembra 1853, Bardejov

Životopis:

Od r. 1817 študoval teológiu v Pešti. Ako poslucháč vyšších ročníkov bol asistentom na katedre Nového zákona, vo 4. ročníku dokonca profesorom francúzskeho jazyka. Dňa 5.septembra 1821 bol promovaný na doktora teológie. V peštianskom seminári sa zoznámil so slovenským bernolákovským hnutím.
Po vysviacke v Košiciach r. 1822 pôsobil ako vychovávateľ v grófskych rodinách, krátky čas účinkoval ako kaplán, potom sa stal profesorom na biskupskom lýceu v Košiciach, kde prednášal dogmatiku (1830-1832). V r. 1832 ho zvolili za bardejovského farára. Zavážila vtedy jeho vysoká vzdelanosť, najmä znalosť cudzích rečí; plynulé hovoril po latinsky, maďarsky, nemecky, francúzsky, taliansky, čiastočne po poľsky a rusínsky.
Jeho meno sa spája so zakladaním spolkov striezlivosti (Braterstiev krescanskej trižbosci). Do aktívneho boja proti alkoholizmu sa zapojil v r. 1844, keď v Košiciach anonymne vydal svoju veršovanú činohru Senk palenčeni (v šarišskom nárečí). Kým v pospolitom ľude dosiahlo dielo veľkú popularitu, u vrchnosti vzbudilo neľúbosť, uhorská námestná rada dokonca nariadila jeho úradné skonfiškovanie v počte vyše 700 exemplárov. R. 1846 opäť vyšlo v Banskej Bystrici, ale už v prepise M. M. Hodžu do štúrovskej slovenčiny; neskôr aj v Budapešti (1886, 1890, 1897, 1903 a 1908), ba r. 1923 i v Spojených štátoch amerických pod názvom Mister Papuča a Missis Papučaňa.
Andraščík udržiaval priateľské kontakty s E. Korponayom, s J. Franciscim, zakladateľom spolku miernosti v Levoči, v Košickej diecéze získal pre spolkovú činnosť vzdelaného Michala Hunyora, farára v Humennom, ktorý podobne šíril myšlienku zakladania spolkov striezlivosti. Do obdobia jeho literárnej aktivity spadá aj stavba novej bardejovskej fary (ukončená v r. 1842), zriadenie Cintorína sv. Michala, postavenie Kaplnky sv. Michala (1848), v r. 1850 zriadil chudobinec pri Kostole sv. Anny.
Po potlačení maďarskej revolúcie ako poslanec mestského zastupiteľstva upadol do podozrenia, že sympatizoval s revolúciou. Internovali ho, odvliekli do poľského Tarnówa, odkiaľ ho pre nedostatok dôkazov začiatkom novembra prepustili. Po návrate sa vzdal verejnej aktivity a udržoval styky iba s literátmi (napr. s Jonášom Záborským). Stýkal sa s bernolákovcami, najmä s M. Hamuljakom, i so štúrovcami, najmä s J. Franciscim. V r. 1840 ho v Bardejove navštívil A. Radlinský počas svojho skúmania východoslovenského nárečia vo východných župách, v r. 1845 ho v Bardejove navštívili štúrovci Janko Francisci, Janko Kučera, Peter Kellner a Ľudovít Gábera. Zomrel v úplnej chudobe.

Pramene:

AACass Personalia, kr. č. 2. B. 1832. D. 1855, s. 127. Drobniak, Gabriel: Takého farára sme mali. In: Verbum V./1., Košice 1994, s. 37 - 42. Sedlák, Peter: Hnutie Spolkov striezlivosti na Slovensku v rokoch 1844 - 1874, Prešov 1998, s. 64 - 69. Sch. 1824, s. 130; 1826, s. 118; 1828, s. 114; 1829, s. 115; 1833, s. 42; 1837, s. 42; 1838, s. 42; 1839, s. 128; 1844, s. 52; 1847, s. 52; 1853, s. 51; Rizner: Vajanský, Literárne poznámky. NN XX, č. 41; Vlček DLS, s. 91; Dom a Škola I, 1885, č. 2; Drobniak, G.: Takého farára sme mali. Verbum, r. 5, 1994, č. 5, s. 37-52; Sedlák, P.: Hnutie spolkov striezlivosti na Slovensku v rokoch 1844-1874. Prešov 1998, s. 65-69; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. Košice 2006, s. 3.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
biskupské lýceum - Košice 1830 - - 1832 - - Andraščík, Ján profesor dogmatiky
Bardejov 1832 - - 1853 - - Andraščík, Ján farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
887055Andraščík, JánŠenk palenčeni1844
569665Andraščík, JánŠenk Palenčeni1897

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
875116Suráň, JánThDr. Ján Andraščík1993
647427Drobniak, GabrielThDr.Ján Andraščík kňaz, učiteľ a buditeľ ľudu2003
16897Hajduková, TeréziaLiterát a národný buditeľ Ján Andraščík : personálna bibliografia2004