logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30280
Meno kňaza : Valentini, Jozef
Pcmeno kňaza : valentinijozef
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 204
Poradie : 17980
Citát : Valentíni Jozef
1786 prijatý z jágerskej diecézy, kaplán v N. Bani, 1789 farár v Turanoch, 1791 vo V. Uherciach. Z. 6.X.1803, náhle. Člen Slov. učeného tovarišstva.

Číslo záznamu : 61899
Meno kňaza : Valentini, Jozef
Pcmeno kňaza : valentinijozef
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 1442-1443
Poradie : 23500
Citát : VALENTINI (Valentíny, Walentini), Jozef (* koniec 18. stor. - + zač. 19. storočia) - básnik, bernolákovec.
Pôsobil ako farár vo Veľkých Uherciach, kde bol evidovaný ako člen Slovenského učeného tovarišstva. Bernolákovskú slovenčinu používal i vo svojej básnickej tvorbe, viaceré jeho rukopisy sú doteraz neznáme. Jeho oslavnú báseň Chválospev o Učeném slovenském tovarišstve upravil a publikoval J. Fándly v 3. zväzku Piľného domajšého a potného hospodára (1800); pôvodný rukopis uverejnil F. R. " Osvald v Literárnych listoch (1901) s názvom Slovenského národu duchovenstvu. V rukopise zostala aj časomerná báseň Vazoreč, vichvalujtca davních a včilajšich učenich Slovákov a gratulačná báseň Verš radostnospevní ku Jasne Velkomožnému prenajvelebnejšému Jeho Milosťi Pánu Pánu Gabrielovi Zerdahellyi de Nittra Zerdahell bistrickéj dioecesi biskupovi etc. na deň najščastlivejšého príchodu do svého biskupstva 24. Brezna R.1801. Od Jozefa Valentini Uher-čanského farára zložení.
EVA FORDINÁLOVÁ