logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 7000
Meno kňaza : Uhlárik Jozef
Pcmeno kňaza : uhlarikjozef
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 1000
Poradie : 205900
Citát : Uhlarik Josephus.Noszticzensis in cottu Trencsin. 1762. susceptus in alumnatum Budensem pro theolog. morali. 24. Sept. 1763. ordinatus. 29. Sept. 1764. factus coop. in Nyék. Hinc Szakolczam missus. 27. Maji 1767. investitus parochus in Valaszka-Béla. Hinc 3. Jan. 1769. in Nagy-Szuha. Quam resignavit et 7. Jul. 1771. missus pro cooperatore ad Lakács. Hinc 4. Nov. 1772. ad Nemcsény. 25. Jan. 1775. investitus parochus in Turócz-Szent-Péter, quo cum beneficio ingremiatus neo-erectae dioecesi Neosoliensi. Ex qua reversus. 9. Jun. 1784. nominatur parochus in Soóshartyán, quam 21. Jul. 1787. resignavit. 2. Febr. 1788. constitutus admin. in Thaszár, ubi † 20. Dec. e. a.

Číslo záznamu : 30254
Meno kňaza : Uhlárik Jozef
Pcmeno kňaza : uhlarikjozef
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 201
Poradie : 17720
Citát : Uhlárik Jozef
O. 1763, kaplán, 1787 farár vo V. Belej. Tej sa zriekol a odišiel za kaplána. 1775 farár v T. Petre. S touto farou bol inkardinovaný do BBB, ale skoro ju zanechal a ostal farárom v Soóshartány a 1788 SF v Tesároch, kde z. 20.XII.1788.

Číslo záznamu : 31418
Meno kňaza : Uhlárik Jozef
Pcmeno kňaza : uhlarikjozef
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 98
Poradie : 8530
Citát : Uhlárik Jozef
Pri zriadení BBB bol F v Turč. Petre. Neskôr sa vrátil do OAB.

Číslo záznamu : 42948
Meno kňaza : Uhlárik Jozef
Pcmeno kňaza : uhlarikjozef
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836pom
Strany : 139-154
Citát : Uhlárik, Josephus - kňaz pôsobiaci v Nitrianskej diecéze, bol farárom vo farnosti: Valaská Belá, pred rokom 1836.
Poznámka DKI : Údaje vyhľadané na stránkach 139-154