logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 42941
Meno kňaza : Turzo, Ondrej
Pcmeno kňaza : turzoondrej
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836pom
Strany : 139-154
Citát : Turzó, Andreas - kňaz pôsobiaci v Nitrianskej diecéze, bol farárom vo farnosti: Veľký Klíž, pred rokom 1836.
Poznámka DKI : Údaje vyhľadané na stránkach 139-154

Číslo záznamu : 61857
Meno kňaza : Turzo, Ondrej
Pcmeno kňaza : turzoondrej
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 1418
Poradie : 23080
Citát : TURZO (Thurzo), Andrej (* 25.10.1758 Beluša, okr. Púchov - + 8.12.1822 Nitra) - prekladateľ, kazateľ, bernolákovec.
Po štúdiách v seminári v Nitre ho r.1782 vysvätili za kňaza. Pôsobil na viacerých miestach ako kaplán. Od r.1793 bol farárom vo Veľkom Klíži (okr. Partizánske). V r.1814—1822 zastával funkciu špirituála v kňazskom seminári v Nitre. Bol členom Slovenského učeného tovarišstva (1793). Do bernolákovčiny preložil diela: Pekne Prihodí a weľmi užitečné Rospráwki ku mrawnému Učenú wšech Dítek. Na MilosťiwíRoskaz Geho Excellencie Nagoswiľenegšího Pána Pána Franciška Xaw. Fuchsa z Milosľi Bozkég Nitránskeho Biskupa, z nemeckého na slowenskí Gazik preložené (Trnava 1803, 128 s.); Príkladné a obzláštne Histórie z naghodnowerneg-šich Spisuwatelow zebrané, s krátkím mrawním Naučením pri Konci gednégkaždég Histórii pridaním; skrz Pána Beaudran Opata, Wčil z milosľiwého Roskazu, a Nákladom Geho Excellencie Nagoswiľenegšého Pána Frančiška Xaw. Fuchs Arci-Biskupa Gágerského, Ges Gasnosíi Cis. Král. nagwniternegšího Radca, SI. Stolici Hewešskég Hlawného Išpána, k spasitedelnému Úžitku Wericích z Nemeckég na slowensku Reč preložené skrz Turzo Ondrega, Klízského Farára (Trnava 1807,474 s.).
Lit.: Kotvan, I.: Bibliografia bernolákovcov. Martin 1957, s.317.
HADRIÁN R A D V Á N I