logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6180
Meno kňaza : Spátay, Gabriel
Pcmeno kňaza : spataygabriel
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 933
Poradie : 197700
Citát : Spátay Gabriel.Nobilis Holicsensis. Qua alumnus semin. gener. 1682. baccalaureus philosophiae. Ad magisterium non fuit promotus, nam 5. Jul. 1683. propter tumultus Turcarum interruptae scholae et promotio magistrorum nulla, nec 1684. Theologiae privatim studuit, nam 1683. Tirnaviam Tököli occupavit ac succendit, combustum est et seminarium. 24. Jan. 1693. investitus parochus in Gúta. Hinc 10. Maji 1695. in Diószegh. Inde 7. Dec. 1698. in Galántha, ubi 1709. successorem nactus.
Preklad : Spátay Gabriel. Šľachtic z Holíča. Ako chovanec generálneho seminára sa v r. 1682 stal bakalárom filozofie. Nebol povýšený na magistra, totiž 5. júla 1683 kvôli vpádu Turkov prerušili školu a nekonala sa promócia magistrov, ani v r. 1684. Teológiu študoval súkromne, v r. 1683 Trnavu obsadil Tököli, podpáli aj seminár. 24. januára 1693 bol ustanovený za farára v Kolárove. Od 10. mája 1695 bol v Sládkovičove, potom od 7. decembra 1698 v Galante, kde v r. 1709 dostal nástupcu.

Číslo záznamu : 65999
Meno kňaza : Spátay, Gabriel
Pcmeno kňaza : spataygabriel
Názov knihy : Bošanský, Martin. Vitae Canonicorum Nitriensium. Nitra 2021.
Skratka knihy : Bosansky2021
Strany : 102
Poradie : 4660
Citát : Spátai Gabriel (Szpátay).
Teologické štúdiá dokončil r. 1695 ako chovanec viedenského Pázmánea. V r. 1698 sa spomína ako nitriansky kanonik a hradniansky archidiakon, neskôr ako titulárny opát jánovský, apoštolský protonotár a honorárny biskup sardický. V r. 1699 bol správcom majetkov biskupa Maťašovského. R. 1702 vizitoval svoj Hradňanský archidiakonát. Počas posledného protihabsburgského povstania bola Nitra v rukách Františka II. Rákociho a duchovenstvo, vrátane kapituly, či už aktívne alebo aspoň formálne stálo na jeho strane. Kanonik Gabriel Spátai bol r. 1705 zástupcom kapituly na sneme zvolanom Františkom II. Rákocim najskôr v Leviciach, potom v Sečanoch. R. 1707 sa tiež zúčastnil snemu v Onóde, kde bol členom komisie pre nápravu vojenských krívd. Po obliehaní Nitry cisárskym vojskom r. 1708 sa spolu s ďalšími dvoma kanonikmi vzdal veliteľovi víťazného vojska a z kuruckej strany prešiel na stranu úspešnejších labancov. Sklamaný gróf Mikuláš Berčéni referujúci o tom Rákocimu napísal: „Aj Spátai sa stal labancom... už asi niet kňaza, ktorému by sa dalo veriť...“. V r. 1714 bol Spátai zástupcom kapituly na Bratislavskom sneme, kde v mene stavov pozdravil novozvoleného palatína. Zomrel náhle 27.5.1722; pochovaný je v krypte kostola v Nitre na Kalvárii.