logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 28401
Meno kňaza : Šoka, Silvester
Pcmeno kňaza : sokasilvester
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 151
Poradie : 16450
Citát : Šoka Silvester, ThDr., n. 1. 1. 1917 v Šulekove, o. 15. 6. 1941, kapl. Malacky, 1943 kapl. B. Bystrica, 1944 ThDr., 1945 lektor teológie, 1946 kapl. Topoľčany, 1949 kapl. Bratislava, 1951 spr. f. Hrnčiarovce, 1955 spr. f. Sl. Grob, 1959 spr. f. Pezinok, okr. dekan, 1962 spr. f. Myjava, 1964 spr. f. St. Tekov, 1971 spr. f. Bratislava-Lamač, 1974 cirk. sudca, 1968 docent CMBF Bratislava, 1974 profesor CMBF, 1976 dekan CMBF Bratislava.

Číslo záznamu : 44423
Meno kňaza : Šoka, Silvester
Pcmeno kňaza : sokasilvester
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 9620
Citát : Šoka, (Eugen) Silvester (* 1. januára 1917 Beregseg, dnes Šulekovo, súčasť Hlohovca – + 14. októbra 2006 Beckov, okres Nové Mesto nad Váhom) — pôvodne františkán, ThDr., univ. prof.

Do Rehole menších bratov – k františkánom – vstúpil 25. augusta 1934 v Trnave. Teológiu študoval na bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde dňa 15. júna 1941 prijal kňazské svätenie. Začal pôsobiť v Malackách ako profesor vo františkánskom gymnáziu. Od roku 1943 pôsobil v kláštore v Kremnici. Doktorát posvätnej teológie – ThDr. – dosiahol v Bratislave v roku 1944 dizertačnou prácou „Prirodzený zákon a idea štátu“. Do františkánskeho teologického učilišťa v Žiline prišiel prednášať – ako lektor teológie – v roku 1945. V roku 1946 však vystúpil z rehole a stal sa kaplánom v Topoľčanoch a v roku 1949 v Bratislave, vo Farnosti Bratislava Nové Mesto (Blumentál). Od roku 1951 spravoval farnosť v Hrnčiarovciach a od roku 1955 v Slovenskom Grobe, kde sa stal aj honorárnym dekanom. V roku 1959 sa stal administrátorom farnosti v Pezinku a súčasne okresným dekanom. Od roku 1962 spravoval farnosť na Myjave a od roku 1964 v Starom Tekove. V roku 1968 sa stal docentom na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Popri svojej pedagogickej činnosti spravoval od roku 1971 Farnosť Bratislava-Lamač. V roku 1974 sa stal cirkevným sudcom. Od roku 1974 pôsobil na bratislavskej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte už ako profesor. Prednášal kresťanskú filozofiu a dejiny filozofie. V rokoch 1976 až 1978 bol aj dekanom tejto fakulty. Bol aj vedúcim Filozoficko-fundamentálnej katedry. Keď sa v roku 1991 stala táto fakulta súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave, stal sa profesorom tejto univerzity. V roku 1995 sa stal aj cenzorom katolíckej tlače. Od roku 1995 bol na odpočinku v Charitnom domove v Pezinku a neskôr v Beckove.
Pochovali ho v Hlohovci-Šulekove.

Bol činný aj literárne. Písal dramatické diela a takéto práce aj prekladal. Z jeho tvorby vyšli v Prešove tlačou dve – „Patriarcha z Assisi“ a „Nad priepasťou“. Viaceré diela svetovej literatúry dramatizoval pre rozhlasové vysielanie.

Číslo záznamu : 60860
Meno kňaza : Šoka, Silvester
Pcmeno kňaza : sokasilvester
Www stránka : http://www.borskyjur.fara.sk/ [13.5.2020]
Skratka knihy : www
Poradie : 350
Citát : Prof.ThDr.SILVESTER EUGEN ŠOKA

administrátor v Myjave 1962-64
( * 1.1.1917 Šulekovo; + 14.10.2006 Beckov )

Narodil sa 1.1.1917 v Šulekove. Gymnázium navštevoval v Trnave a františkánske v Malackách, kde r.1937 zmaturoval. Vstúpil do rehole františkánov, kde prijal rehoľné meno Eugen, a po štúdiu teológie na bohosloveckej fakulte v Bratislave, bol 15.6.1941 vysvätený za kňaza. Pôsobil ako františkánsky kaplán v Malackách (1941-1943) a v Kremnici (1943-1946). V r.1944 získal doktorát teológie. Potom prednášal na františkánskom teologickom učilišti v Žiline cirkevné právo a pedagogiku (1945-1946).
Počas pastorácie v Kremnici v ňom zosilnela po pastoračnej činnosti, čo ho viedlo k tomu, že v r.1946 vystúpil z rehole a bol inkardinovaný do Trnavskej apoštolskej administratúry. Kaplánom bol v Topoľčanoch (1946-1949) a v Bratislave-Novom Meste (1949-1951 ). Potom bol správcom farnosti v Hrnčiarovciach (1951-1955), Slovenskom Grobe (1955-1959), Pezinku (1959-1962), okresným dekanom (1958), správcom farnosti v Myjave (máj 1962- jún 1964), Starom Tekove (1964-1971) a v Bratislave-Lamači (1971-1973), cirkevným sudcom (1974). R. 1968 ho vymenovali za docenta a r. 1974 za profesora kresťanskej filozofie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde zastával funkciu vedúceho Katedry filozofie a fundamentálnej teológie (od r.1976) a dekana fakulty (1976-1978 a 1990-1991). V tejto funkcii ho schválila a potvrdila príslušná kongregácia v Ríme r.1990. V pedagogickej, literárnej a publicistickej činnosti sa usiloval sledovať a objektívne interpretovať ideové smery v umení, vývojové tendencie v kultúre i myšlienkové prúdy v našom storočí; tieto potom konfrontoval s koncepciami starovekej, orientálnej, antickej gréckej, rímskej i stredovekej scholastickej filozofie, pričom dbal na zachovávanie spoločenských a etických hodnôt. Pridŕžal sa realizmu, ktorý vyúsťoval do triezveho kresťanského optimizmu. Pracoval na prekladaní klasických latinských a gréckych termínov do slovenského jazyka. Odbornými článkami, úvahami a kázňami prispieval do periodík Duchovný pastier, Duchovní pastýř, Františkánsky obzor, Katolícke noviny, Kultúra, Naša mládež, Nový svet, Pútnik svätovojtešský, Rozvoj, Serafínsky svet, Slovenská liga, Svojeť, Ľudová politika, Mosty, Smena na nedeľu, Blumentál, Svätá rodina, Slovenské pohľady, Filozofia, Naša univerzita. Sústavne pracoval v redakčných radách Katolíckych novín a Duchovného pastiera. Prekladal z francúzštiny, nemčiny a maďarčiny. V r.1939-1944 spolupracoval so Slovenským rozhlasom. Preložil a pre rozhlasové vysielanie zdramatizoval: P. Bourget: Zmysel smrti, F. R. Chateaubriand: Atala, J. A. Daisenberg: Pašiové hry v Oberambergau, G. E. Lessing: Emilia Galotti, Márai Sándor: Kaland, Honoré de Balzac: Goriot. V súčasnosti pravidelne spolupracuje s redakciou náboženského vysielania Slovenského rozhlasu. Z francúzštiny preložil: F. R. Chateaubriand: Atala ( 1943). Napísal divadelné hry: Patriarcha z Assisi ( 1944), Nad priepasťou ( 1944). Jeho filozofické diela: Prirodzený zákon a idea štátu (doktorská práca, časť vyšla tlačou r. 1944).
Po ukončení pedagogickej činnosti na CMBF odišiel v r.1995 na odpočinok do Charitného domu v Pezinku. Keď bol tento charitný dom zrušený, presťahoval sa v r.2004 k sestre do Topoľčian a keď sa mu zdravotný stav zhoršil, odišiel do Charitného domu v Beckove, kde aj zomrel 14. októbra 2006. Pochovaný je v rodnom Šulekove.

Pramene:

Farské matriky: My B II., Cop, Def, TL B, Cop, Def
Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, str.1338-9
Frant.gymnázium v Malackách, 1997, str.112
Schematismus Adm.ap.Tyrnaviensis 194,8 pag. 381
Schématizmus slovenských katolíckych diecéz 1971, str.356; 1978, str.151
Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1993, str.322
Schematizmus Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy 1995, str.325; 2000, str.365; 2001, str.406
Peter Sandtner: Pezinskí kňazi

Číslo záznamu : 61724
Meno kňaza : Šoka, Silvester
Pcmeno kňaza : sokasilvester
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 1338-1339
Poradie : 21750
Citát : ŠOK A, Eugen Silvester (* 1.1.1917 Šulekovo, dnes Súčasť Hlohovca) - univerzitný profesor, filozof, prekladateľ, publicista.
Gymnázium navštevoval v Trnave a v Malackách, kde r.1937 zmaturoval. Teológiu študoval na bohosloveckej fakulte v Bratislave, za kňaza ho vysvätili 15.6.1941. Pôsobil ako kaplán v Malackách (1941-1943), Kremnici (1943-1946), Topoľčanoch (1946-1949) a v Bratislave-Novom Meste (1949-1951). R.1944 získal doktorát teológie. Potom prednášal na františkánskom teologickom učilišti v Žiline (1945-1946). Bol správcom farnosti v Hrnčiarovciach (1951-1955), Slovenskom Grobe (1955-1959), Pezinku (1959-1962), okresným dekanom (1958), správcom farnosti v Myjave (1962-1964), Starom Tekove (1964-1971) a v Bratislave-Lamači (1971--1973), cirkevným sudcom (1974). R.1968 ho vymenovali za docenta a r.1974 za profesora kresťanskej filozofie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde zastával funkciu vedúceho Katedry filozofie a fundamentálnej teológie (od r.1976) a dekana fakulty (1976-1978 a 1990-1991). V tejto funkcii ho schválila a potvrdila príslušná kongregácia v Ríme r.1990. V pedagogickej, literárnej a publicistickej činnosti sa usiloval sledovať a objektívne interpretovať ideové smery v umení, vývojové tendencie v kultúre i myšlienkové prúdy v našom storočí; tieto potom konfrontoval s koncepciami starovekej, orientálnej, antickej gréckej, rímskej i stredovekej scholastickej filozofie, pričom dbal na zachovávanie spoločenských a etických hodnôt. Pridŕžal sa realizmu, ktorý vyúsťoval do triezveho kresťanského optimizmu. Pracoval na prekladaní klasických latinských a gréckych termínov do slovenského jazyka. Odbornými článkami, úvahami a kázňami prispieval do periodík Duchovný pastier, Duchovní pastýŕ, Františkánsky obzor, Katolícke noviny, Kultúra, Naša mládež, Nový svet, Pútnik svätovojtešský, Rozvoj, Serafínsky svet, Slovenská liga, Svojeť, Ľudová politika, Mosty, Smena na nedeľu, Blumentál, Svätá rodina, Slovenské pohľady, Filozofia, Naša univerzita. Sústavne pracoval v redakčných radách Katolíckych novín a Duchovného pastiera. Prekladal z francúzštiny, nemčiny a maďarčiny. V r.1939-1944 spolupracoval so Slovenským rozhlasom. Preložil a pre rozhlasové vysielanie zdramatizoval: P. Bourget: Zmysel smrti, F. R. Chateaubriand: Atala, J. A. Daisenberg: Pašiové hry v Oberambergau, G. E. Lessing: Emilia Galotti, Márai Sándor: Kaland, Honoré de Balzac: Goriot. V súčasnosti pravidelne spolupracuje s redakciou náboženského vysielania Slovenského rozhlasu. Z francúzštiny preložil: F. R.Chateaubriand: Atala (1943). Napísal divadelné hry: Patriarcha z Assisi (1944), Nad priepasťou (1944). Jeho filozofické diela: Prirodzený zákon a idea štátu (doktorská práca, časť vyšla tlačou r.1944). Vysokoškolské skriptá: Úvod do dejín filozofie. Starovek (1975, 1981); Úvod do dejín filozofie. Stredovek (1976, 1983); Úvod do dejín filozofie. Novovek (1976, 1984); Stručný úvod do filozofie. Logika (1977, 1984); Stručný úvod do filozofie. Psychológia (1978, 1984); Stručný úvod do filozofie. Prirodzená teológia (1979, 1985); Stručný úvod do filozofie. Etika (1979, 1985); Stručný úvod do filozofie. Kozmológia (1979); Stručný úvod do filozofie. Ontológia (1980); Stručný úvod do filozofie. Kritika (1980) - všetky tieto skriptá vyšli v reedícii aj po r.1990; Malý teologický lexikón (zostavovateľ a spoluautor, Bratislava 1977); Malá antológia z diel filozofov II (spoluautor, Bratislava 1998).
Lit.: Comenius University Bratislava Guide to Research Activites. Bratislava 1991, s.202; Bagin, A. (red.): Facultas Theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936-1986. Bratislava – Trnava 1986, s. 102-103; ed: K vzácnemu životnému jubileu. Katolícke no-viny, r.101, 1986, č.51-52, s.4; Krovina, M.: Jubilujúca CMB fa-kulta v Bratislave. Duchovný pastier, r.51, 1976, č.8, s.396-402; Schematismus venerabilis cleri Administrationis Apostolicae Tyr-naviensis. Trnava 1948, s.381; Schematizmus slovenských katolíc-kych diecéz. Bratislava - Trnava 1971, s.356; Schematizmus slo-venských katolíckych diecéz. Bratislava - Trnava 1978, s. 151;Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1993. Trnava 1993, s.322; Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1995. Trnava 1995, s.325-326; Schematizmus Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy 2000. Trnava 2000, s.365.
VILIAM JUDÁK