logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6068
Meno kňaza : Šimor, Ladislav
Pcmeno kňaza : simorladislav1860
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 923
Poradie : 196580
Citát : Simor Ladislaus.Natus 12. Febr. 1860. Theologiam Strigonii absolvit. 6. Jul. 1882. ordinatus. Cooperatorem egit in Tölgyes, ab 1883. in Kemencze et ab 1885. Gútae. Ab 1887. admin. Bajtae, ubi eodem a. parochus factus.
Preklad : Šimor Ladislav. Narodil sa 12. februára 1860. Teológiu absolvoval v Ostrihome. 6. júla 1882 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Tölgyesi, od r. 1883 v Kemencze a od r. 1885 v Kolárove. Od r. 1887 bol administrátorom v Bajtave, kde sa v tom roku stal farárom.

Číslo záznamu : 66588
Meno kňaza : Šimor, Ladislav
Pcmeno kňaza : simorladislav1860
Skratka knihy : Schem1915
Strany : 375
Poradie : 15350
Citát : Simor Ladislaus, nat. 1860. Febr. 12. Esztergom; ord.
1882. Jul. 6. Coop. in Tölgyes, 1883. in Kemencze,
1885. in Gúta; 1887. parochus in Bajta; 1905. VAD.
surr.; 1914. parochus in Bart mox VAD. surr.

Číslo záznamu : 67250
Meno kňaza : Šimor, Ladislav
Pcmeno kňaza : simorladislav1860
Skratka knihy : Schem1933
Strany : 297
Poradie : 4900
Citát : Simor Ladíslaus, nat. 12. Febr. 1860 in Esztergom; ord. 6.
Jul. 1882. Coop. in Tőlgyes; 1883 in Kemencze; 1885
in Guta; 1887 parochus in Bajtava; 1914 in Bart; 1905
VAD. surr. 1921 ord.