logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5937
Meno kňaza : Schneider, Ján Jozef
Pcmeno kňaza : schneiderjanjozef
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 912
Poradie : 195270
Citát : Schneider Joannes Nep. Josephus.Vallensis ex cottu Zoliensi. 1759. susceptus in alumnatum Budensem. 7. Sept. 1761. factus cooperator in Cseklész. 25. Aug. 1762. in Lévárd, tum in Szent-György. 14. Aug. 1765. investitus parochus in Tót-Gurab. Hinc 4. Mart. 1766. in Tót-Próna. Inde 5. Aug. 1789. in Baka-Bánya, ubi † 26. Maji 1791.
Preklad : Schneider Ján Nepomuk Jozef. Z Doliny vo Zvolenskej župe. V r. 1759 bol prijatý do alumnátu v Budíne. 7. septembra 1761 sa stal kaplánom v Čeklísi. 25. augusta 1762 v Levároch, potom vo Svätom Jure. 14. augusta 1765 bol ustanovený za farára v Slovenskom Grobe. Od 4. marca 1766 bol v Slovenskom Pravne, od 5. augusta 1789 v Pukanci, kde † 26. mája 1791.

Číslo záznamu : 30000
Meno kňaza : Schneider, Ján Jozef
Pcmeno kňaza : schneiderjanjozef
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 174
Poradie : 15180
Citát : Schneider Ján
N. v Šp. Doline, 1759 prijatý za klerika, 1761 kaplán, 1765 farár v Slov. Grobe, 1766 v Slov. Pravne. Tu postavil murovanú faru. 1789 v Pukanci, kde z. 26.V.1791. NSP

Číslo záznamu : 60741
Meno kňaza : Schneider, Ján Jozef
Pcmeno kňaza : schneiderjanjozef
Www stránka : http://www.borskyjur.fara.sk/ [13.5.2020]
Skratka knihy : www
Poradie : 120
Citát : Ján Nepomuk Jozef Schneider

administrátor august - september 1782

Pochádzal zrejme zo Španej Doliny vo Zvolenskej župe.
7. 9. 1761 sa objavuje ako kaplán v Čeklísi (Bernolákovo); potom 25. 8. 1762 v Levároch.
Potom ho Némethy uvádza do r. 1765 vo Svätom Jure, ale zrejme nejedná sa o Borský Sv. Jur - vo farských matrikách sa nespomína, a v tom čase na fare ani nebýval kaplán.
14. 8. 1765 bol uvedený do úradu farára v Slovenskom Grobe a odtiaľ išiel 4. 3 1766 do Slovenského Pravna, kde pôsobil do r. 1773.
Jeho nasledujúce pôsobenie Némethy nezachytáva.
V Borskom Sv. Jure sa objavuje podľa matrík v auguste 1782, kde najprv 1. 8. sobášil s licenciou od farára Blaškoviča, ktorý 17. 8. zomrel.
Podľa matrík v auguste a v septembri bol v v Bor. Sv. Jure administrátorom, vypomáhal mu pritom kapucín Abundius Vajay z Holíča.
Nový farár v Bor. Sv. Jure sa objavuje už 10. septembra, ale slávnostne uvedený do úradu bol až 19. novembra.
Schneider sa ešte v matrike objavuje v auguste 1785, kedy je uvedený ako kaplán v Šaštíne. Po smrti farára Blaškoviča (+1782) bol administrátorom farnosti Ján Schneider, ktorému vypomáhal kapucín Abundius Vajaj z Holíča.
Némethy uvádza až jeho pôsobenie od r. 1788 v Baka-Bánya, kde bol najprv administrátorom a od 5. 8. 1789 farárom. Tam 26. 5. 1791 zomrel.

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 20, 289, 424, 912
Farské matriky: MBapt 1782, 1785, MCop a MDef 1782