logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5852
Meno kňaza : Sághy, Vendelín
Pcmeno kňaza : saghyvendelin
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 905
Poradie : 194420
Citát : Sághy Vendelinus.Natus 24. Apr. 1810. in Tejfalu ad Duna-Szerdahely. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 29. Aug. 1834. ordinatus. Cooperatorem egit in Ipolyság, Drégely-Palánk et Tardoskedd. 12. Sept. 1846. nominatus parochus in Üzbégh. Motibus politicis involutus 13. Apr. 1849. incaptivatus et ad 12. a. carcerem damnatus exstitit. Hinc 6. Jul. 1850. eliberatus, ob censuram quam incurrit apud Franciscanos 40. dierum poenitentiam subivit. Quibus satisfactis pro admin. missus ad Nagy-Fajkürth. Unde post exactas ibidem vix 5. m. per politicam jurisdictionem deturbatus, in defectu vitae mediorum primo in Tardoskedd apud familiam Juhász, serius in Szeptenczujfalu apud familiam Hegedüs paedagogum egit. 2. Maji 1851. praebendatus chori eccl. Strig. 1854. factus cooperator in Kemencze. 1856. admin. in Érseklél. Hinc 1868. transivit ad Muzsla, ubi † 17. Mart. 1890. Etiam cum literatura se occupavit. (Zelliger, Eszt. Egyhm. Irók, 454.)
Preklad : Sághy Vendelín. Narodil sa 24. apríla 1810 v Mliečne pri Dunajskej Strede. Filozofiu a teológiu absolvoval v Trnave. 29. augusta 1834 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Šahách, Drégelypalánku a Tvrdošovciach. 12. septembra 1846 bol vymenovaný za farára v Zbehoch. V politickom hnutí bol 13. apríla 1849 zajatý a odsúdený na 12 rokov väzenia. 6. júla 1850 bol oslobodený, kvôli cenzúre musel konať 40 dní pokánie u františkánov. Potom bol poslaný za administrátora do Dedinky. Presne päť mesiacov bol vylúčený z politického diania, pre nedostatok prostriedkov pôsobil najprv ako pedagóg v Tvrdošovciach u rodiny Juhászovej, potom v Hajnej Novej Vsi u rodiny Hegedüsovej. Od 2. mája 1851 bol prebendátom ostrihomskej metropolie. V r. 1854 sa stal kaplánom v Kamenici, v r. 1856 administrátorom v Arcibiskupskom Léli. Odtiaľ prešiel v r. 1868 do Mužly, kde † 17. marca 1890. Zaoberal sa aj literatúrou. (Zelliger, Esztergomi Egyházmegyei Irók, s. 454.)