logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5825
Meno kňaza : Rudolf, Vojtech
Pcmeno kňaza : rudolfvojtech1829
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 902
Poradie : 194150
Citát : Rudolf Adalbertus.Natus 13. Oct. 1829. Strigonii. Theologiam Viennae absolvit. 7. Aug. 1853. ordinatus. Cooperatorem egit Siglisbergae, Selmeczbányae et Levae annis undecim. 5. Mart. 1865. nominatus parochus in Deménd. Hinc m. Juni 1873. in Vámos-Ladány. Ab 1892. VADiac. surr. distr. Levensis. 20. Dec. 1893. obtinuit Muzsla.
Preklad : Rudolf Vojtech. Narodil sa 13. októbra 1829 v Ostrihome. Teológiu absolvoval vo Viedni. 7. augusta 1853 bol vysvätený za kňaza. Jedenásť rokov pôsobil ako kaplán v Štiavnických Baniach, Banskej Štiavnici a Leviciach. 5. marca 1865 bol vymenovaný za farára v Demandiciach, v mesiaci júni 1873 v Mýtnych Ludanoch. Od r. 1892 bol zastupujúcim dekanom levického dištriktu. 20. decembra 1893 obdržal farnosť Mužla.