logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5666
Meno kňaza : Reguli, Abrahám Štefan
Pcmeno kňaza : reguliabrahamstefan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 887
Poradie : 192550
Citát : Reguli Abrahamus, Stephanus.Nobilis Német-Pelsőczensis. Qua alumnus semin. s. Stephani 1676. baccalaureus, 1677. magister philosophiae. Studuit ultro et in eodem semin. et in Pázmáneo. 17. Oct. 1679. investitus parochus in Hajnik. Hinc 26. Jul. 1684. in Szebeléb. Inde 25. Jul. 1687. in Valaszka-Béla. 1. Nov. 1688. in Turócz-Szent-Márton, ubi 1697. Emericus Pongrácz peregit visitationem, qui de parocho sic: Annor. 41. sacerdos 18. hic 9. annis. Labore suo convertit cum mortuis 300. animas. 24. Apr. 1701. in Bakabánya. 26. Jan. 1710. investituram accepit in Ujbánya. 1711. accepit parochiam Szent-Kereszt, ubi 1713. Joannes Bublovics peregit visitationem, qui de parocho: „Annor. 61. parochus 37. hic 2.“ Ubi usque 1718. activus erat.
Preklad : Reguli Abrahám Štefan. Šľachtic zo Sásy. Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1676 stal bakalárom, v r. 1677 magistrom filozofie. Teológiu študoval v tom istom seminári aj v Pázmáneu. 17. októbra 1679 bol ustanovený za farára v Hájnikoch, nato od 26. júla 1684 v Sebechleboch. Od 25. júla 1687 bol vo Valaskej Belej, od 1. novembra 1688 v Turčianskom Svätom Martine, kde v r. 1697 vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý o farárovi zaznamenal toto: 41ročný, kňazom 18 rokov, tu 9 rokov. Svojou prácou obrátil s mŕtvymi 300 duší. Od 24. apríla 1701 bol v Pukanci. 26. januára 1710 prijal farnosť Nová Baňa, v r. 1711 farnosť Svätý Kríž čiže Žiar nad Hronom, kde v r. 1713 vykonal vizitáciu Ján Bublovics. Pracoval až do r. 1718.

Číslo záznamu : 29929
Meno kňaza : Reguli, Abrahám Štefan
Pcmeno kňaza : reguliabrahamstefan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 166
Poradie : 14470
Citát : Reguli Abrahám Štefan
Zeman z Pliešoviec. Teol. vyštudoval na vlastný náklad 1679 farár v Hájnikách. 1684 v Sebechleboch, 1687 vo V. Belej, 1688 v Martine, kde konvertovalo 300 duší, 1701 v Pukanci, 1710 v N. Bani, 1711 vo Sv. Kríži. Z. 1718. Diarium SJ v B. Štiavnici uvádza: „H. a. /1683/ Schemnicium nostri coacti sunt deserere... cemmendatur curae ARD Abrahamo Stephano Reguli, tunc plebano in Dobroniva.“ Jankovič: Dejiny SJ.