logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5548
Meno kňaza : Pudmay, Matej Benjamín
Pcmeno kňaza : pudmaymatejbenjamin
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 877
Poradie : 191370
Citát : Pudmay Mathias, Benjamin.Theologiam cum tertio a. in Pázmáneo absolvit. 7. Jan. 1682. investitus parochus in Szőllős. Hinc m. Apr. 1684. in Dubova, sed inde mox abivit et ad Vetus-Zolium se recepit, ubi qua parochus activus erat usque 1686. Subin 9. Mart. 1687. investitus in Ternye, ubi usque 1689. operatus est. 12. Apr. 1690. denuo investituram accepit pro Dubova. Hinc 7. Apr. 1693. in Kolos, sed inde jam 16. Maji ejusd. a. in Nagy-Szalatnya. Exhinc vero 1694. transivit ad Alsó-Diós. Ibi eodem a. Stephanus Illyés peregit visitationem, qui de parocho sic: „Aetatis 41. sacerdotii 14., primi hujus parochiae anno.“ Sub illo capella ss. Trinitatis aedificata. Ibidem 1713. Emericus Pongrácz similiter peregit visitationem, qui parochum annor. 58. esse dicit. Successorem 1718. nactus. Tunc ibidem pestis grassabatur.
Preklad : Pudmay Matej Benjamín. Teológiu absolvoval v Pázmáneu po treťom ročníku. 7. januára 1682 bol ustanovený za farára v Rybníku nad Hronom. Od apríla 1684 bol v Dubovej, ale hneď nato odišiel a zotavoval sa vo Zvolene, kde bol farárom až do r. 1686. Nato bol 9. marca 1687 ustanovený v Tŕní, kde pracoval až do r. 1689. Potom 12. apríla 1690 prijal úrad v Dubovej. Od 7. apríla 1693 bol vo Veľkom Klíži, ale už 16. mája toho roka bol vo Zvolenskej Slatine. Odtiaľ prešiel v r. 1694 do Dolných Orešian. V tom roku tam vykonal vizitáciu Štefan Illyés, ktorý o farárovi takto: „41ročný, 14 rokov kňazom, vo farnosti prvý rok.“ Za neho bola postavená kaplnka Najsv. Trojice. V r. 1713 tam vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý povedal, že farár má 58 rokov. V r. 1718 dostal nástupcu. Vtedy tam vypukol mor.

Číslo záznamu : 29896
Meno kňaza : Pudmay, Matej Benjamín
Pcmeno kňaza : pudmaymatejbenjamin
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 162
Poradie : 14140
Citát : Pudmay Matej
1682 farár v Szölösi, 1683 sa uvádza ako farár v Španej Doline, keď vypovedali ev. farára Balneatorisa. V Diáriu rezidencie SJ v BB sa píše: 26.IX.1684 iniit D. Tricemisator, cum VAD et R. D. Pudmay in Hajnik et posuerunt D. Pudmay ad parochiam. 27.IX. fuerunt predicti in Veterosolio, ibique installarunt D. Pudmay. 1687 v Tŕní, 1690 v Dubovej, 1693 v Kološi, t. r. zase vo Zv. Slatine, 1694 v D. Orešanoch, kde dostal nástupcu 1718 za moru.