logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5251
Meno kňaza : Petróci, Tomáš
Pcmeno kňaza : petrocitomas
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 855
Poradie : 188400
Citát : Petróczy Thomas.Natus in Neméthi in cottu Hont. Philosophiam in semin. s. Stephani, theologiam cum cursu morali in Pazmaneo 1669. terminavit. 7. Maji ejusd. a. investitus parochus in Nádas in cottu Hont. Hinc ante Maj. 1677. in Bakabánya. Inde 10. Apr. 1679. in Neméthi in cottu Hont. 1684. ex odio religionis in sua parochia captus, ligatus, verberatus, in capite duobus locis laesus, omnimoda substantia spoliatus, per devia montium raptatus, diu detentus, tandem misericordia ducis Turcae liberatus, cui pro honorario lytro septuaginta quinque imperiales medicando conquirere debuit. Mense Jun. 1689. investituram accepit pro Polonka. A 24. Oct. 1689. iterum operatus est in Nádas cottu Hont. Ab 1692. una VADiac. Hinc 16. Apr. ejusd. a. reinvestitus in Neméthi in cottu Hont cum Szebeléb, 1699. exmissus pro inquisitione laesae jurisdictionis parochi Schemnicziensis. 1704. qua abbas s. Michaelis de insula B. M. V. juxta Budam, VADiac distr. Hont, conventualis s. Benedicti de juxta Grón, scripsit opus: „Politia parochorum.“ 8. Oct. 1710. installatus canon. Strig. 8. Dec. ejusd. a. ADiac. Hont. Fuit altarista ss. Trinitatis. 1713. visitavit suum ADiatum. † 1714. Viennae.
Preklad : Petróci Tomáš. Narodil sa v Nemciach v Hontianskej župe. Filozofiu ukončil v seminári sv. Štefana, teológiu v r. 1669 v Pázmáneu ročníkom morálky. 7. mája toho roka bol ustanovený za farára v Hontianskych Trsťanoch, nato pre májom 1677 v Pukanci. Od 10. apríla 1679 bol v Hontianskych Nemciach. V r. 1684 ho z náboženskej nenávisti v jeho farnosti chytili, zviazali, zbili, hlavu mu ranili na dvoch miestach, okradli ho, vliekli ho po horách, dlho držali, ale milosrdný vodca Turkov ho oslobodil, ktorému musel zaplatiť na odmenu šesťdesiatpäť imperiálov na lieky. V mesiaci júni 1689 prijal úrad v Polomke. Od 24. októbra 1689 znova pracoval v Hontianskych Trsťanoch. Od r. 1692 bol dištriktuálnym dekanom. Nato bol 16. apríla toho roka znovu ustanovený v Hontianskych Nemciach so Sebechlebmi. V r. 1699 bol vyslaný na vyšetrovanie zranenej právomoci banskoštiavnického farára. V r. 1704 sa stal opátom Opátstva sv. Michala na ostrove Prebl. Panny Márie pri Budíne, dekanom hontianskeho dištriktu, konventuálom v Hronskom Beňadiku, napísal dielo: „Politia parochorum.“ 8. októbra 1710 bol inštalovaný za ostrihomského kanonika. 8. decembra toho roka za hontianskeho archidiakona. Bol altaristom Najsvätejšej Trojice. V r. 1713 vizitoval svoj archidiakonát. † 1714 vo Viedni.

Číslo záznamu : 61287
Meno kňaza : Petróci, Tomáš
Pcmeno kňaza : petrocitomas
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 1077
Poradie : 17380
Citát : PETRÓCI (Petróczy), Tomáš (* 1641 Hontianske Nemce, okr. Krupina - + 19.8.1714 Trnava) - archidia-kon, kazateľ.
Filozofické štúdiá absolvoval v Trnave, teologické na Pázmaneu vo Viedni. R.1692 sa stal dekanom v Trstine, r.1677 bol farárom v Pukanci, v r.1679 a 1682 v Hontianskych Nemciach, r.1689 v Polomke. R.1704 ho vymenovali za titulárneho opáta, r.1710 za ostrihomského kanonika a hontianskeho archidiakona v Trnave. V r.1684-1689 bol v tureckom zajatí. Zostala po ňom rukopisná zbierka kázní Politia parochorum (Ušľachtilé naučenia farárov).
Lit.: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990. s.452.
VLADIMÍR GREGOR