logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 33838
Meno kňaza : Onderko, Štefan
Pcmeno kňaza : onderkostefan
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 255
Poradie : 25630
Citát : Onderko Štefan, n. 22. 1. 1916 v Humennom, o. 29. 6. 1939, kapl. Ražňany, Terňa, 1940 kapl. Svinia, spr. f. Lenartov, 1953 spr. f. Bardejov, okr. dekan, 1954 gen. vikár, 1960 spr. f. Košice-dóm, 1962 kapitulný vikár košický.

Číslo záznamu : 37709
Meno kňaza : Onderko, Štefan
Pcmeno kňaza : onderkostefan
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 14630
Citát : ONDERKO, Štefan, ThDr.h.c.
* nar. 22.1.1916 Humenné, ord. 29.6.1939 J. Vojtaššák, prim. Humenné, +6.7.2006 Košice
* štúdiá – gymnázium Michalovce, teológia Košice, Spišská Kapitula, 1939 kaplán Ražňany, Terňa, 1940 Svinia, 1940 farár Lenartov, 1953 Bardejov, dekan, 15.1.1954 generálny vikár, 1960 farár Košice - Dóm, 15.3.1962 kapitulný vikár a stál na čele Košickej diecézy až do menovania Alojza Tkáča dňa 14.2.1990 za diecézneho biskupa Košickej diecézy, 1990 na dôchodku Košice.
* Čižmár, M.: Pásli zverené im stádo. Košickí biskupi v rokoch 1804 – 2004, Prešov 2006, s. 315. Sch. 1938, s. 226; 1943, s. 247; 1948, s. 92; 1978, s. 255; 1995, s. 167; 1998, s. 132; 2000, s. 140; 2002, s. 151; 2004, s. 156.>

Číslo záznamu : 61172
Meno kňaza : Onderko, Štefan
Pcmeno kňaza : onderkostefan
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 1012-1014
Poradie : 16230
Citát : ONDERKO, Štefan (* 22.1.1916 Humenné) - kapitulný vikár.
Pochádzal z rodiny železničiara, mal osem súrodencov. Študoval na gymnáziu v Michalovciach, kde r.1934 zmaturoval. Teológiu začal študovať v Košiciach. R.1938, po pripadnutí mesta Maďarsku, odišiel z košického seminára a teologické štúdiá dokončil v Spišskej Kapitule. Za kňaza ho vysvätili 29.6.1939. Potom pôsobil ako kaplán v Ražňanoch, Terni a v obci Svinia. R.1940 ho vymenovali za kaplána do Lenartova, kde pôsobil trinásť rokov. Nacvičoval tam ochotnícke divadelné predstavenia, zaslúžil sa o otvorenie kina. R.1949 odmietol štátnou mocou podporovanú schizmatickú katolícku akciu. O krátky čas sa pridal ku skupine tzv. vlasteneckých kňazov. Aktívne sa zapojil do činnosti prorežimistického Mierového hnutia katolíckych duchovných. Pracoval ako člen jeho celoštátneho ústredného výboru a predseda diecézneho mierového výboru. Rovnako aktívne sa angažoval v hnutí Obrancov mieru. Od r.1950 propagoval socializáciu dediny. R.1953 ho vymenovali za správcu farnosti v Bardejove a okresného dekana. Dňa 15.1.1954 ho košický biskup J. Čársky vymenoval za generálneho vikára. Po vymenovaní za správcu farnosti Košice-Dóm sv. Alžbety sa natrvalo presťahoval do Košíc. Po smrti biskupa J. Čárskeho ho 15.3.1962 kapitula pod nátlakom štátnych a straníckych orgánov zvolila za košického kapitulného vikára. Košickú diecézu, kde nebol obsadený biskupský stolec, viedol prakticky až do r.1990. Pracoval aj ako člen Správneho výboru Spolku sv. Vojtecha a člen kuratória Ústrednej charity. Od r.1967 vystupoval na kňazských poradách za uvoľnenie náboženského života. V 70. a 80. rokoch sa angažoval v združení Pacem in terris podporovanom štátnou mocou. V r.1972-1973 bol predsedom Zboru ordinárov Slovenska. Patril k zakladateľom Všenábo-ženského výboru predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností v ČSSR. R.1979 dostal čestný doktorát Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave. Články a príležitostné prejavy mu vychádzali v Katolíckych novinách a Duchovnom pastierovi.
Lit.: Katolícke noviny, r.79,1964, č.26; Schematizmus slovenských katolíckych diecéz. Bratislava - Tmava 1978, s.255.
RÓBERT LETZ