logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4527
Meno kňaza : Miris, Mikuláš
Pcmeno kňaza : mirismikulas
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 794
Poradie : 181160
Citát : Miris Nicolaus.Domanicensis. Qua alumnus collegii gen. 1660. magister philosophiae. Theologiam in eodem semin. terminavit, ex quo missus est pro operario ad Ternye. Hinc 6. Oct. 1665. investitus parochus in Kovarcz, ubi usque 1670. operatus est. 1674. activus erat Libetbányae. 30. Jun. ejusdem a. investitus in Tiszolcz. Hinc 17. Sept. 1675. in Szklenó in cottu Zol. Inde 31. Aug. 1678. in Valaszka. Exhinc 7. Febr. 1681. iterum in Tiszolcz, sed jam 4. Apr. ejusd. a. in Nagy-Szuha. Ab 1683. iterum in Valaszka operabatur, quo sopito tumultuantium fervore redire potuit. Mense Apr. 1689. investitus in Lutila. 4. Apr. 1690. in Garam-Szent-Benedek. Hinc 16. Apr. 1692. in Dobrona. Exhinc 1. Jun. 1693. in Szklenó-Fürdő, cui ab 1695. Felső-Apáthi juncta fuit. Hoc tempore de parocho anonymus sic refert: „Gerit se bene. Sunt contenti cum eodem. Sed conqueritur de magnis laboribus et fatigiis per montes et colles. Vellet habere in senectute aliquam quietam parochiam, ubi solum esset una ecclesia. Lancsarensem si vacaret effectaret.“ Aeternam quietem invenit. † 1703.
Preklad : Miris Mikuláš. Z Domaníže. Ako chovanec generálneho seminára sa v r. 1660 stal magistrom filozofie. Teológiu ukončil v tom istom seminári, z ktorého bol poslaný do Tŕnia. Nato sa 6. októbra 1665 stal farárom v Kovarciach, kde pracoval až do r. 1670. V r. 1674 pôsobil v Ľubietovej. 30. júna toho roka bol ustanovený v Tisovci, potom 17. septembra 1675 v Sklenom vo Zvolenskej župe. Od 31. augusta 1678 bol vo Valaskej. Od 7. februára 1681 bol znovu v Tisovci, ale už 4. apríla toho roka bol vo Veľkej Suchej pri Hrnčiarskej Vsi. Od r. 1683 pracoval znovu vo Valaskej, kam sa mohol vrátiť, keď sa utíšili búrky povstalcov. V apríli 1689 bol ustanovený v Lutile, 4. apríla 1690 v Hronskom Beňadiku, 16. apríla 1692 v Dobrej Nive. Odtiaľ 1. júna 1693 v Sklených Tepliciach, ku ktorým od r. 1695 pripojili Horné Opatovce. V tom čase anonym takto referuje o farárovi: „Správa sa dobre. Sú s ním spokojní. Ale sťažuje sa na veľké práce a námahy vo vrchoch. Chcel by mať v starobe nejakú pokojnú farnosť, kde by mal iba jeden kostol. Ak sa Lančár uprázdni, bude to možné.“ Našiel večný odpočinok. † 1703.

Číslo záznamu : 29672
Meno kňaza : Miris, Mikuláš
Pcmeno kňaza : mirismikulas
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 140
Poradie : 10960
Citát : Miriss Mikuláš
Rodák v Trenč. Domaniže. Keď skončil teológiu, bol poslaný do Tŕnia. 1665 farár v Kovarciach, 1674 v Ľubietovej, t. r. v Tisovci, 1675 v Sklenom, 1678 vo Valaskej, 1681 v Tisovci, t. r. zas vo V. Suchej, 1683 znova vo Valaskej, kam sa mohol vrátiť, keď sa utíšili búrky povstalcov, 1689 v Lutile, 1690 v H. Beňadiku, 1693 v D. Nive, 1695 v Skl. Tepliciach, 1696 mu pripojili aj H. Opatovce, CV o ňom píše: „Správa sa dobre, sú s ním spokojní.“ - Významný muž pre Slovákov. Napísal dnes nezvestné dielo o slovenskom jazyku. Z. 1703.

Číslo záznamu : 61053
Meno kňaza : Miris, Mikuláš
Pcmeno kňaza : mirismikulas
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 938
Poradie : 15040
Citát : MIRIS, Mikuláš (* okolo 1640 Domaniža, okr. Považská Bystrica – t+asi 1703 Horné Opatovce, dnes súčasť Žiaru nad Hronom) - náboženský apologéta.
Študoval na univerzite v Trnave. Dosiahol bakalársky stupeň (1659), stal sa magistrom filozofie (1660), r.1663 ho vysvätili za kňaza. Bol kaplánom v Tŕní a stal sa správcom farnosti v Kovarciach (1665). Potom však pôsobil vo viacerých farnostiach: Dobrá Niva (1670— -1673; 1692-1693), Ľubietová (1674), Tisovec (1674-1675; 1681), Sklené (1675-1678), Valaská (1678-1681; 1683-1689), Hrnčiarska Ves (1681-1683), Lutila (1689-1690), Hronský Beňadik (1690-1692), Sklené Teplice (1693-1695) a Horné Opatovce (1695-1703). V pastoračnej práci pôsobil predovšetkým ako šíriteľ a realizátor rekatolizačných úsilí. V 60. rokoch 17. storočia publikoval zaujímavý latinský spis o slovenskej reči - Curiosum de lingua slavonica commentariolum (Pozoruhodný výklad o slovenskom jazyku). Rukopis tejto práce sa stratil a dnes ho poznáme iba z citácie v obrannom diele Jána Baltazára Magina.
Lit.: Krapka, E. - Mikula, V. a kol.: Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Cambridge, Ont., 1990, s.88; Trnavská univerzita v dejinách školstva a vzdelanosti. 1986, s.16.
ĽUBOMÍR V. PRIKRYL