logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4487
Meno kňaza : Mikel, Pavol
Pcmeno kňaza : mikelpavol
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 791
Poradie : 180760
Citát : Mikel Paulus.19. Sept. 1690. investitus parochus in Ardanócz. Inde 23. Apr. 1692. in Kis-Apáthi, cum filiali Ebedecz. Hinc 2. Jun. 1693. in Kaproncza, ubi usque 1699. operatus est.
Preklad : Mikel Pavol. 19. septembra 1690 bol ustanovený za farára v Ardanovciach, 23. apríla 1692 v Žitavanoch, s filiálkou Obyce. Od 2. júna 1693 pôsobil v Kopernici, kde pracoval až do r. 1699.

Číslo záznamu : 29649
Meno kňaza : Mikel, Pavol
Pcmeno kňaza : mikelpavol
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 138
Poradie : 10730
Citát : Mikel Pavol
1690 farár v Ardanovciach, 1692 v H. Opatovciach, 1693 v Kopernici. NSP