logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4243
Meno kňaza : Massiar, Michal
Pcmeno kňaza : massiarmichal1630
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 772
Poradie : 178320
Citát : Massiar Michael.Fuit usque 1630. parochus in Ardanócz, nominatur in visitatione per Wolfgangum Érsekujváry hoc a. peracta. Ab eodem a. parochus in Alsó-Ludány, qua talis 4. et 5. Oct. e. a. praesens fuit in synodo Tirnaviensi per Petrum Pázmány celebrata. 1634. ibi Joannes Solnensis peregit visitationem, qui de parocho sic: „Post coenam morosus fuit contra quemdam parochianum, contendere incipiens, nisi illum repressissem. Similis est parocho Ürménczensi Nicolao Hajnos, si non pejor. Librum templi, ubi conscribentur baptisati etc. non habet, ad infirmos non ibat, quare, quia non vocabatur.“
Preklad : Massiar Michal. Až do r. 1630 bol farárom v Ardanovciach, uvádza sa to vo vizitácii, konanej v tom roku Wolfgangom Érsekujvárim. Od toho roka bol farárom v Ludaniciach, ako taký bol 4. a 5. októbra t. r. prítomný na trnavskej synode, ktorú slávil Peter Pázmáň. V r. 1634 tam vykonal vizitáciu Ján Solnensis, ktorý o farárovi povedal toto: „Po večeri bol namrzený kvôli ktorému z farníkov, začal tvrdiť, že ho prenasleduje. Podobne je farárovi z Urminiec Mikulášovi Hajnosovi, ak nie horšie. Nemá kostolné knihy, kde sú spísaní pokrstení atď., nechodí k chorým, prečo, lebo ho nevolajú.“