logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 300
Meno kňaza : Masár, Albert
Pcmeno kňaza : masaralbert
Číslo knihy : 476874
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava 1971.
Skratka knihy : Schem71
Strany : 148-160
Citát : Masár Albert, dr., n. 27. I. 1915 v Ostraticiach, o. 23. VI. 1940, dekan, správca fary v Lysej p. Makytou.

Číslo záznamu : 32095
Meno kňaza : Masár, Albert
Pcmeno kňaza : masaralbert
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 316
Poradie : 43360
Citát : Masár Albert, ThDr., n. 27. 1. 1915 v Ostraticiach, o. 23. 6. 1940, kapl Kovarce. 1941 kapl. Dubnica, Turzovka, 1942 kapl. Čadca, 1947 kap. Žilina, 1948 spr. f. Lysá p. Mak., cirk. škol. inšpektor, 1959 púch. dištrikt, dekan.

Číslo záznamu : 41766
Meno kňaza : Masár, Albert
Pcmeno kňaza : masaralbert
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 144
Poradie : 3780
Citát : 165. Masár Albertus. Natus 27. I. 1915 in Veľké Ostratice.
1940 ordinatus, Cooperator in Kovarce, 1941 in Dubnica,
Horná Súča, Tutzovka. . . . ... . . . ... ... ... ... ... . 86

Číslo záznamu : 44043
Meno kňaza : Masár, Albert
Pcmeno kňaza : masaralbert
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 6190
Citát : Masár, Albert (* 27. januára 1915 Veľké Ostratice, súčasť Ostratíc, okres Partizánske – + 1. júla 1987 Topoľčany) — kňaz Nitrianskej diecézy, dekan, ThDr

Narodil sa v mnohopočetnej rodine maloroľníka. Teológiu študoval v Nitre, Olomouci a v Bratislave a kňazské svätenie prijal v Nitre 23. júna 1940. Ako novokňaz sa stal 1. júla 1940 kaplánom v Diviakoch nad Nitricou, zakrátko sa stal kaplánom v Kovárciach, od 1. júla 1941 bol kaplánom v Dubnici nad Váhom, potom v Hornej Súči a v tom istom roku – 1. novembra – sa stal prvým kaplánom v Turzovke. V roku 1942 dosiahol na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave doktorát z posvätnej teológie – ThDr. – na základe dizertačnej práce z cirkevných dejín na tému „Husiti v Nitrianskej diecéze“. Dňa 1. októbra 1942 sa stal prvým kaplánom v Čadci. Druhým kaplánom v Žiline sa stal 1. apríla 1947. Od 1. januára 1948 spravoval farnosť v Lysej pod Makytou, kde bol aj cirkevným školským inšpektorom. Od roku 1959 bol púchovským dištriktuálnym dekanom. V tomto roku – 1887 – musel už pre ťažkú chorobu odísť z pastorácie.
V jeho rodisku – v Ostraticiach – ho pochoval 4. júla 1987 nitriansky sídelný biskup Mons. ThDr., JUDr. Ján Pásztor .

Popri pastoračnej práci sa venoval štúdiu kresťanských a národných dejín. Často navštevoval archívy doma i v zahraničí (Maďarsko, Rumunsko). Z jeho pentalógie – „Rozlet a pád Veľkej Moravy“ – vyšila len tretia časť – „Arcibiskup umiera“ – pod pseudonymom A. M. Tatranský v roku 1985 v Ríme. Ostatné časti vyšli v Bratislave až posmrtne – prvý diel „Knieža, filozof a kat“ vydali v roku 1999, druhý diel „Slavomír – knieža slovenské“ vyšiel v roku 2000. Nevydané ostali piaty diel – „Slnko zapadlo na tisíc rokov“ – a diela „Dejiny Kysúc“, „Svätý Svorad a Benedikt“ (dva diely) a „Láska a zlato“. Zanechal rozpracované dielo o sv. Bystríkovi. Napísal asi sto básni s náboženskou tematikou. Nevydanú zbierku básni na počesť Panny Márie nazval „V zajatí zlata.“

Číslo záznamu : 60971
Meno kňaza : Masár, Albert
Pcmeno kňaza : masaralbert
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 891
Poradie : 14220
Citát : MASÁR, Albert (* 27.1.1915 Ostratice, okr. Partizánske - + 1.7.1987 Topoľčany, poch. v rodisku) - prozaik a básnik. Používal pseudonym A. M. Tatranský.
Gymnázium navštevoval ako chovanec Malého seminára v Nitre. Teológiu študoval v Nitre, Olomouci a Bratislave. Za kňaza ho vysvätili 23.6.1940 v Nitre. Stal sa kaplánom v Kovarciach (1940), v Dubnici nad Váhom, Hornej Súči, Turzovke (1941). R.1942 získal doktorát teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Potom bol kaplánom v Čadci (1942), v Žiline (1947), od r.1948 správcom farnosti Lysá pod Makytou, kde pôsobil až do r.1987, keď musel pre ťažkú chorobu odísť z pastorácie. R.1948 ho vymenovali za cirkevného školského inšpektora, r.1959 za púchovského dištriktuálneho dekana. Popri pastoračnej práci sa venoval štúdiu kresťanských a národných dejín, tiež poézii. Bol častým návštevníkom archívov v Maďarsku, Rumunsku a ČSSR, kde získaval podklady pre svoje historické práce. Na farskej budove, ktorú postavil počas svojho pôsobenia v Lysej pod Makytou, mu odhalili pamätnú tabuľu. — Napísal dizertačnú prácu Husiti v Nitrianskej diecéze (1941). Keďže nemohol publikovať, z rozsiahlej pentalógie z cyrilometodského obdobia Rozlet a pád Veľkej Moravy mu pod pseudonymom A. M. Tatranský vyšla len tretia časť: Arcibiskup umiera (Rím 1985). Prvý diel Knieža, filozof a kat vyšiel v edícii vydavateľstva Don Bosco v Bratislave r.1999. Ďalšie časti: Slavomír - knieža slovenské (2. diel) vyšlo v r.2000; reedícia 3. dielu Arcibiskup umiera. Tma moci a slávy (4. diel), Slnko zapadlo na tisíc rokov (5. diel) sú zaradené do edičného programu vydavateľstva Don Bosco v r.2000-2001. V jeho pozostalosti sa zachovali: Dejiny Kysúc; Svätý Svorad a Benedikt (2 diely); Láska a zlato. Napísal okolo sto básní s náboženskou tematikou. Zbierku básní na počesť Panny Márie nazval V zajatí zlata. Zanechal rozpracované historické dielo o sv. Bystríkovi.
Lit.: Bagin, A. (red.): Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936-1986. Bratislava 1986, s.39; Dian, D.: Albert Masár. Duchovný pastier, r.81,2000, č. I, s.30-31; Dian, D.: Svetlo do minulosti. Albert Masár-Tatranský: Rozlet a pád Veľkej Moravy I. Knieža, filozof a kat. Katolícke noviny, r.l 15, 2000, č.7; Sche-matismus cleri dioecesis Nitriensis. Nitra 1942, s. 144; Schematis-
mus cleri dioecesis Nitriensis. Nitra 1947, s.160; Schematizmus slovenských katolíckych diecéz. Bratislava - Trnava 1978, s.316; Vicelová, E.: Pocta Albertovi Masárovi. Katolícke noviny, r.l 15,2000, č.7.
VILIAM JUDÁK