logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4148
Meno kňaza : Máriássy, Ján
Pcmeno kňaza : mariassyjan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 765
Poradie : 177370
Citát : Máriássy Joannes.24. Mart. 1674. qua alumnus Rssmi Joachimi Luzsénszky presbyter ordinatus. 10. Dec. 1680. investitus parochus in Alsó-Kubin. Hinc 1. Febr. 1688. in Szucsán, sed jam 28. Jun. ejusd. a. iterum in Alsó-Kubin, ast inde jam 11. Aug. e. a. in Mosócz. Exhinc 24. Apr. 1690. in Fenyő-Kosztolán. Inde demum 26. Mart. 1691. in Felső-Apáthi cum filia Szklenó-Tornensi, ubi usque 1693. operatus est.
Preklad : Máriássy Ján. 24. marca 1674 bol ako chovanec najdôst. pána Joachima Lužínskeho vysvätený za kňaza. 10. decembra 1680 bol ustanovený za farára v Dolnom Kubíne, 1. februára 1688 v Sučanoch, ale už 28. júna toho roka bol znova v Dolnom Kubíne, a odtiaľ už 11. augusta t. r. v Mošovciach. Od 24. apríla 1690 bol Jedľových Kostoľanoch. Potom 26. marca 1691 v Horných Opatovciach s filiálkou Sklená Turňa, kde pracoval až do r. 1693.

Číslo záznamu : 29561
Meno kňaza : Máriássy, Ján
Pcmeno kňaza : mariassyjan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 127
Poradie : 9850
Citát : Mariássy Ján
1680 farár v D. Kubíne, 1688 v Sučanoch, t. r. sa vrátil do D. Kubína a stade t. r. do Mošoviec. 1691 v Jedľových Kostoľanoch, 1691 v H. Opatovciach, odkiaľ spravoval aj S. Teplice. NSP